Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    за явна фактическа грешка

 

                                           гр.Малко Търново                   25.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и пети ноември две хиляди и петнадесета година. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО П**В

 

като взе предвид Определение № VІ-2666/19.11.2015г. на Бургаски окръжен съд по въззивно гражданско дело №1920/2015г., за отстранява посочената в мотивите на определението очевидна фактическа грешка в решение №23/9.10.2015г. по гр.дело №76/2015г. по описа на РС- Малко Търново и постановява решение относно разликата над този размер до предявения размер в исковата молба,

 

 

Р          Е         Ш       И :

 

 

ОСЪЖДА бащата Д.В.И. с  ЕГН:**********, с адрес: ***,  ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетните си деца – ** И. 100лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, като отхвърля предявения с ИМ иск за разликата в размер на 100лв.; на  ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, като отхвърля предявения с ИМ иск за разликата в размер на 80лв; на ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, като отхвърля предявения с ИМ иск за разликата в размер на 60лв.  и  на ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, като отхвърля предявения с ИМ иск за разликата в размер на 20лв.

 

            Решението може да се обжалва пред ОС – Бургас в двуседмичен срок от получа**е обявлението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: