Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.10.2019 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети септември                                                  2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №72 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Ф.А. И*, ЕГН **********, притежаваща паспорт № *, с адрес: гр. * чрез адв.Р.И.-***, против наказателно постановление № № 241 /28.06.2019г. на  Зам.Директор на ТД Южна морска,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 196,00лева /сто деветдесет н шест лева/, представляваща 200% от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: Цигари марка „Karelia slims“ без акцизен бандерол, с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY -20 броя кутии - 400 /четиристотин/ къса. с продажна цена в размер на 98,00 лева /деветдесет и осем лева/.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № 225 от 10.02.2019г. по описа на ТД Южна морска, съставен от С.Д.К. - главен експерт в Отдел „Борба с наркотрафика Южна морска", за това,че на 10.02.2019г. около 14.50 часа на трасе за обработка на входящи автомобили на МП „Малко Търново", от Република Турция за Република България, пристигнал лек автомобил марка *" с регистрационен № *, управляван от Ф.А. И*. която пътувала сама.

При пристигане на автомобила в зоната за митнически контрол, актосъставителят попита Ивайлова дали има акцизни стоки, в това число цигари и тютюневи изделия , валута, валутни ценности и стоки в търговско количество за деклариране пред митническите органи. След получен отрицателен отговор била извършена митническа проверка на превозното средство и пътническия багаж. В хода на проверката в багажното отделение, в пазарска чанта, била открита следната недекларирана по установения ред акцизна стока:

Цигари марка „Karelia slims" без акцизен бандерол, с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY - 20 броя кутии - 400 /четиристотин/ къса.

На въпроса чия е намерената недекларирана акцизна стока. Ф.А. И* отговорила, че е нейна.

Стоката - предмет на нарушение е задържана с разписка № 0128262 от 10.02.2019г.

За проверката е съставен протокол за извършена митническа проверка № М 458/19BG1003 М004771 от 10.02.2019г.

Снети са писмени обяснения от И*, в които заявява, че е закупила цигарите от Турция за лично ползване и не ги е декларирала, защото не знае праговете за безмитен внос.

 

За целите на административнонаказателното производство от Комисия, определена със Заповед № ЗТД-1000-139/19.02.2019г. на С.Д. Директор на ТД Южна морска, е приета продажна цена на недекларираната стока общо в размер на 98,00 лева /деветдесет и осем лева/, определена на основание nap. 1, т. 34 от ДР на ЗМ във връзка с чл.29, ал.4, т.1 от ЗАДС.

 

 

      Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан  без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл. 41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета, във връзка с чл.51а, ал.4, т.1 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер", посочена в чл. 1, т. 21, буква „б" от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно в чл.135 и чл.143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

        Ф.А. И*в  не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от нея стока като на 10.02.2019г„ на МП „Малко Търново", е превозила през държавната граница на Република България без знанието и разрешението на митническите органи акцизни стоки - тютюневи изделия – цигари с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.3 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 241 /28.06.2019г. на  Зам.Директор на ТД Южна морска  с което на Ф.А. * ЕГН **********, притежаваща паспорт № *, с адрес: гр. * чрез адв.Р.И.-*** за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 196,00лева /сто деветдесет н шест лева/, представляваща 200% от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: Цигари марка „Karelia slims“ без акцизен бандерол, с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY -20 броя кутии - 400 /четиристотин/ къса. с продажна цена в размер на 98,00 лева /деветдесет и осем лева/.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: