Р Е Ш Е Н И Е

 

              /22.06.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На седемнадесети юни                                                          2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №73 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Н.И.Г., ЕГН **********,***.Търново  , за извършено престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият Г.    , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

    

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На ** г. свидетелят ** - служител в ДГС „”, обикалял своите участъци, за които пряко отговарял. В това число бил и участък 208з в местността „**. При проверката в този участък видял, че има налице отсечени 18 броя дървета, немаркирани с контролна горска мярка, както и още седем такива, които обаче били с диаметър на пъновете под 14 см. Установил, че сечта на немаркираната дървесина е осъществена от обвиняемия Н.Г. с прякор БТВ-то. Причината за извършване на деянието била тази, че Г. не изчакал да бъдат маркирани дърветата, а избързал и ги отрязал. Дървата били предназначени, за продажба на местното население за огрев през зимата. Общата кубатура на дървесината е шест пространствени кубически метра на стойност 186 лв.

         Видно от оценъчната експертиза, стойността на дървесината е 186 лв., което пък квалифицира деянието по чл.235, ал.6,вр.ал.1 от НК. Като се има предвид това, както и факта, че дъбът и церът не представляват никакви особено ценни дървесни видове, съдът намира, че случаят следва да се квалифицира като маловажен.

 

          Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

    

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Г.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  а именно- ,  че за периода от 11 май 2015 г. до 19 май с.г. в местността „**" в землището на с. **, в отдел 208, подотдел „з” без редовно писмено позволително отсякъл 25 броя немаркирани дървета дъб и цер. равняващи се на шест пространствени куб. м. на обща стойност 186 лв., като случаят е маловажен .

          От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост,експертиза.

         В с.з. обвиняемия Г. представя писмени доказателства, които бяха приети от съда но същите не бяха ценени от него.Съдът намира,че събраните по делото писмени и гласни доказателства доказват по един категоричен начин извършеното от обвиняемия Г. престъпление в което е обвинен.

          За престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година, пробация или глоба от сто до триста лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди       тъй като с разписка за отговорно пазене дървесината е била върната на ДГС „”  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Г.      от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.                                 

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.Г.,с ЕГН ********** ***.Търново  за ВИНОВЕН в това,   че  за периода от 11 май 2015 г. до 19 май с.г. в местността „**" в землището на с. **, в отдел 208, подотдел „з” без редовно писмено позволително отсякъл 25 броя немаркирани дървета дъб и цер. равняващи се на шест пространствени куб. м. на обща стойност 186 лв., като случаят е маловажен– престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: