Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

           ,                08.11.2012 година,                   град Малко Т**,

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД,       граждански  състав

На първи ноември                            две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 74 по описа за 2012 г. на РС- Малко Т**,

за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Д.Л.Д. с ЕГН ********** *** Т**,  Т.И.П. с ЕГН ********** ***, **, П.И.Д. с ЕГН ********** ***, И.Д.Г. с ЕГН ********** *** Т**, Г.Д.П. с ЕГН ********** ***, И.Т.А. с ЕГН ********** ***, С.Н. ** с ЕГН ********** ***, Н.С.П. с ЕГН ********** ***, всички с общ наследодател И. ** Д. ***, поч.****г., и представлявани от адв.Ст.В. ***04, Адвокатска палата , против П.К.Д. с ЕГН ********** *** **

Ищците твърдят, че техният наследодател и брат му –баща на ответника са разделили наследствен имот в село Г**, като техният наследодател е получил около 500 кв.м. от имота, а бащата на ответника – около 400 кв.м. от имота. Твърдят, че братята са декларирали така поделения имот в данъчната служба в община Малко Т** с данъчни декларации с вх.№ 160/1948г. и вх.№ 442/1948г. Излагат, че техният наследодател е заградил своя имот, чиито граници не се променяни повече от 20 години, и че и към настоящия момент имота е ограден, те го ползват и владеят.

Излагат, че ответникът също владее своя имот, който  също  заграден и въпреки  че този имот  е различен от техния,  през 1991г. му е издаден констативен нотариален акт № **, по силата на който ответника се легитимира като собственик на имота, собственост на ищците.

         Молят съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че ищците в качеството си на наследници на И. ** Д. ***, поч.****г. са собственици по давностно владение и наследство на дворно място с площ от 520 кв.м., съставляващо поземлен имот /ПИ/ с кадастрален номер *** в квартал *** по плана на село Г**, при граници: от три страни улици и ПИ ***, и да отмени като неверен нотариален акт № ***, по силата на който ответника се легитимира като собственик на имота. Направили са доказателствено искане за изискване на нотариалното дело и за допускане до разпит на свидетели при режим на довеждане. Ангажират писмени доказателства. Претендират разноски по делото.

         Правното основание на исковите претенции е чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.108 от ЗС и чл.537 ал.2 от ГПК.

         В законоустановения срок по чл.131 от ГПК ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище, не е направил възражения и доказателствени искания.

         В с.з., ищците И.Г. и Г.П., редовно призовани, се явяват лично, ищците Д.Д., Т.П., П.Д., И.А., С. ** и Н.П., редовно призовани, не се явяват, всички ищци се представляват от адв. В., която поддържа исковата молба.

         В с.з. ответникът, редовно призован, не се явява.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

От представените по делото удостоверения за наследници с № № 000044/03.02.2012г.; 000120/04.06.2012г. ; 003019/15.06.2012г.; 00375/14.06.2012г. и № 19/09.02.2012г., се установява, че ищците са законни наследници И. ** Д. ***, поч.19.11.87г., както и че техния общ наследодател е брат на ответника по делото. От показанията на разпитаните по делото свидетели  ** Ж** и Й*** Н***, както и от събраните по делото писмени доказателства : скица № 67/07.05.2012г. , молба-декларация, заверена от община М* Т** с изх.№ 9400-431/09.03.2009г., удостоверение № 59/28.02.2007г. на кметство село Г**, удостоверение за данъчна оценка № 0206000111/ 07.02.2012г. на МДТ-М* Т**, се установява, че общият наследотател на ищците И.*** Д.***, поч.***. е получил по наследство и делба дворно място с площ от 520 кв.м., съставляващо поземлен имот /ПИ/ с кадастрален номер *** в квартал ** по плана  от 1966г. на село Г**, който ПИ  по действащия, но неприложен за този имот регулационен план на селото попада в УПИ ***, отреден за индивидуално комплексно жилищно строителство, при граници на ПИ: от три страни улици и ПИ ***, а неговият брат и ответник по настоящето дело е получил по наследство и делба съседното на процесния имот  дворно място с площ от около 500 кв.м., като двата имота са били поотделно оградени от двамата братя и оградите не са били местени над 30 години. След смъртта на общия наследотател на ищците през 1987г., ищците са продължили явно и открито, необезпокоявани от никого да владеят и ползват за собствени нужди /отглеждане на зеленчуци, люцерна и др./ процесния имот, като са декларирали имота в МДТ-М* Т** и заплащат ежегодно дължимите за имота данъци. Имотът е бил ограден с телена мрежа и циментови колове, като оградата не е била променяна или измествана над 30 години и  съществува и към настоящия момент. Данъчната оценка на процесния имот е в размер на 1364.50 лева съгласно представеното по делото удостоверение за данъчна оценка № 0206000111/07.02.2012г. на МДТ-Малко **

Безспорно се установи по делото от събраните писмени и гласни доказателства, че ответникът никога не е ползвал или владял процесния имот, че неговият собствен имот е съседен на процесния, но независимо от това през 1991г. му е издаден констативен нотариален акт № ***, по силата на който ответника се легитимира като собственик на имота, собственост на ищците. Предявеният иск за отмяна на констативния нотариален акт за собственост на процесния имот, издаден на ответника, е несамостоятелен по отношение на главния иск, свързан е със спора за материална собственост, и се явява последица от неговото уважаване. Предявеният иск за отмяна на издадения констативен акт следва да бъде уважен като основателен, тъй като неговото уважаване е последица от уважаването на съответния иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК съгласно разпоредбата на чл.537 ал.2 от ГПК.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът  следва да бъде осъден да заплати на ищците направените от тях разноски по производството в размер на 75.00 лева  и  заплатеното от тях възнаграждението на процесуалният им представител - адв.Въджарова в размер на 221.87 лева, определен от настоящият съдебен състав на основание чл.7 ал.1 т.2 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.108 от Зс и чл.537 ал.2 от ГПК, съдът

 

                                      Р    Е    Ш    И    :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.К.Д. с ЕГН ********** *** Т**, че  Д.Л.Д. с ЕГН ********** *** Т**,  Т.И.П. с ЕГН ********** ***, **, П.И.Д. с ЕГН ********** ***, И.Д.Г. с ЕГН ********** *** Т**, Г.Д.П. с ЕГН ********** ***, И.Т.А. с ЕГН ********** ***, С.Н. ** с ЕГН ********** ***, Н.С.П. с ЕГН ********** ***, всички със съдебен адрес : град Я**, ул.”**” № 14 кант.204, Адвокатска палата -адв.Ст***В***,  са собственици по наследство и давностно владение  на дворно място с площ от 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра /, съставляващо поземлен имот /ПИ/ с кадастрален номер *** в квартал *** по плана  на село Г** от 1966г., който ПИ  по действащия, но неприложен за този имот регулационен план на селото попада в УПИ І, отреден за индивидуално комплексно жилищно строителство, при граници на ПИ: от три страни улици и ПИ *** и ОТМЕНЯВА като неверен нотариален акт № *** том *** д.№ ***/***г. по описа на *****.

ОСЪЖДА  П.К.Д. с ЕГН ********** *** Т**, ДА ЗАПЛАТИ на  Д.Л.Д. с ЕГН ********** *** Т**,  Т.И.П. с ЕГН ********** ***, **, П.И.Д. с ЕГН ********** ***, И.Д.Г. с ЕГН ********** *** Т**, Г.Д.П. с ЕГН ********** ***, И.Т.А. с ЕГН ********** ***, С.Н. ** с ЕГН ********** ***, Н.С.П. с ЕГН ********** ***, всички със съдебен адрес : град Я**, ул.”**” № 14 кант.204, Адвокатска палата -адв.Ст***В***,  сумата общо в размер на 296.87 лв. /двеста деветдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща разноски по делото и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия :