П Р О Т О К О Л

                              Гр.** **  2011 год.

 

** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на   19.12.2011г.   в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                          Съдебни заседатели:

при участие на секретар:…..………….М.Д.

сложи за разглеждане Гражданско дело №77 по описа за 2011год.                                                 докладвано от съдията Москова.

      На именното повикване в 15.00  часа се явиха:

          Ищецът Ж.К.,***., лично се явява, ведно с надлежно упълномощен адв.Р..

Ответникът Д.К.,***., лично се явява, ведно с адв.Д., редовно упълномощена.

          Вещото лице И.Б.,***., се явява лично.

Адв.Р. – Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

          Съдът,като констатира, че няма процесуални пречки за  даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпило в деловодството на съда с вх.№993/06.12.2011г., допълнително заключение на вещото лице Б. по извършената СТЕ, като и двете страни са получили по екземпляр от експертизата.

Докладва постъпилата молба вх.№1033/13.12.2011г. от ответника Д.С.К.,***011г.в която изразява своето становище.

          Адв.Р. - Моля да се изслуша вещото лице.

Адв.Д. – да се пристъпи към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице.

СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Преминава към изслушване на вещото лице.

Вещото лице Б. - Представила съм допълнително  писмено заключение, което поддържам изцяло.

Адв.Р. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Адв.Д. – Към вариант първи  за първи етаж на сградата въпросния дам. Линията която е м/у двете чупки касаеща първи етаж минава ли към съществуващата към момента лека преграда.

Отговор – Да.

Във втори вариант тази линия от къде минава.

- Тази линия се измества на изток като имате предвид че се измества от съществуващата към момента лека преграда.

- Използваемата площ и при двата варианта за тъй наречения дам е еднаква – от 30кв.метра за двете страни, като при втория вариант от изместването на линията на изток ще трябва да се промени и съществуващата към настоящия момент преграда.

Адв.Д. Нямам други въпроси към вещото лице.

Съдът,

          Определи:

Приема допълнителното заключение по СТЕ и определя възнаграждение на в.л. Б. в размер на 80лв. платими от внесения по равно от страните  депозит, от които 60лв. възнаграждение за положен труд и 20лв.пътни разноски.

Съдът дава възможност на страните да постигнат споразумение.

          Адв.Д. – От името на доверителя ми заявявам следното предложение.

По предложения от вещото лице вариант първи от допълнителното заключение с две уточнения по отношение на тъй наречения дам и неговото разпределение доверителят ми желае да си запази съществуващия в момента преграда в положението което съществува в момента, като в замяна на ищцовата страна ще се предостави достъп към стопанската постройка в северния край на парцела чрез съществуващия към момента вход врата към същата който да бъде използван от ищеца а доверителя ми да изгради нов. Да бъде ползвано така както е разпределено от вещото лице като ищецът му предо9стави в случай на необходимост и техническа възможност временен достъп за фекалката за почистване на намиращите се в имота септична яма.

          Адв.Р. – За мен и доверителя ми склонни сме да приемем Б1 с направените предложения конкретно дама и навеса като третото предложение считаме че не трябва да приемем.

Адв. Д. – Добре съгласни сме отстъпваме от третото искане.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Вписва в протокола постигнатото между страните споразумение за ползването на дворното място с площ от 429кв.метра с пл.№37 кв.2 по плана на село **, община ** **, както и на построените в него сграда /навес/ със застроена площ 46кв.метра в северната част на имота и двуетажна сграда със застроена площ 60кв.метра в южната част на имота, както следва:

ИЩЕЦА Ж.С.К. ще ползва частта от дворното място с площ 214.50кв.метра, обозначена с розов цвят  западната част с площ от 30 кв.м. от приземния етаж /дам/ на двуетажната къща обозначена също с розов цвят,  западната част от втория етаж на двуетажната масивна сграда  с площ от 30 кв.м. , като границата минава по съществуващата към момента тухлена граница, както и западната част с площ 23 кв.метра от сградата /навеса/ в северната част на дворното място, като границата е обозначена със син контур на скицата ВАРИАНТ-„В-1”.

ОТВЕТНИКА Д.С.К.  ще ползва  частта от дворното място с площ 214.50кв.метра обозначена със зелен цвят, източната част с площ от 30 кв.м. от приземния етаж /дам/ на двуетажната къща обозначена също с розов цвят, източната половина от втория етаж на двуетажната масивна сграда с площ от 30 кв.м., като границата минава по съществуващата към момента тухлена граница, както и западната част с площ 23кв.метра от сградата /навеса/ в северната част на дворното място като границата е обозначена със син контур на скица ВАРИАНТ-„В-1”.

 

          С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

ИЩЕЦ:                                                     ОТВЕТНИК:

/Ж.С.К./              /Д.С.К./

 

 

 

Адв.Д.Р.                                 адв.М.Д.

 

 

 

СЪДЪТ счита, че следва да одобри постигнатата по-горе спогодба от страните като непротиворечаща на закона и добрите нрави и затова и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК,

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Ж.С.К. ЕГН:********** *** и Д.С.К. ЕГН:********** *** **, съгласно която се определя реално ползване на дворното място с площ от 429кв.метра с пл.№37 кв.2 по плана на село **, община ** **, както и на построените в него сграда /навес/ със застроена площ 46кв.метра в северната част на имота и двуетажна сграда със застроена площ 60кв.метра в южната част на имота, както следва:

ИЩЕЦА Ж.С.К. ще ползва частта от дворното място с площ 214.50кв.метра, обозначена с розов цвят  западната част с площ от 30 кв.м. от приземния етаж /дам/ на двуетажната къща обозначена също с розов цвят,  западната част с площ 30 кв.м. от втория етаж на двуетажната масивна сграда като границата минава по съществуващата към момента тухлена граница, както и западната част с площ 23кв.метра от сградата /навеса/ в северната част на дворното място, като границата е обозначена със син контур на скицата ВАРИАНТ-„В-1”,

ОТВЕТНИКА Д.С.К.  ще ползва  частта от дворното място с площ 214.50кв.метра обозначена със зелен цвят, източната част с площ от 30 кв.м. от приземния етаж /дам/ на двуетажната къща обозначена също с розов цвят, източната половина от втория етаж на двуетажната масивна сграда с площ от 30 кв.м., като границата минава по съществуващата към момента тухлена граница, както и западната част с площ 23кв.метра от сградата /навеса/ в северната част на дворното място като границата е обозначена със син контур на скица ВАРИАНТ-„В-1”.

 

Заключението на в.л. И.Б., депозирано в РС- ** ** на 31.10.2011 г., ведно със  депозираните на 06.12.2011г. допълнителни задачи и скицата „Вариант-В-1”, приети по гр. дело № 77/2011 г. по описа на РС – ** **  да се считат неразделна част от настоящата спогодба.  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 77/2011 г. по описа на Районен съд ** **.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 16.00 часа.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

  

                                     СЕКРЕТАР: