Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 18.09.2017 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети септември                                                        2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО П**В

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П**В

НАХ дело №77 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

      

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.И.И. с ЕГН: **********, адрес: ***, против наказателно постановление №** г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 23, ал. 12, т. 1 от Наредба №1 за КОГТ, на основание: чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 263, ал. 1, т. 2 от ЗГ е наложено наказание ГЛОБА по чл. 263, ал. 1 т.2 от ЗГ в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

          Жалбоподателят редовно призован   не  се явява лично.Постъпило е писмено становище,с което се моли съда да отмени НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № ** г.  съставен от В.Г.К., на длъжност главен специалист горски инспектор при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на  ** г., ДЛС Граматиково, подотдел 187:а, местност конските глави, извършва дейност в държавни горски територии с МПС с рег. №** и полуремарке ** като е натоварил 22 пр.м3 дърва от дървесен вид дъб и бук без да притежава писмено разрешително за достъп до горски територии във връзка с чл. 148, ал. 2, т. 1 от ЗГ, което се установи и от свидетеля П** И. Л** с адрес: ***.

 

 

      Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 23, ал. 12, т. 1 от Наредба №1 за КОГТ  .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

          Съдът намира,че е АНО е нарушил материалния закон.Наложеното наказание е по чл. 23, ал. 12, т. 1 от Наредба №1 за КОГТ  .Чл.23 от Наредбата има само шест алинеи ,а не дванадесет както е посочено и в акта и в НП.Като е наложил наказание по несъществуваш текст от Наредбата АНО е нарушил закона.

 

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно,без да изследва въпроса по същество на спора.

 

     Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

     ОТМЕНЯ наказателно постановление №** г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – **г. на Министъра на земеделието и храните,  с което на С.И.И. с ЕГН: **********, адрес: ***

за нарушение на чл. 23, ал. 12, т. 1 от Наредба №1 за КОГТ, на основание: чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 263, ал. 1, т. 2 от ЗГ е наложено наказание ГЛОБА по чл. 263, ал. 1 т.2 от ЗГ в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

 

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: