П Р О Т О К О Л

 

                   Гр.МАЛКО ТЪРНОВО     2010 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         25.01.2010г.   в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                                Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора                                            Борис Луков                                       сложи за разглеждане

НОХ дело  76 по описа за 2009 год.                                     докладвано от съдията Москова

На именното повикване в  14.00  часа се явиха … ……………………….....................................……

            Подсъдимият Х.М. редовно призован се явява лично в с.з., и с адв.Кралев БАК редовно упълномощен

            За МТРП се явява прокурора Борис Луков.

Свидетелите А.М. редовно призован не се явява, С.К. редовно призован не се явява. Постъпила е молба от С.К. вх.№41/25.01.2010г. с която заявява, че желае да се конституира в качеството си на гр.ищец и частен обвинител по наказателното производство НОХД№76/2009г.за претърпени неимуществени щети. Моли на осн.чл.45 от ЗЗД да приемете за съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес, гражданския иск е за сумата от ***., считано от датата на извършване на деянието, ведно с дължимите лихви върху тази сума до окончателното изплащане на сумата.

Свид.К.Д. редовно призован се явява, свид.Ж.Х. редовно призован се явява, свид.К.И. редовно призована се явява. Свид.В.Н. редовно призован се явява.Същият е депозирал заявление с вх.№2/9.01.2010г., с което заявява, че е дал неверни показания при разпита му проведен от разследващ полицай  в МВР М.Търново

Прокурора-Да се даде ход на делото, като желая да направя едно уточнение в обв.акт. В обстоятелствената част с привличането като обвиняем е посочена точната дата 17 с/у 18.10.2009г. В диспозитива на обв.акт, поради техническа грешка съм записал 18 декември 2009г. Предполагам и с насрещната страна ще се съгласите, че става въпрос за техническа грешка. От всички събрани материали по делото е ясно, че е за извършено деяние на 18.10.2009г., а не декември. Моля да определите поправка на техническа грешка относно обвинението затова, че на 18.10.2009г и т.н……………….. като отмахнем моята грешка, не виждам пречка за даване ход на делото.

Адв.Кралев: - Моля на осн.чл.288 т.1 НПК, да прекратите наказателното производство и изпратите на прокурора. Становище, че в хода на досъдебно производсво е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, които е довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия. Това нарушение има своите две измерения: На първо место твърдя, че обстоятелствената част на обвинителния акт не отговаря на императивната  разпоредба на чл.246 ал.ІІ от НПК, затова защото липсва пълно изложение на фактите и обстоятелствата относно елементите от обективна  страна на престъплението хулиганство.В обстоятелствената част на обв.акт се състои от резюмета от свидетелски показания на няколко свидетели, без обаче да има ясно точно формулиране на това каква същност фактическа обстановка се приема за установено от обвинението, а именно тази фактическа  обстановка или фактите и обстоятелствата задават рамката на обвинението с която съда е обвързан.Смея да твърдя, че на следващо место резюмираните свидетелски показания касаят състав на престъпление лека телесна повреда, но не и хулиганство, тоест състава на престъплението за което М. е предаден на съд един на елементите от обективна страна на престъплението хулиганство е грубо нарушение на обществения ред.В обвинителната част на обв.акт липсва каквито и да било изложения и факти и обстоятелства имало ли е нарушение на обществения ред и ако да, дали то е грубо. А е ясно, че това е по така нареченото дребно хулиганство по наречения указ. Това ни искане се явява още по основателно с оглед докладваната от вас молба от св.Н., който заявява, че е дал неверни свидетелски показания, затова защото неговото резюме е най голямото, то е в основата на обстоятелствената част, ако въобще такава има. На следващо место органите на досъдебно  производство и прокуратурата не са изпълнили разп.на чл.13, вр.чл.226 ал.ІІ и ІІІ от НПК, които ги задължават да проведат разследването обективно, всестранно и пълно.Разпоредбата  на ал.ІІІ е императивна, че когато прокурора установи, че не са събрани доказателства необходими за разкриване на обективната истина, той сам извършва или указва на разследващия  орган да ги извърши, Твърдя че не са събрани всички необходими доказателства, като признания за това се съдържат в самия обв. акт където е записано, че другия пострадал ***не е разпитан, тъй като бил в болница по време на разследването.След това: „Не е ясно ***и сестра му защо не са разпитани”, при това забележете очевидци. Ако на прокуратурата не е ясно, няма на кого да бъде ясно още по малко на прокуратурата.Давам си сметка, че наличието на противоречие в обстоятелствената част и диспозитива на обв.акт по отношение на изписване на времето на извършване на деянието  се дължи на техническа грешка, но НПК не ни дава възможност за поправка. В разп.чл.287 НПК, се допуска да се извърши изменение на обвинението но при точно фиксирани предпоставки за това.Считам, че искането ни, което се основава на това, че не са събрани всички относими  доказателства, е особено важно, за това, защото обвинението е било следвало да бъде наясно и да внесе обв.акт тогава, когато бъде изложена ясна и точна фактическа обстановка,тъй като това е предпоставка за процесуалното право на обвиняемия дали да направи искане за провеждане на така нареченото съкратено съдебно следствие, и тази дилема пред нас стои дали ние да се възползваме от това процесуално право именно в този момент, който е императивно посочен. Заявяваме, че не можем да стигнем до категоричен отговор, тъй като в обв.акт не са посочени всички факти които съставляват обективните и субективните признаци на престъплението по чл.325 НК. Моля за прекратяване и връщане на прокурора за тяхното отстраняване.

Съдът, като взе предвид направеното искане от защитника на подсъдимия и становището на представителя на Районна прокуратура Малко Търново, счита че същото е основателно и следва да бъде уважено по следните съображения:  обвинителен акт с който е сезиран съда съдържа фактически непълноти, и има несъответствие между неговата заключителна и обстоятелствена част, досежно времето на извършване на деянието,  обвинението следва да конкретизира фактическите обективни и субективни признаци на престъпното деяние, тъй като обвинителния акт определя предмета на доказване по делото  и очертава рамките, в които ще се развие процеса на доказване и валидно за наказателната отговорност и произнасянето на съда е обвинението, формулирано в обвинителния акт. Допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, поради което  и на осн.чл.288 т.1 НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №76/2009г. по описа на МТРС.

ВРЪЩА  делото на Районна прокуратура Малко Търново за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

Приключи с.з. в 14.33ч

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: