Р Е Ш Е Н И Е

Номер                                              21.03.2011г.                             град *** ***

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

***търновският районен съд                                         първи   граждански състав  на седми март                                                          две  хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мария Москова

при секретар М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова гражданско дело №  74 / 2010 година по описа на  съда , за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод исковата молба на «*** ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.»*** представлявано от управителя на дружеството – З*** Т*** Т*** с ЕГН ********** чрез адв.Георги Кличанов-БАК и съдебен адрес: гр.***, пл.»Баба Ганка» ет.2 против ***  със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***” ул.”***, представлявано от едноличния търговец –*** *** с ЕГН **********. Ищцовото дружество претендира опразване и връщане на нает от ответника недвижим имот, представляващ помещение с площ от 60.00кв.м., находящ се в гр.*** ***, на ул.”***”. В исковата молба се твърди, че съгласно сключен на 01.09.2004г. Договор за наем между страните възникнало наемно правоотношение, като ищецът в качеството си на наемодател предоставил на ответника в качеството му на наемател процесния имот за временно възмездно ползване за срок от 12 месеца, като с изтичането на посочения срок договора се прекратява автоматично. Твърди се, че веднага при сключването на договора наемателят е получил владението на имота. Излага, че след изтичането на посочения в договора срок, ответникът е продължил да ползва недвижимия имот, с което договорът се е трансформирал в такъв за неопределено време на основание чл.236 ал.1 от ЗЗД. Твърди, че от месец септември 2008г. до настоящия момент ответникът е спрял да плаща наемната цена, но все още ползва имота и отказва да го напусне, въпреки отправеното му от ищеца предупреждение в началото на 2009г., че с изтичането на едномесечния срок от получаването му, договорът се счита за прекратен, последвалите многократни устни покани от управителя на дружеството-ищец до ответника да предаде владението на процесния имот и изпратените по факса на ответника писмени покани-уведомления. Моли съда след като приеме за установено, че наемното отношение между страните е било прекратено на изложените по-горе основания или при условията на евентуалност – едностранно с настоящата искова молба, да осъди ответника да опразни наетото помещение и да предаде на ищеца наетия недвижим имот с площ от 60.00кв.м., находящ се в гр.*** ***, на ул.”***” и предмет на Договор за наем от 01.09.2004г. Ангажира писмени доказателства.Прави искане да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане двама свидетели, с които ще доказават обстоятелствата по делото, като ги посочва конкретно с оглед, че същите са поставени в тяхна тежест на доказване съгласно правилата на ГПК. Претендира направените съдебно-деловодни разноски и адвокатски хонорар.

Предявената претенция е с правно основание чл. 233, ал.1 изр.първо от Закона за задълженията и договорите, вр. с чл.310 ал.1 т.2 от ГПК.

 В срока по чл.131, ал.1 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна, в който се оспорва иска. Изразява становище, че предявеният иск е  неоснователен. Признава, че между страните е съществувало наемно отношение въз основа на цитирания договор за периода от 01.09.2004г. до 31.12.2008г.  и че през посочения период е използвала по силата на договора предоставеното от ищеца помещение. Твърди, че поради едностранно повишение от страна на ищеца на договорения месечен наем, обективирано в последната за 2008г. фактура, наемното правоотношение между тях било прекратено, считано от месец януари 2009г., за което в офиса на дружеството-ищец устно е уведомила последния и че от месец януари 2009г. процесното помещение било освободено и отключено. Излага,че процесното помещение представлява две стаи с общо четири врати към основната сграда на ищеца, както  и че ищецът разполага с ключове и за четирите стаи, поради което оспорва като неверни твърденията на ищеца, че се крие и се заключва в имота. Излага, че след получаването на преписа от исковата молба в присъствието на представители от страна на ищцовото дружество е почистил и хигиенизирал помещението и тъй като не са му отправили други писмени или устни претенции, счита за напълно удовлетворено  ищцовото дружество.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител – адв.Кличанов, ищцовото дружество заявява, че в края на месец януари 2011 година процесното помещение е било освободено и върнато, но тъй като с поведението си ответникът е дал повод за завеждане  на иска, претендира направените разноски.

В съдебно заседание,  ответникът оспорва иска.

Съдът, като взе предвид разпоредбите на закона и събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 За да бъдe уважен предявеният иск за опразване на  наетото  помещение, ищецът трябва да докаже при условията на пълно и главно доказване сключването на наемен договор с ответника, неговото прекратяване и ползването на имота от последния след прекратяване на договора. Съгласно разпоредбата  на чл. 233 от ЗЗД наемателят е длъжен да върне вещта. Договорът за наем е неформален и консенсуален и е породил своето действие със съвпадане на насрещните волеизявления на страните досежно тези условия на сделката, които са елементи от нейното същественото съдържание, а именно наемната цена и вещта.

По делото е безспорно установено, че между страните е възникнала облигационна връзка. Представен е договор за наем, сключен между страните на 01.09.2004г. със срок на действие 12 месеца, считано от 01.09.2004г., с който е уговорена месечна наемна цена в размер на 72 лева / с включено ДДС/, платими авансово до 5 число  предходния месец. Не се спори по делото, че след изтичането на посочения в договора срок, ответникът със знанието и съгласието на ищцовото дружество е продължил да ползва недвижимия имот и да плаща наемните си вноски. Предвид гореизложеното след изтичането на наемния срок договорът се е трансформирал в такъв за неопределено време на основание чл.236 ал.1 от ЗЗД.

Страните не спорят, че наемните вноски през 2008г. са били плащани със закъснение. В хода на съдебното дирене се установи, че страните не спорят, че към настоящия момент наемните вноски  са платени до месец декември 2008г., включително. Ответникът признава, че през месец декември 2008г. в офиса на ищовото дружество в гр.*** е провел разговор с управителя на ищцовото дружество, както и че, след като непостигнали съгласие за увеличение на наемната цена, управителят на ищцовото дружество устно го е предупредил, че договорът за наем се прекратява, считано от януари 2009г., поради което в едномесечен срок  е следвало да опразни и предаде недвижимия имот. Ето защо съдът приема за установено, че наемното отношение между страните е било прекратено считано от месец януари 2009г., на основание чл.238 от ЗЗД. Възраженията на ответника, че процесното помещение и било опразнено и освободено през месец януари 2009г. , съдът намира за неоснователни по следните съображения:

От приетото по делото постановление от 14.02.2011г. за отказ от образуване на наказателно производство на прокурор Луков при РП-*** ***, се установява , че на 09.12.2010г. в процесното помещение възникнал пожар, предизвикан от действията на намиращия се там служител на ЕТ „РИЧИ –***” -  К*** В*** В***. От показанията на разпитаните в хода на съдебното дирене свид. Д***  и свид.М*** се установи, че ответникът и след януари 2009г.  е продължил да ползва процесното помещение, като го е ползвал до края на месец януари 2011г.- „помещението се ползваше непрекъснато”, „съпругът на госпожата – К***, непрекъснато си беше вътре”, „непрекъснато ги виждахме да си влизат и излизат и да внасят и изнасят туби и бидони”, „нощно време светят и нещо се работи вътре”, „през 2010г. помещението се ползваше от госпожата и съпруга й и през деня и през нощта” .

Уважаването на иска за освобождаването на наетия имот, с правно основание чл. 233 от ЗЗД,  е предпоставено от наличието на следното условие – изтичане на уговорения с договора срок, респ. прекратяването  на договора. Установи се по делото, че ищцовото дружество е предприело мерки по прекратяването на договора – отправило е устно предупреждание един месец по-рано, че се отказва от договора считано от месец януари 2009г., както и че то е достигнало до ответника през месец декември 2008г.

 Съгласно нормите на чл.238 от ЗЗД всяка от страните има право да се откаже от договора за наем, като предизвести другата един месец по-рано. С оглед изложеното, настоящия състав намира, че по делото е безспорно установен фактът на прекратяване на наемния договор. След като е прекратен договорът за наем, наемателят е длъжен да върне наетата вещ на наемодателя. Наемателят не може да опразни и изостави помещенията, а задължително следва да ги предаде на наемодателя. По своята правна същност връщането е двустранен акт на наемателя и наемодателя, предприет по инициатива на наемателя, а не от наемодателя. В хода на съдебното производство – в края на месец януари 2011г., наетата вещ е върната и предадена на наемодателя, поради което предявеният иск се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Претендираните разноски от ищцовото дружество следва да й бъдат присъдени независимо от отхвърлянето на иска, защото неизпълнявайки задължението си в срок ответникът е станал повод за завеждането на иска, а това е причинило на ищцовото дружество извършените разноски. Ответникът следва да понесе направените от ищцовата страна разноски в размер  общо на 325 лева, представляващи заплатени 25 лв. държавна такса за образуване на делото и 300 лева адвокатско възнаграждение.

 

 Мотивиран от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

               ОТХВЪРЛЯ предявения от «*** ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул***3, представлявано от управителя на дружеството – З*** Т*** Т*** с ЕГН ********** чрез адв.Георги Кличанов-БАК   против ***  със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***” ул.”***, представлявано от едноличния търговец –*** *** с ЕГН **********, иск за осъждане на ответника да опразни и върне на ищеца наетия недвижим имот, представляващ помещение с площ от 60.00кв.м., находящ се в гр.*** ***, на ул.”***”.

 

ОСЪЖДА   ***  със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***” ул.”***, представлявано от едноличния търговец –*** *** с ЕГН ********** да заплати «*** ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул***3, представлявано от управителя на дружеството – З*** Т*** Т*** с ЕГН **********, сумата от 325 лева /триста двадесет и пет лева/ – съдебно-деловодни разноски.

Решението може да се обжалва пред ***кия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 21.03.2011г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: