Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  10.12.2018г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На пети декември                                                          2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №72 по описа на 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на В.М.Ц. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес:
*** против наказателно постановление № **. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал. 3,т.1 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12
месеца.

 

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение    **часа в община **около 1 км. след разклона на село **управлява собствения си мотоциклет **, след употреба на
алкохол констатирано с техническо средство **сфабричен номер **,които отчете 0.86 (нула цяло осемдесет и шест) промила в издушан въздух. На водача е връчен талон за медицинско изследване с 0000280.
         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

За изясняване на фактическата обстановка по делото съдът извърши разпит на актосъставителя  А. и св.Д**.Св.А. заявява,че жалбоподателя е изследван с техническо средство ,издаден му е медицински талон но същият не се е възползвал от него.Актосъставителят заявява,че не е виждал жалбоподателя да управлява мотоциклета,не го е спирал като управлява мотоциклета,а същият е изследван за това че е бил на мястото на произшествието и му е миришел на алкохол.Св.Д** заявява,че жалбоподателя е бил пасажер на мотоциклета,който е негова собственост но не е управляван от него по време на ПТП.

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено поради това,че не се доказа ,че именно жалбоподателя е управлявал мотоциклета преди настъпване на ПТП-то ,поради което и няма как да му бъде вменено извършеното нарушение на разпоредбите на ЗДвП.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление **    на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на В.М.Ц. ЕГН/ЛНЧ **********с***

за нарушение на чл.5 ал. 3,т.1 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12
месеца.

 

 

          Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: