Р Е Ш Е Н И Е

          05.07.2013г.    гр.Малко Търново

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                            гражданска колегия

на пети юли                                                          две хиляди и тринадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                             Председател: Мария Москова

секретар: М.Д.

прокурор: Борис Луков

като разгледа докладваното от съдията Москова гражданско дело77 по описа на РС-Малко Търново за 2013г., и за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.30 от Закон за закрила на детето (ЗЗД) и е образувано по молба с правно основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД, подадена от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Царево, действащи чрез Директора Мария Николова, за прекратяване настаняването на детето в семейството на близки и роднини, поради отпадане  на основанията за настаняване.

             В молбата се сочи, че малолетното дете ** К** Д. с ЕГН **********  с родители К.Р.Д. с ЕГН ********** и баща А.М.М. с ЕГН **********,  е било настанено с Решение № 183/09.03.2009г., постановено по гр.д.№ 31/2009г. на РС-Бургас в семейството на роднини и близки – при бабата и дядото по бащина линия на детето, а именно: ** с ЕГН ********** и ** с ЕГН **********, поради невъзможност на родителите му да го отглеждат. Сочи се, че родителите на детето нямат сключен граждански брак, но живият на съпружески начала, като  на 05.11.2008г биологичния баща на детето А.М.М. с ЕГН ********** , е припознал детето и в новия акт за раждане детето е записано с имената ** Сочи се, че майката и бащата  на детето ** не били прекъсвали връзката с детето си , тъй като живеят в едно домакинство с родителите на бащата, в чието семейство е било настанено детето. Към настоящия момент майката е навършила пълнолетие,  родителите на детето разполагат с необходимия родителски капацитет и умения да отглеждат детето в семейна среда и  с молба с вх.№ ЗД-94КК/0001/13.05.2013г. са  заявили желание за реинтеграция на детето в семейството си. В молбата се твърди още, че със Заповед ЗД-РД03/219/29.05.2013г. на Директора на Д „СП”-гр.Царево била прекратена временно мярката за закрила и детето било върнато в семейна среда. Поради това молят да се постанови решение, с което да се прекрати настаняването на детето, тъй като това било в негов интерес.

              В съдебно заседание се явява молителят Д „СП”-гр.Царево, който поддържа молбата за прекратяване на настаняването на детето.

               В съдебно заседание заинтересованата страна К.Р.Д., майка на малолетната ** ** , се явява и счита молбата за основателна, като изразява и желанието си за отглеждане на детето.

               В съдебно заседание заинтересованата страна А.М.М., баща на малолетната ** ** , се явява и счита молбата за основателна, като изразява и желанието си за отглеждане на детето.

               Заинтересованата страна РП-Малко Търново, редовно призовани, се представлява от прокурор Луков, който взема положително становище по молбата.

             След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

             Съгласно Удостоверение за раждане от ***г***, детето ** **  с ЕГН **********,  е родено на ***г. от майка К.Р.Д. с ЕГН ********** и баща –А.М.М. с ЕГН **********,  за което е съставен Акт за раждане ІІ 1025/31.07.2007г. от община Бургас.

             С Решение № 183/09.03.2009г., постановено по гр.д.№ 31/2009г. на РС-Бургас взетата мярка за закрила  на детето - настаняване в ДМСГД-гр.Бургас, е била променена, като детето е било настанено в семейството на роднини и близки – при бабата и дядото по бащина линия на детето, а именно: ** с ЕГН ********** и ** с ЕГН **********, до настъпването на законни основания за изменение или прекратяване на мярката..

             Представено е копие на молбата, подадена от майката и бащата на детето  за връщане на детето в семейна среда.

            Със Заповед ЗД-РД03/219/29.05.2013г. на Директора на Д „СП”-гр.Царево е било прекратено временно мярката настаняване в семейството на бабата и дядото по бащина линия на детето до произнасяне на съда. Представен по делото е и социален доклад – предложение за прекратяване на настаняването в семейството на бабата и дядото по бащина линия на детето, в който е отразено, че в интерес на детето е да се отглежда в семейна среда, каквото становище се застъпва и в съдебно заседание. В доклада е отразено, че майката към настоящия момент е навършила пълнолетие, че с бащата живеят на семейни начала, като същият на 05.11.2008г. е припознал детето, както и че родителите на детето живеят  при добри битови условия в  къща, в която срещу месечен наем в размер на 60 лева, ползват първия етаж , състоящ се от две стаи и коридор. Жилището било подходящо обзаведено, поддържала се и добра хигиена, електрифицирано и водоснабдено. От проучването, извършено от Д„СП”-Царево, е установено, че майката и бащата имат необходимия родителски капацитет и възможности да осигурят потребностите на детето, налице са условия от битов и финансов характер за отглеждането и възпитанието на малолетната **, както и че е налице емоционална връзка между детето и родителите му , с оглед на обстоятелството, че родителите на детето са живели в едно домакинство с бабата и дядото на детето, при които то е било настанено.

            По реда на чл.176 от ГПК заинтересованата страна – майката К.Д. и заинтересованата страна – бащата А.М., изразиха изричното си желание да отглеждат детето и да го възпитават, като потвърждават, че понастоящем не е налице невъзможност от тяхна страна да се грижат за детето, а напротив - точно обратното.

             При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

             Съдът намира подадената молба с правно основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закон за закрила на детето за основателна и доказана.

              Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона.   Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 6 от ЗЗД, настаняването извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл. 25 от закона за настаняването на детето.

             От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането от РС-Бургас на мярка за закрила „настаняване в специализирана институция”,  и в последствие изменена с решение на РС-Бургас в мярка”настаняване в семейството на близки и родители – при бабата и дядото по бащина линия”, поради невъзможност на родителите да се грижат за детето си. Към настоящия момент фактическата обстановката е по различна, а именно майката К.Д. е навършила пълнолетие, бащата е припознал детето,  двамата родители живеят на съвместни начала, като имат възможност да поемат грижата за детето в своето семейство, тъй като разполагат с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетната **. Налице е и желание от тяхна страна детето да бъде върнато в семейна среда, което се потвърждава и от това, че самото производство за прекратяване на мярката за закрила „настаняване в семейство на близки и роднини” изначално е било инициирано по тяхно желание, видно от подадената от тях молба до Д „СП”-Царево. В съдебно заседание това също се потвърди с оглед становището, изразено от майката К.Д. и бащата А.М..

                  В подкрепа изводите на съда е и мнението на Д „СП” – Царево, изразено в приложения по делото социален доклад-предложение от 27.05.2013г., които при проучването са установили, че в интерес на детето е то да се отглежда в семейна среда. Съгласно доклада налице са и подходящи битови условия за отглеждане на детето. Съдът счита, че действително в интерес на детето е да бъде реинтегрирано и отглеждано в семейството си с оглед поддържане и на емоционална връзка с родителите си, получаване на семейна топлина и обич, още повече че е налице желание за това и у самите родители.

                  В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 6 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето, поради което и спрямо детето ** ** с ЕГН **********  следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила, а именно прекратяване на настаняването в семейството на бабата и дядото по бащина линия.

                   Водим от горното и на основание чл.30 от ЗЗД, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

                  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т..3 от Закон за закрила на детето мярката за закрила „настаняване в семейството на роднини и близки  - при бабата и дядото по бащина линия на детето, а именно: ** с ЕГН ********** и ** с ЕГН **********”,  наложена с Решение 183/09.03.2009г по гр.д.31/2009г. по описа на РС-Бургас спрямо малолетното дете ** ** с ЕГН **********, род. на ***г. от  майка К.Р.Д. с ЕГН ********** и баща А.М.М. с ЕГН **********,  поради отпадане на основанието за налагането й по чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД.

 

               Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването  му на страните пред ОС-Бургас.

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: