Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                27.12.2012г.                   гр.Малко Търново,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на четвърти декември  през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д. 

като разгледа докладваното от Мария Москова  гр.дело №   73  по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е по общия исков ред с особеното основание за допустимост по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр.чл.79 ал.1 вр. чл.86 от ЗЗД.

Образувано е по повод подадена искова молба от «*** с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя – *** с ЕГН **********, със съдебен адресат: адвокат Ц.В. *** против «*** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: село Б**, община Малко Търново, област Бургас, представлявано от управителя – Константин Симеонов К. с ЕГН ********** за приемане на установено, че ищцовото дружество има изискуемо вземане по отношение на ответното дружество за сумата в размер на 200.00 лева по фактура № ***. за извършени счетоводни услуги – годишно финансово приключване  и ГФД за 2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 200.00 лива, считано от 26.04.2012 до окончателното изплащане на вземането,, както и направените съдебноделоводни разноски в заповедното производство, за които суми е издадена Заповед №25/04.06.2012г. по ч.гр.д.№ 58/2012г. по описа на РС-Малко Търново.

Посочено е, че първоначално вземането е било предявено срещу ответното дружество по реда на заповедното производство, във връзка с което по  ч.гр.д. №58/2012г. е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, срещу която ответното дружество е подало възражение по чл.414 ал.1 от ГПК.

 Ищовото дружество излага, че осъществява посочените в ТЗ търговски сделки и услуги, вкл. и финансови-счетоводни услуги и обслужване, годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни, междинни и др.финансови отчети по реда на ЗСч, както и свързаните с това консултански услуги и представителство пред органите на ТД на НАП. Твърди се, че по този повод и по договорка с ответното дружество за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г., включително, ищцовото дружество е извършило в полза на ответното дружество счетоводни услуги, изразяващи се в годишно-счетоводно приключване за 2010г.и свързаните с него обработка на фактури,документация, изготвяне и подаване на документи в хартиен вид и по електронен път, финансово-счетоводно представителство пред различни органи, вкл. и тези на ТД на НАП, както и необходимите за ответното дружество консултаци, като общата стойност на тези счетоводни услуги за 2010г. е в размер на 200.00 лева, за което е издадена процесната фактура, с посочен в нея падеж на плащане и същата е била предявена на ответното дружество. Моли съда да назначи ССЕ, вещото лице по която да даде отговор на поставените от ищцовата страна въпроси.

В законоустановения срок ответното дружество е депозирало писмен отговор, с който оспорва предявения иск  изцяло като неоснователен. Твърди, че между дружествата не е сключван договор за счетоводни услуги, както и че цитираната фактура не е била връчена на ответното дружество и че не е отразена в неговото счетоводство. Претендират разноските по делото. Не възразява срещу назначаването на ССЕ.

В с.з. ищцовото дружество редовно призовано,  не се явява, като е депозирало нарочна молба, с която моли да бъде даден ход на делото и заявява, че поддържа исковата молба.

Ответното дружество, редовно призовано, не се явява лично, като е депозирало молба, с която заявява, че не възразява да се даде ход на делото.

По делото е изслушан и прието заключението на в.л.И. по назначената от съда ССЕ, както и по допълнително поставените от ищцовото дружество въпроси.

От събраните по делото писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

Ищовото дружество „*****” ЕООД  е осъществявало посочените в ТЗ търговски сделки и услуги, вкл. и финансови-счетоводни услуги и обслужване, годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни, междинни и др.финансови отчети по реда на ЗСч, както и свързаните с това консултански услуги и представителство пред органите на ТД на НАП.  По този повод и по устна договорка с ответното дружество „Б** турс” ООД за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г., включително, ищцовото дружество„*****” ЕООД е извършило в полза на ответното дружество счетоводни услуги, изразяващи се в годишно-счетоводно приключване за 2010г.и свързаните с него обработка на фактури, документация, изготвяне и подаване на документи в хартиен вид и по електронен път, финансово-счетоводно представителство пред различни органи, вкл. и тези на ТД на НАП, както и необходимите за ответното дружество консултации, като общата стойност на тези счетоводни услуги за 2010г. е в размер на 200.00 лева, за което е издадена фактура № ***. , с посочен в нея падеж на плащане и същата е била предявена на ответното дружество.

Безспорно се установи от писмените доказателства по делото, както и от заключението на вещото лице, че ищцовото дружество е подало в ТД на НАП-Бургас коригираща годишна данъчна декларация към годишна данъчна декларация с вх.№200И0024544/05.03.2011г. за ответника, ведно с прилежащите към нея приложения и финансови отчети за “Б** турс”ООД за 2010г., както и че  в ТД на НАП-Бургас има данни за извършени корекции на баланс и ОПР на “Б** турс”ООД към ГДД вх.№200И0024544/05.03.2011г. и че съответно НАП е приело декларацията и тези корекции съответно са се отразили в счетоводните резултати на фирмата.

Съгласно заключението на в.л. С.И., процесната фактура е осчетоводена в счетоводството на „Б** турс” ООД, което счетоводство е било водено от „*****” ЕООД, както и в счетоводството на ”*****” ЕООД.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

По делото е безспорно установено, че между страните е възникнала  облигационна връзка въз основа на устно сключен договор между тях за извършване на счетоводни услуги, в изпълнение на който ищцовото дружество е извършило в полза на ответното дружество счетоводните услуги за процесния период, като процесната фактура на стойност 200.00 лева е била издадена за извършените  в полза на ответното дружество счетоводни услуги, изразяващи се в годишно-счетоводно приключване за 2010г.и свързаните с него обработка на фактури, документация, изготвяне и подаване на документи в хартиен вид и по електронен път, финансово-счетоводно представителство пред различни органи, вкл. и тези на ТД на НАП. Процесната фактура е осчетоводена в счетоводството на „Б** турс” ООД, което счетоводство е било водено от „*****” ЕООД, както и в счетоводството на ”*****” ЕООД.  Съгласно приетото и неоспорено от него заключение на ССЕ, се установява по категоричен начин, че в процесния период „Б** турс” ООД е ползвало счетоводните услуги, предоставени от ищцовото дружество, чиято ц. не е платена. Ответникът не се е противопоставил на размера на дължимото възнаграждение и в счетоводството му е вписана и осчетоводена  процесната сума, което съставлява типично конклудентно действие, с което е изразил своята недвусмислена воля за признание на дълга и настъпването на обвързаните от този юридически акт правни последици. Не се установи от събраните доказателства да е платена тази сума и поради липсата на каквито и да са правопогасяващи или правопрекратяващи възражения, като съдът приема, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да се уважи

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.1 и 8 от ГПК ответното дружество следва да запрати на ищцовото дружество направените от последния разноски по настоящето дело в размер  общо на 275 лева, от които 150 лева възнаграждение за вещо лице,  25 лева държавна такса и 100 лева адвокатско възнаграждение, а на вещото лице – сумата в размер на 22.91лв., представляваща част от полагаемото му възнаграждение.

 Мотивиран от горното , съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземане на  «*** с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя – *** с ЕГН **********,  за сумата  от 200.00 лева /двеста лева / по фактура № ***.  за извършени счетоводни услуги.по отношение на «*** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: село Б**, община Малко Търново, област Бургас, представлявано от управителя – Константин Симеонов К. с ЕГН **********,  за която сума, както и за законната главница върху нея, считано от датата на подаването на иска – 26.04.2012г. до окончателното плащане,   е издадена Заповед № 25/04.06.2012г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 58/ 2012г. по описа на РС-Малко Търново,

ОСЪЖДА «*** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: село Б**, община Малко Търново, област Бургас, представлявано от управителя – Константин Симеонов К. с ЕГН **********,  ДА ЗАПЛАТИ  на «*** с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя – *** с ЕГН **********,  сумата общо в размер на 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева , представляваща разноски по делото, на основание чл.78 ал.1 и 8 от ГПК.

ОСЪЖДА «*** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: село Б**, община Малко Търново, област Бургас, представлявано от управителя – Константин Симеонов К. с ЕГН **********,  ДА ЗАПЛАТИ на в.л. С.Г.И. ***, със снета по делото самоличност, сумата в размер на 22.91 лв./ двадесет и два лева и деветдесет и една стотики/, представляваща част от полагаемото му възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      Районен съдия :