НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ

 

               №……… от  06.07.2018 год., гр.М.Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

М.Търновски  районен съд,                                         гражданска колегия,

На четвърти юни                            две хиляди и осемнадесета година,

в публично заседание,                                                       в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков

 

Секретар: Мара Димова

като разгледа докладваното от                                съдия Чанко Петков 

гр. дело № 73 по описа за 2018 год.      и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод искова молба депозирана от С.Й.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес:***  N**, чрез пълномощника си адв.П.С.  Д. ЕГН **********,, съдебен адрес: ***,партер ,против В.И.К. с адрес: ***, с правно основание –чл.45 от ЗЗД с която се иска от съда да бъде осъден В.И.К., да заплати  сумата от 5000лева, представляваща претърпените от ищеца неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.10.2017година-датата на деликта,до окончателното плащане  на сумата,както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски .

На 02.10.2017 година почивайки в дома си в град М* Т* ул. „П** Н**” № **, ищеца е бил нападнат и ударен, с юмрук в главата, от В.И.К., без да е предизвикал по какъвто и да е начин това.

До тази случка се е стигнало, след като ответника нахлул в дома на С.М. и е повикал същия да му даде някакви обясненя, но ищеца не обърнал внимание какви точно, а и не сметнал за необходимо да му давам каквито и да било обяснения, тъй като не желае да има отношения и предпочитал да не влиза в контакт с него. Поради тази причина предпочел да не отговаря нищо, но явно това подразнило К. и той посегнал с ръка свита в юмрук и го ударил в главата. В резултат на удара С.М. загубил равновесие и паднал на земята, в следващия момент М* М*, който живее под наем в дома му, му се притекъл на помощ и му помогна да легне на леглото, след което се обадил на „Бърза помощ”. През цялото време докато ищецът лежал на земята В.К. продължил да псува и ругае.

Цялата тази ситуация се разиграла и пред очите на В* М*, която също живее под наем в дома на М..

В резултат на станалото и поради това, че ищеца е претърпял операция на очите, състоянието му сериозно се е влошило. От претърпените телесни увреждания ищецът е търпял и редица неудобства, за продължителен период от време е бил лишен от възможността да се грижи пълноценно за себе си и е имал нужда от помощта на свои близки.


По повод на това сбиване  в РС-М.Търново е образувано НЧХД10/2018г. приключило със спогодба.

 

     Молят съда, да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати  сумата от 5000лева, представляваща претърпените от ищеца неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.10.2017година-датата на деликтао окончателното плащане  на сумата,както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски .

 

     В законоустановения срок ответника не е депозирал писмен отговор.

 

      След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК – ответника е редвоно призован по реда на чл.41,ал.1 от ГПК, не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са  последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването  в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи иска. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 6, т. 8,б. Б от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения , претендираното адвокатско възнаграждение в размер на 250.00 лева следва да бъде уваженосвен това ответника следва да бъден осъден да заплати  д.т. за образуване на делото в размер на 80лв.     Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, М.Търновски  районен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

     ОСЪЖДА В.И. К*,ЕГН **********с адрес: ***, да заплати на С.Й.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес:***  N12, чрез пълномощника си адв.П.С.  Д. ЕГН **********,, съдебен адрес: ***,партер на основание чл.45,ал.1 от ЗЗД сумата от 2000/две хиляди/лева, представляваща претърпените от ищеца неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.10.2017година-датата на деликта,до окончателното плащане  на сумата,като иска до претендирания размер от 5000лв. отхвърля като неоснователен и недоказан.

 

ОСЪЖДА В.И. К,ЕГН **********с адрес: *** в полза на държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 80/осемдесет/лв.държавна такса.

ОСЪЖДА В.И. К*,ЕГН **********с адрес: *** да заплати на С.Й.М. с ЕГН**********,с постоянен адрес:***  N12, чрез пълномощника си адв.П.С.  Д. ЕГН **********,, съдебен адрес: ***,партер сумата от 250/двеста и петдесет/лв. разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: