Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  01.10.2019г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На двадесет и пети  септември                                    2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №71 по описа на 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по жалба на Х.П.Х., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление № 15-0299-000137 от 04.09.2015г. на  Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.100 ал. 1 т.2 от ЗДвП на основание  чл. 183 ал.1 т.1,пр.3 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 10лв. и за нарушение на чл.150 от ЗДвП на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП  е наложено наказание-Глоба в размер на 100лв.

         Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.                   В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение АУАН Р829903/ 31.08.2015 г.  съставен от  Т.Р.Д. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР БУРГАС , РУ МАЛКО ТЪРНОВО за това, че    на  31.08.2015 г. около 09:10 часа в * като неправоспособен водач  до Младежки дом в посока ГКПП - М. Търново, управлява товарен автомобил "*, собственост на *, ЕГН: **********, като при проверката се установява,че жалбоподателя  не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява като управлява МПС, след като СУМПС е отнето по реда на чл. 171, т. 1 от ЗДвП.

 

         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

 Съдът намира ,че по делото не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяна на  Акта и НП.АНО правилно е приложил и материалния закон.Безспорно е установено от писмените доказателства по делото а и от разпита на св. Д. ,че жалбоподателя не носи свидетелство и ,че същото му е отнето.

        АНО правилно е наложил и размера на глобата.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0299-000137 от 04.09.2015г., с което на Х.П.Х., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на на чл.100 ал. 1 т.2 от ЗДвП на основание  чл. 183 ал.1 т.1,пр.3 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 10лв. и за нарушение на чл.150 от ЗДвП на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП  е наложено наказание-Глоба в размер на 100лв.

 

        Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: