Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 13.06.2016 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На осми юни                                                                                2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №76 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.Г., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - гр. **, против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 8855,00 /осем хиляди осемстотин петдесет и пет/ лева, представляващи 250 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № ** г., съставен от В.И.Х. - държавен митнически инспектор при МП “Малко Търново”,  за това ,че при  извършена проверка на  08.08.2015 г., около 15,00 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига лек автомобил марка „**, управляван от жалбоподателя Д.С.Г..

След приключване на паспортния контрол автомобила е селектиран за щателна митническа проверка. Актосъставителят запитва жалбоподателя дали има нещо за деклариране пред митническите органи - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута или валутни ценности на което поличава отрицателен отговор.

На Х. прави впечатление ,че капака на сондата за гориво е завит съвсем леко, отворя го на ръка и след отварянето вижда в дълбочина кутии с цигари.

Насочва автомобила към халето за митнически проверки, където след отстраняване на гореописания капак изважда от резервоара недекларирани тютюневи изделия - цигари марка „ММ“ без акцизен бандерол и без надпис „** кутии с обща продажна цена 3542,00 /три хиляди петстотин четиридесет и два/ лева, определена съгласно чл.29, ал.З, т. 1 от ЗАДС, съгласно становище на комисия по Заповед № ** г., допълнена със Заповед № ЗМ-** г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М ** г.

Снето е писмено обяснение от Д.С.Г. в което същият заявява, че горепосочените цигари не са декларирани и ги превозва с цел продажба.

 Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № ** г. и манифестирана служебно в Митница Бургас

 

     Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

 

Акта за установяване на административно нарушение е съставен за това, че Г.  е превозил през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи горепосочените стоки. В последствие е издадено и процесното наказателно постановление, с което е ангажирана неговата административнонаказателната отговорност на основание чл.233, ал.1 от ЗМ, като деянието е с аналогично описание - „превозил на 08.08.2015г. през държавната граница - МП „ Малко Търново“ описаните стоки .

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „превозвани” от жалбоподателя Г., тъй като същият  е управлявала превозното средство в което са открити същите, още повече, че в обстоятелствената част на наказателното постановление е акцентирано върху това и като водач на автомобила е посочен самия той.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Х.,които са подробни ,последователни и непротиворечиви. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в  съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Жалбоподателят Г. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 08.08.2015 г.  е превозил през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи  акцизни стоки, а именно тютюневи изделия - цигари марка „ММ“ без акцизен бандерол и без надпис „**, с обща продажна цена 3542,00 /три хиляди петстотин четиридесет и два/ лева. определена съгласно чл.29, ал.З, т. 1 от ЗАДС, съгласно становище на комисия по Заповед № ** г., допълнена със Заповед № ЗМ-** г. на Началника на Митница Бургас, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административно наказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление №**.  на  Началник на Митница Бургас, с което на Д.С.Г., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - гр. ** за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 8855,00 /осем хиляди осемстотин петдесет и пет/ лева, представляващи 250 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението - цигари марка „ММ“ без акцизен бандерол и без надпис „** кутии с обща продажна цена 3542,00 /три хиляди петстотин четиридесет и два/ лева,

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: