Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           гр.Малко Търново                   09.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на седми октомври две хиляди и петнадесета година. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО П**В

 

при секретаря М.Д., като разгледа доклад**ото от съдия П**в гр.д. № 76/2015 год. по описа на Районен съд Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образу**о по искова молба с правно осно**ие чл.49 СК от А.И.И. с ЕГН:**********,*** срещу Д.В.И. с  ЕГН:**********,***. В молбата се твърди, че страните са сключили граждански брак на  ** и че от брака имат родени четири деца – ** И.,  ** И., ** И. и ** И.. Твърди се, че е налице фактическа раздяла между страните от мес. **., Твърди се, че брака е лишен напълно от съдържание, липсват необходимите за брачното съжителство уважение, доверие, взаимност и грижа, вина за което има ответника. Твърди се, че ответника често злоупотребявал с алкохол, упражнявал непрекъснато психическо и физическо насилие над съпругата си и децата. Моли съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между страните граждански брак поради дълбоко и непоправимо разстройство, по вина на ответника, да предостави упражня**ето на родителските права върху родените от брака деца – ** И.,  ** И., ** И. и ** И. на майката, да бъде осъден бащата да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 200лв. за Д**, 80лв. за В**, 160лв. за И** 140лв. и за П** в размер на 100 лв., ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъп**е на обстоятелства, налагащи прекратя**ето й или изменението й, определяне на режим на лични отношения на бащата с децата,  както и да бъде осъден ответника да заплати съдебните разноски.

Ответникът Д.В.И. С**, редовно призо**, се явява и взема становище.

            Съдът, след като събра необходимите по делото доказателства, намира за установено следното:

            От представеното удостоверение за граждански брак № **., издадено въз основа на акт за граждански брак № **. е видно, че страните са сключили валиден граждански брак на **. От представените по делото удостоверение за раждане № **., издадено въз основа на акт за раждане № **;  удостоверение за раждане от ***г., издадено въз основа на акт за раждане № **;   удостоверение за раждане № **., издадено въз основа на акт за раждане № 0**. и  удостоверение за раждане № **., издадено въз основа на акт за раждане № 0**., се установява, че имат четири непълнолетни деца - ** И.,  ** И., ** И. и ** И..

Спорен по делото е въпроса:дълбоко и непоправимо ли е разстроен брака между страните и чия е вината за това.

С оглед изясня**е на спорните въпроси, по делото са събрани гласни доказателства. От разпита на свидетелките Ф** И. - майка на ищцата, и ** – съседка, се установява, че страните, не живеят заедно  от известно време. Свидетелката И. заявява, че ищцата заедно с децата си живее при нея в град Малко Търново, тъй като ответникът употребявал алкохол и редовно биел съпругата си и децата си, дори и в присъствието на свидетелката. Същото твърди и св.А**, която е б** очевидка на боя който ответника е нанасял на ищцата.

От социалния доклад на Д”СП”- гр.Царево се установява, че ищцата заедно с  малолетните си  деца живее в град Малко Търново, в жилище, което е собственост на родителите на ищцата и представлява едноетажна тухлена сграда,  състояща се от две стаи и кухня. В двора има изграден санитарен възел – баня и тоалетна. Жилището е водоснабдено и електрифицирано.Стаите са обзаведени и има подходящи условия за живеене и отглеждане на деца.

Децата са Д** и В** са ученици в СОУ”** – Д** завърш** 11-ти клас, В** 5-ти клас. И** и П** посещават детска градина. Становището на социалния работник е упражня**ето на родителските права спрямо малолетните деца да бъдат предоставено на майката, която е в състояние да продължи да отглежда и възпитава децата си.

В разговор с родителите на децата, същите заявили, че са решили да не разтрогват барака си, а да си дадат още един шанс да живеят като семейство и да се грижат двамата за децата си.

Съдът приема, че отношенията между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени и че те не биха могли да съжителстват заедно. Индиция за влошените отношения е и липсата на уважение и доверие.

 Съдът намира, че от събраните доказателства се установява, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен и не може да бъде заздравен, поради което следва да бъде прекратен с развод на осн.чл.49, ал.1 СК. Съдът намира, че вина за това негативно състояние има ответника, който с поведение е станал причина за отчуждението между съпрузите.

По отношение на упражня**ето на родителските права, съдът намира, че упражня**ето на родителските права следва да се предоставят на майката. Следва на бащата да се предостави подходящ режим за общу**е с децата, установен с трайната съдебна практика: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Относно дължимата издръжка, съдът съобрази разпоредбата на чл.143, ал.1 от СК, съгласно която родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от СК, размерът на издръжката, която родителят дължи на ненавършилите пълнолетие деца се определя в зависимост от нуждите на децата и от възможностите на родителя. Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК, минималната издръжка на детето е 1/4 от МРЗ за страната.

 Безспорно е, че с увелича**е на възрастта на детето нарастват и нуждите му от храна, облекло и др., което налага увелича**е на средствата за задоволя**е на материалните и духовни потребности. Необходимо е обаче, съгласно текста на закона, освен нуждите на детето да се вземат предвид и възможностите на родителите.

По делото се представиха доказателства относно доходите на ответника.  Предвид факта, че майката полага непосредствените грижи за децата, съдът приема, че бащата следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв. за Д**;  в размер на 80 лв. за В**;  в размер на 80 лв. за И** и  в размер на 80 лв. за П**, ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъп**е на обстоятелства, налагащи прекратя**ето й или изменението й.

По отношение на фамилното име, ищцата продължава да носи следрачното си  фамилно име - И..

Ищцата претендира за присъждане на направените от нея дъдебни разноски.

Ответникът следва да заплати по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на 244.80 лв. на осно**ие чл.7 т.2 от Тарифата, представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху тригодишните платежи за издръжката, както и 30.00 лв. на осно**ие чл.6 т.2 от Тарифата, представляваща държавна такса + 600.00лв. адвокатски хонорар.

            Водим от горното,съдът

 

Р          Е         Ш       И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на осн.чл.49 ал.1 от СК гражданския брак, сключен между А.И.И. с ЕГН:********** и Д.В.И. с  ЕГН:**********, с акт №  6/**.

ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има  МЪЖА.

  ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯ**ЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА над непълнолетните деца ** И. с ЕГН:**********,  ** И. с ЕГН:**********, ** И. с ЕГН:********** и ** И. с ЕГН:**********,***, на МАЙКАТА А.И.И..

ОПРЕДЕЛЯ  на бащата Д.В.И. с  ЕГН:**********, режим на лични отношения и контакти с децата ** И. с ЕГН:**********,  ** И. с ЕГН:**********, ** И. с ЕГН:********** и ** И. с ЕГН:**********, както следва: всяка втора и четвърта неделя в месеца от 10.00 до 18.00 часа. на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

 

ОСЪЖДА бащата Д.В.И. с  ЕГН:**********, с адрес: ***,  ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетните си деца – ** И. 100лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска; на  ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска; на ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска   и  на ** И. 80лв. месечно, начиная от 08.07.2015г. до настъп**е на причини за нейното прекратя**е или изменя**е, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи следбрачното фамилно име-И..

 

ОСЪЖДА Д.В.И. с  ЕГН:**********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС-Малко Търново, сума в размер на 30 лв. - ДТ,  244.80 лв. такса върху определената издръжка и 5.00 лв. за служебно изда**е на изпълнителен лист + 600.00 лв. адвокатски хонорар.

 

            Решението може да се обжалва пред ОС – Бургас в двуседмичен срок от получа**е обявлението до страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: