Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 16.10.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На  единадесети октомври                                               2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                       Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 73 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  Н.С.Т., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление №** г. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП   на основание  чл.179, ал.2  от ЗДвП   е наложено наказание -Глоба в размер на 100лв.

           Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

           Срещу жалбоподателя  Т. ,  е съставен акт за установяване на административно нарушение №** г.   от Я.И.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново за това,че на на ** г. около 12:00 часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път ПЪРВИ КЛАС № ** като водач на лек автомобил - ** управлява собствения си мотоциклет **.При слънчево време и суха асвалтова настилка при хоризонтална крива с надлъжен наклон не съобразява поведението си с пътните знаци ,,В26(40)",както и скоростта си и допуска самостоятелно ПТП с материални щети.

 

 

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

Съдът констатира,че по делото  са допуснати от АНО съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на  НП-чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН. В НП е посочено,че жалбоподателя е „Водач на лек автомобил - **, а от една страна се твърди ,че жалбоподателят  управлява собствения си мотоциклет ** .Не е ясно кое от двете твърдения са верни ,за да е ясно с автомобила или с мотоциклета жалбоподателят е допуснал ПТП и по този начин е нарушил разпоредбата на чл.20,ал.2 ЗДвП.

Предвид допуснатото от АНО съществено процесуално нарушение,което не може да бъде санирано в настоящият наказателен процес,съдът намира,че не следва да изследва спора по същество и само на това основание НП следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

       ОТМЕНЯ наказателно постановление №1** г. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново с което на Н.С.Т., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП   на основание  чл.179, ал.2  от ЗДвП   е наложено наказание -Глоба в размер на 100лв.

 

       НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: