Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 07.10.2019 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На втори октомври                                                                    2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д*

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №73 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.А.И., ЕГН **********, с адрес: ***, против наказателно постановление   №***/2019 г. издадено на **.**.2019г. на  Зам.Директор на ТД Ю* м*,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 2024,00 лв. /две хиляди двадесет и четири лева/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: обработен нарязан тютюн за пушене - 4000 /четири хиляди/ грама, с продажна цена в размер на 1012,00 лева /хиляда и дванадесет лева/,

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен №*** от **.**.2019 г. по описа на ТД Ю** м**, съставен от Л.Е.Л. -надлъжност     старши инспектор в МП М* Т*, за това,че на 10.04.2019 г., около 17.20 ч., на МП М* Т*, на трасе вход , пристигнал пътуващ от Р. Турция за Р. България автобус, марка „Ф* К*”, с български per. №******, управляван от лицето В* Ч* Т*. След приключване на паспортния контрол актосъставителят попитал шофьора и пътуващите в автобуса дали имат нещо за деклариране - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности.

След получаване на отрицателни отговори е пристъпено към проверка на превозното средство и багажа.

В пътническия салон на автобуса, в личния сак на М.А.И., са били открити три найлонови торби е обработен нарязан тютюн за пушене. В дамската чанта на същото лице - М.А.И., била открита още една найлонова торба с обработен нарязан тютюн за пушене.

При изтегляне е везна B** В**, модел В**. сериен № ****, се установило количеството на тютюна - общо около 4000 /четири хиляди/ грама е опаковката.

В снето писмено обяснение М.А.И. заявява, че е закупила тютюна лично за нея и семейството й, тъй като всички пушели.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ- *** (*************** )/***2019 г.

Стоката-предмет на нарушение е иззета е разписка №**** от ***.2019 г.

За целите на административнонаказателното производство, от Комисия по Заповед № ЗТД-***-***1**.2019 г. на с.д. Директор на ТД Ю* м*, е определена на основание nap. 1, т. 34 от ДР на ЗМ. във вр. е чл. 4. т. 6 от ЗАДС и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, продажна цена на недекларираната стока в размер на 1012,00 лева /хиляда и дванадесет лева/.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан  без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Л..  

        Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл. 41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета, във връзка е чл. 51а. ал. 4. т. 4 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер", посочена в чл. 1, т. 21, буква ,.б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/201 Зг. по един от предвидените начини, съответно в чл.6, нар. 2 от Регламент /ЕС/ № 952/201 Зг., чл.135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

   М.А.И.  не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от нея стока като на ****.2019 г., на МП М* Т* е пренесла през държавната граница на Р. България, без знанието и разрешението на митническите органи, акцизни стоки - тютюневи изделия,  нарязан тютюн с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.3 от Закона за митниците.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ***/2019 г. издадено на ***2019г.  на  Зам.Директор на ТД Ю* м*  с което на М.А.И., ЕГН **********, с адрес: *** за нарушение на  на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 2024,00 лв. /две хиляди двадесет и четири лева/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: обработен нарязан тютюн за пушене - 4000 /четири хиляди/ грама, с продажна цена в размер на 1012,00 лева /хиляда и дванадесет лева/,

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: