Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                27.12.2012г.                   гр.Малко **

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на деветнадесети  декември  през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д. 

като разгледа докладваното от Мария Москова  гр.дело №   77  по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от ***» гр.София, бул.»***, чрез ю.к.Т.Л.  против Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** ** с правно основание чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр.чл.79 ал.1 вр. чл.86 от ЗЗД.

Първоначално вземането е било предявено срещу ответника по реда на заповедното производство, във връзка с което по  ч.гр.д. №103/2011г. е била издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. След като е получил поканата за доброволно изпълнение по изп.дело № 1/2012г. по описа на ДСИ при РС-Малко ** ответникът е подал възражение по чл.414 ал.1 от ГПК. В изпълнение на дадените указания от съда и в законоустановения срок ищцовата страна е предявила настоящия установителен иск за приемане на установено, че има вземане срещу ответника.

Ищцовата страна твърди, че на основание Договор № **. за предоставяне на «временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза», сключен между ДФ»Земеделие»-гр.София и ответника Т.Г.Г., последният е получил държавна помощ под формата на субсидия в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева срещу задължението да запази стопанството си, респ. Съответния брой овце, за които е получил подпомагане / 93бр. Овце-майки/.Излага, че посоченото задължение е обективирано в т.7 от Договора и е със срок една календарна година, считано от датата на договора, т.е. от 11.08.2010г. до 11.08.2011г. Твърди се, че в изпълнение на задълженията си по договора,  ищцовата страна е превела по сметката на земеделския производител и ответник по делото Т.Г.Г., сумата в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева с платежно нареждане от 05.08.2010г. с дата на изпълнение 11.08.2010г.

Ищцовата страна излага, че след получаването на визираната сума, земеделският стопанин е следвало да запази стопанството си, респ. Броя животни, за които е получил подпомагане за периода от 11.08.2010г. до 11.08.2011г., като  неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция – държавната помощ /получената субсидия/ става изискуема, като земеделският производител възстановява на ДФ»Земеделие» получените средства по договора, ведно със законната лихва от датата на получаването им – съгласно чл.10 от Договора.

Твърди се, че на 02.08.2011г. служителят на ДФ»Земеделие» *** е извършила проверка за наличния брой овце, за които ответникът е получил подпомагане и че проверката е била направена при спазването на договорната разпоредба, разписана в т.9 от Договора – « ДФ «Земеделие» извършва последваща проверка преди изтичането на договора за констатиране състоянието и размера на стопанството, за което е получено подпомагане. Проверката се извършва служебно в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС /сега БАБХ /.Разпечатката се прилага към досието». Твърди се, че при проверката, извършена на 02.08.2011г. /преди изтичането на договора/, служителят на ДФ «Земеделие», констатирал наличието на нула броя овце, което обстоятелство се потвърждава от разпечатката, направена от  Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС и подписана от служителят на ДФ»Земеделие» ***. 

Излага, че на ответника му е била изпратена покана за доброволно изпълнение с изх.№ 01-020-6500/6739 от 03.08.2011г. от Областната дирекция на ДФ»Земеделие» -гр.Бургас, получена от съпругата на ответника, видно от обратната разписка към поканата.

С оглед на изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца следните суми: сума в размер на 1050.00 лева, представляваща главница по Договор № **. за предоставяне на «временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза», сума в размер на 212.91 лева, представляваща лихва за забава в размер на законната лихва за периода от 11.08.2010г.  до 07.08.2012г./датата на предявяването на настоящия иск/, както и законната лихва, считано от 08.08.2012г. до окончателното изплащане на дължимите суми. Претендира разноските и юрисконсулстко възнаграждение. Ангажира писмени доказателства, направил е доказателствени искания за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго удостоверение от БАБХ, което да представи към исковата молба. С разпореждане от 09.08.2012г. съдът е оставил исковата молба без движение, като е дал указания в едносемичен срок да бъде заплатена д.т. за исканото удостоверение, и  е определил на ищцовата страна двуседмичен срок от получаването на съдебното удостоверение за представянето на  съда на удостоверението, с което ищцовата страна се е снабдила. С допълнителна молба с вх.№ 1070/10.10.2012г. ищцовата страна в указания срок е представила на съда удостоверението от БАБХ,с което се е снабдила.

Съдът, след като е  извършил проверка на исковата молба,   с разпореждане № 220 от закрито заседание на 10.10.2012г. е намерил същата за редовна и предявения иск за допустим, и разпоредил връчването й на ответната страна, ведно с приложенията към нея.

От надлежно оформените съдебни книжа се установява, че преписа от исковата молба, ведно с приложенията към нея, е надлежно връчен на 15.10.2012г. на ответника.

По делото в законоустановения срок по чл.131 от ГПК от ответника е постъпил писмен отговор с вх.№ 1241/13.11.2012г., с който оспорва предявения иск  изцяло като неоснователен и недоказан. Счита извършената проверка за невярна и непълна, поради което оспорва като неверен приложения от ищцовата страна документ- Справка за налични животни поради липса на печат на издаващия го орган и неяснота върху каква информация се базира. Счита, че евентуалното заличаване на притежаваните от него животни се дължи на грешка или нарушение от страна на компетентните административни органи. Твърди, че не е прехвърлял собствеността върху съответния брой овце, за които е получил субсидията, на трето лице, както и че не е унищожил въпросните животни. Моли съда да отхвърли изцяло предявения иск като неоснователен и недоказан. Ведно с отговора правил доказателствено искане да бъде назначена ветеринарно-медецинска експертиза, която да изследва действителното положение относно собствеността му и регистрацията върху процесните животни.

В с.з. ищцовата страна, редовно призована,  не се явява, като е депозирала нарочна молба, с която моли да бъде даден ход на делото и заявява, че поддържа исковата молба.

В с.з. ответникът се явява лично, поддържа писмения отговор.

 От събраните по делото писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

Между страните не е спорно, а и от събраните писмени доказателства по делото, се установи, че на основание Договор № **. за предоставяне на «временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и  икономическа криза», сключен между ДФ»Земеделие»-гр.София и ответника Т.Г.Г., последният е получил държавна помощ под формата на субсидия в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева срещу задължението да запази стопанството си, респ. съответния брой овце, за които е получил подпомагане / 93бр. Овце-майки/. Посоченото задължение е обективирано в т.7 от Договора и е със срок една календарна година, считано от датата на договора, т.е. от 11.08.2010г. до 11.08.2011г. След получаването на визираната сума, земеделският стопанин е следвало да запази стопанството си, респ. броя животни, за които е получил подпомагане за периода от 11.08.2010г. до 11.08.2011г., като  неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция – държавната помощ /получената субсидия/ става изискуема, като земеделският производител възстановява на ДФ»Земеделие» получените средства по договора, ведно със законната лихва от датата на получаването им – съгласно чл.10 от Договора

 В изпълнение на задълженията си по договора,  ищцовата страна е превела по сметката на земеделския производител и ответник по делото Т.Г.Г., сумата в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева с платежно нареждане от 05.08.2010г. с дата на изпълнение 11.08.2010г.

На 02.08.2011г. служителят на ДФ»Земеделие» *** е извършила проверка за наличния брой овце, за които ответникът е получил подпомагане, проверката е била направена при спазването на договорната разпоредба, разписана в т.9 от Договора –

 « ДФ «Земеделие» извършва последваща проверка преди изтичането на договора за констатиране състоянието и размера на стопанството, за което е получено подпомагане. Проверката се извършва служебно в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС /сега БАБХ /.Разпечатката се прилага към досието».

При проверката, извършена на 02.08.2011г. /преди изтичането на договора/, служителят на ДФ «Земеделие», констатирал наличието на нула броя овце, което обстоятелство се потвърждава от разпечатката, направена от  Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС и подписана от служителят на ДФ»Земеделие» ***.  Ответникът не е запазил 93 бр. Овце-майки , за които е получил субсидирането по цитирания договор, което обстоятелство се установява и от удостоверение изх.№1971/05.10.2012г.от ОД на БАБХ Бургас относно наличието на овце майки за периода 11.08.2010г. до 02.08.2011г. по месеци.  От удостоверението е видно, че от 11.08.2010 до 26.01.2011г. в обекта на ответника са били налични 93 бр.овце майки, а от 01.02.2011г. до 01.08.2011г. в обекта на ответника няма налични овце майки.

В с.з. ответникът е заявил, че не оспорва данните от удостоверението, поради което съдът приема, че същият не е успял да оспори неистинността на документа.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Безспорно се установи по делото, че страните са сключили Договор № **. за предоставяне на «временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза».  На основание така сключения договор ответникът е получил държавна помощ под формата на субсидия в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева срещу задължението, обективирано в т.7 от Договора, да запази стопанството си, респ. съответния брой овце, за които е получил подпомагане / 93бр. овце-майки/ със срок една календарна година, считано от датата на договора, т.е. от 11.08.2010г. до 11.08.2011г. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция – държавната помощ /получената субсидия/ става изискуема, като земеделският производител възстановява на ДФ»Земеделие» получените средства по договора, ведно със законната лихва от датата на получаването им – съгласно чл.10 от Договора

 В изпълнение на задълженията си по договора,  ищцовата страна е превела по сметката на земеделския производител и ответник по делото Т.Г.Г., сумата в размер на 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева е била преведена от ищеца по сметката на ответника.

Безспорно се установи по делото, че процесните 93 броя животниовце-майки, към  02.08.2011  преди да  изтиче срока на сключения между страните договор, не са се намирали в животновъдния обект на ответника, находящ се в село Граматиково, като проверката е  била извършена служебно в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС /сега БАБХ /. В Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС /сега БАБХ/ няма отразени дани за наличието на процесните животни за периода от 01.02.2011г. до 02.08.2011г., като и ответникът признава тези факти в с.з., проведено на 19.12.2012г..

От събраните по делото доказателства се установи, че към 02.08.2011г. преди да  изтиче срока на сключения между страните договор,ответникът не е запазил броя животни, за които е получил финансовото подпомагане.

Съгласно т.7 от Договора, ответникът се е задължил да запази и поддържа постоянен наличния брой декларирани животни в продължение на еда годин – от 11.08.2010г. до 11.08.2011г. Безспорно се установи, че към 02.08. 2011г. ответникът не е притежавал 93 бр. овце-майки, с което  не е изпълнил задължението си по т.7 от договора.

Виновното неизпълнение на договорното задължение по т.7 от договора от страна на ответника, се явявя обстоятелство, обуславящо прилагането на санкционната норма на т.10 от договора. Съгласно разпоредбата на т.10 от договора, така отпусната субсидия става изискуема при неизпълнение на задълженията на ответника по т.7 ответникът следва да възстанови на Фонда получените по Договора средства, ведно със законната лихва от датата на получаването им.

                С оглед изхода на делото, сумата в размер общо на 130.00 лева, представляваща разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение, следва да се възложат в тежест на ответника на основание чл.78 ал.1 и ал.8 от ГПК вр. чл.7 ал.2 т.2 от Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

                Мотивиран от горното, съдът

 

                                                        Р   Е   Ш   И    :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО , че ищецът ***» гр.София, бул.»***, има изискуемо вземане по отношение на ответника Т.Г.Г. с ЕГН ********** ***, за сумата в размер на 1050 лева, представляваща главница по Договор № **. за предоставяне на «временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова икономическа криза», за сумата в размер на 212.91лв., представляваща лихва за забава в размер на законната лихва за периода от 11.08.2010г. до 28.09.2011г. както и законната лихва от 29.09.2011г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед № 58/28.09.2011г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 103/2011г. по описа на съда.

 ОСЪЖДА Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ***» гр.София, бул.»***,  сумата в размер общо на 130.00лв.  /сто и тридесет лева /, представляваща разноски по настоящето дело и юрисконсултско възнаграждение,  на основание чл.78 ал.1 и ал.8 от ГПК вр. чл.7 ал.2 т.2 от Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: