Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      16.03.2017г.              гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                            граждански състав

На   двадесет и втори февруари            две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. №72 по описа на РС-Малко Търново за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК от ищците С.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** и Г.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: *** против ответниците М.Д.П., ЕГН: ********** ***  и С.Д.А. ЕГН ********** ***, като  наследници на ** А., бивш жител ***  с който да се приеме по отношение на наследниците на ** А. - М.Д.П.  и С.Д.А., че С.Н.С. и Г.Н.С. са собственици на земеделска земя извън регулацията на село ** представляващ част от бивш парцел **”, съставляващ част от поземлен имот ** по Картата на възстановената собственост на земеделските земи в селото с площ около  500 кв.м. реална част.

        За пълнота и изчистване на въпроса за исковата претенция ,следва да се отбележи,че с петитума на исковата молба и с доклада на съда е приет за разглеждане положителен установителен иск по чл.124,ал.1 от ГПК за придобиване на собственост по силата на покупка.Едва в съдебно заседание и в писмената защита,процесуалния представител на ответниците навежда основание  за собственост на друго основание-. давностно владение,като изразява становище ,че по делото за предявени два алтернативно съединени иска, единият с правно основание придобиване на собственост по силата на покупка, а вторият - придобиване на собственост по давност.Съдът намира,че по делото е предявен един единствен иск- с правно основание за придобиване на собственост на основание покупка,но не и на основание давностно владение.

        Ищеца твърди,че е собственик  по наследство от баща му   Н** С.Д., бивш жител на с. **, починал на **. на земеделски имот в землището на село ** находящ се в местност ** съставляващ част от поземлен имот ** по Картата на възстановената собственост на земеделските земи в селото с площ около 500 кв.м.Процесният имот е бил закупен от баща им с нотариален акт № **. като част от дворно място, за което съгласно, действащия по това време регулационен план на с. ** е бил отреден урегулиран парцел ** кв.м. от които собствени и закупени от баща ни **.По късно с приемането на действащия нов регулационен план на с. ** една част от бивш парцел ** се урегулира като нов УПИ ** а другата част от имота на баща ни /предмет на настоящото дело/ остава извън регулацията на селото и придобива статут на земеделска земя.Независимо от изключването на тази част от имота ни от регулацията на селото, баща ни продължи да обработва и ползва до смъртта си като лозе, което съществува и днес. Мястото е заградено с колове и оградна мрежа и винаги се е стопанисвало от техния  баща. Никога не е бил отчуждавано, нито внасяно в ТКЗС. ДЗС, АПК или какъвто и да е друг вид земеделска организация. При извършената земеделска реституция в землището на с. **, през ** с Решение на Поземлена комисия - ** **. тази част от имота на баща им заедно със съседните им имоти неправилно е възстановена като новообразуван имот № ** с план за земеразделяне на ** А..

      Молят съда, да постанови решение, с което да се приеме по отношение на наследниците на ** А.- М.Д.П.  и С.Д.А.,  че ищците са собственици на земеделска земя извън регулацията на село ** представляващ част от бивш парцел **”, съставляващ част от поземлен имот ** по Картата на възстановената собственост на земеделските земи в селото с площ около  500 кв.м. реална част.

         Ищците претендират разноски.

         В законоустановения срок ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявеният иск като неоснователен. Твърди, че имота  никога не е владян от бащата на ищците Н** С.Д., нито  са предявявали пред тях или пред съответните инстанции, че процесния имот е тяхна собственост.Твърдят,че се легитимират като собственици с  НА  **.  на основание обстоятелствена проверка и с Решение на Поземлена комисия - ** **.

      Ответниците претендират разноски.

          

       На осн.чл.214 ГПК защитата на ищеца направи изменение на иска, като вместо първоначално заявения с ИМ размер от около 500 кв.метра, заявява, че претендират имот в размер на 503 кв. метра съгласно заключението,което изменение съдът прие.

 

          Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

          С нотариален акт № **.Н** С.Д. е признат за собственник на  урегулиран парцел ** кв.м. от които собствени  **. при съответните граници.

           С   НА  **.  на основание обстоятелствена проверка  ** А.  е признат за собственник на Нива в с.**,м.»**» от 3 дка. при съответните граници.

           С Решение на Поземлена комисия - ** **. въпросният поземлен имот ** е възстановен на наследодателя на ответниците ** А. по реда на ЗСПЗЗ.

 

          По искане на ищеца по делото бе допуснат до разпит св-Н.,който заявява:”Познавам С. и Г. от деца.Мисля,че процесното място е около дка.Не съм чувал в селото някой да има претенции  за този имот”.

          По искане на ответниците по делото бе допуснат до разпит св-П.,която заявява:”.Имота се намира в с.** в м.”**”.Там съм ходила като дете от **Имота се обработваше от баба и дядо.Не съм виждала  хора да обработват имота.”

По делото беше  допусната  съдебно-техническа експертиза,които съдът прие .

 

  При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

 

  Предявеният иск е  с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено правото на собственост върху процесния недвижим имот на основание покупка. В тежест на ищеца е да докаже своето твърдение, че притежава право на собственост над спорния имот. От представените писмени доказателства, съдът намира за  безспорно установено, при условията на главно и пълно доказване притежанието на правото на собственост на ищците като собственици по отношение на процесния имот не се доказа. На скица № 1 към заключението на вещото лице по предходен недействащ план от ** придобитият от наследодателя на ищците имот с нотариалния акт, цитиран от тях в исковата молба, е показан със светлосиньо очертание и защрихован със сини линии. Очевидно е, че никаква част от спорния имот, очертан с кафяво, не попада в рамките на парцел ** по плана на селото от **, който е предмет на нотариалния акт на наследодателя на ищците от ** Нещо повече, в съдебно заседание, проведено на ** вещото лице заяви: „Процесният имот предмет по настоящото дело, очертан с кафяви линии на скица № 1, не попада в имота предмет на нот.акт от ** посочен на скица № 1, като — ** Ответниците  като наследници на ** А. се легитимират като собственици на имота въз основа на решение № **. на Пеземлена комисия** ,като официален документ с конститутивно действие. Съгласно чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ решението на поземлената  комисия, придружено със скица, има силата на констативен нотариален акт за собственост. Това означава, че влязлото в сила решение на Поземлената комисия за възстановяване на собствеността е легитимиращ за правото на собственост документ във всяко съдебно производство по спор за собственост.    Освен това наследодателят на ответниците ** А. е бил пълноправен собственик на имот от 3 дка в местността **, в землището на с.**, част от който е предмет на ищцовата претенция, като собствеността на ** А. е била установена с нотариален акт от ** Няма как друго лице, в т.ч. - бащата на ищците, да придобие част от него през ** Покупката на имот от несобственик не произвежда действие - не прехвърля собствеността.

 

          От изложените факти и обстоятелства се налага извода, че ищецът не  е придобил право на собственост върху процесния недвижим имот .

При този изход на делото доколкото има искане от страна на ответника за заплащане  на направените от него разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди ищеца да заплати на ответника 305 лв., от които 300 лв. - за възнаграждение на вещо лице и 5 лв. - за издадено удостоверение.

Мотивиран от горното съдът

 

                                            Р  Е Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** и Г.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: *** установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК  за признаване за установено, че  С.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** и Г.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** К. и П. В. са собственици, на основание придобиване на собственост на основание покупка- НА ** на недвижим имот с площ от 503кв.м.,находящ се в м.”**” в землището на с.**,Община **съставляващ част от  имот №** при граници и съседи: от изток ,запад и север-имот **,от юг- регулацията на с.** и по точно ** като НЕОСТАВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

 

ОСЪЖДА С.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** и Г.Н.С. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: *** ДА ЗАПЛАТЯТ  на М.Д.П., ЕГН: ********** ***  и С.Д.А. ЕГН ********** ***, СУМАТА от  305 лв., от които 300 лв. - за възнаграждение на вещо лице и 5 лв. - за издадено удостоверение.

        

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: