Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.07.215 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети юни                                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №75 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.Н.А. с ЕГН: **********, адрес: ***,  против наказателно постановление № ** г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213. ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание чл. 275, ал. 1. т. 2 от ЗГ, чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева).

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 029492 от 06.11.2014 г.  съставен от  К.И.И., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на 06.11.2014 г., на територията на ТП „ДГС Малко Търново'5, квартал **. транспортира 3 пл. куб. м. обли за занаятчийски материали с дължина 1 м. с товарен автомобил **, без да са маркирани с контролна горска марка.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.213. ал. 1, т. 1 от ЗГ. Актът е подписан без възражения с признание,че нарушението е извършено.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.213. ал. 1, т. 1  от ЗГ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. И.. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО не е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН,като не е съобразил обстоятелството,че извършеното нарушение е за първи път,както и това ,че размера на дървения материал не е в голямо количество,като съдът намира,че размера на глобата следва да бъде намален от 500лв. на 200лв.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление № **г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните , с което на Г.Н.А. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на чл. 213. ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание  чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) като НАМАЛЯ  размера  на глобата от 500/петстотин/ лв . на 200/двеста/лв.

      НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: