Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  11.05.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  пети май                                                                   2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №75 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по жалба на  Ж.Д.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление № **. на Началник група към ОД МВР-Бургас с което на жалбоподателя за нарушение на чл.25 ал. 1 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП - Глоба в размер на 110лв.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено поради допуснати съществени процесуални нарушения от АНО.

          Административно наказващият орган редовно призован  не се явява.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение **. за това, че на  05.02.2016 г. около 14:50 часа в гр.** ,жалбоподателят като водач на товарен автомобил - **  при извършване на маневра надясно удря паркиран в дясно лек автомобил, като допуска ПТП с материални щети.

         За което е съставен АУАН №31/05.02.2016г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че по делото са допуснати от АНО съществени процесуални нарушения изразяващи се в следното:Административно наказателната отговорност на жалбоподателя П. е ангажирана за нарушение на чл.25,ал.1 от ЗДвП-при извършване на маневра надясно удря паркиран автомобил.Разпоредбата на чл.25,ал.1 от ЗДвП обхваща няколко хипотези на изпълнителното деяние маневра-„да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот….”.Такова понятие като маневра надясно не съществува в разпоредбата на чл.25,ал.1 от ЗДвП.Като не е посочил прецизно точно коя хипотеза на изпълнителното деяние-маневра е нарушил жалбоподателя **,АНО е допуснал съществено процесуално нарушение изразяващо се в ограничаване на правото на жалбоподателя да узнае какво точно нарушение е извършил и да организира адекватно защитата си.Отговорността на жалбоподателя е ангажирана на основание чл. 179,ал.2,вр.ал.1,т.5 от ЗДвП.В т.5 на чл.179,ал.1 ЗДвП  съдържа седем хипотези за ангажиране на адм.наказателна отговорност,като не посочването на коя да е от тях също представлява съществено процесуално нарушение по смисъла на ЗАНН.

 Допуснатите от АНО процесуални нарушения са съществени, не могат да бъдат санирани в настоящия съдебен процес ,поради което НП следва да бъде отменено единствено и само на процесуално основание,като не се изследва въпроса за вината на жалбоподателя.

        

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

 

Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление № **. на Началник група към ОД МВР-Бургас с което на Ж.Д.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** за нарушение на чл.25 ал. 1 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП - Глоба в размер на 110лв.

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: