О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ______

 

гр.  Малко Търново, 28.07.2017година

 

Малкотърновски районен съд, втори наказателен състав, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря…, в присъствието на прокурор…, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 70 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по реда на чл. 243, ал. 4 и ал. 5  от НПК.

 

Производството е образувано по жалба на И* С* И*, ЕГН ****, с адрес : гр. М* Т**, общ. М* Т*, ул. „Г* К*“ №**, вх. * ет.*, ап.* чрез адв. К* Я*, АК Б*, гр. Б*, ул. „И* Ш*“ № *, вх. *, ет. * против постановление на Районна прокуратура гр. Малко Търново от 18.07.2017г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 107/2017г. по описа на РУ МВР гр. Малко Търново, пр. пр. № 168/2017г. на РП М. Търново. Досъдебното производство е образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 325,  ал. 1 от НК. 

В жалбата се сочи, че постановлението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Твърди се, че фактическата обстановка не е изяснена, не са били изложени мотиви защо не е осъществен състава на чл. 325, ал. 1 от НК. Жалбоподателят излага, че не е дал повод на лицата Д* М* Н* и М* Н* Н* да го нападнат и удрят, а това било станало на обществено място, пред множество свидетели и в присъствието на служител на МВР. Изразява се виждането, че разследването следва да се води да деяние по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК . Жалбоподателят сочи, че не са разпитани и други присъствали на място свидетели, което било повлияло на изясняване на фактите по делото. Моли се за отмяна на процесното прокурорско постановление.  

СЪДЪТ, като взе предвид жалбата, обжалваното постановление и материалите по ДП № 107/2017г. по описа на РУ МВР гр. Малко Търново, пр. пр. № 168/2017г. на РП М. Търново, констатира следното:

Досъдебното производство е образувано на 06.07.2017г.  с първо действие по разследването – разпит на свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 325,  ал. 1 от НК. Производството е водено,  за това, че на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. М* Т*, обл. Б*, ул. „Б*“ № **, неизвестно лице извършило непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл удари с ръце в областта на лицето и тялото на И* С* И*, Д* М* Н* и Р* Х* И*   - престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. В хода на разследването са били разпитани свидетели, изискани са справки, приобщени са документи. След приключване на разследването е съставено писмено мнение .

Жалбата е подадена в срок .  Същата е подадена от лице, което има право на жалба .

Съдът се запозна с материалите по досъдебното производство , прецени законосъобразността и обосноваността на постановлението на РП Малко Търново и приема за установено следното:

  Свидетелят И* С* И* бил жител на гр. М* Т*. Синът на И* – свидетелят М* И* И* живеел на съпружески начала със св. М* Д* Н*, като на 12.05.2017г. им се родило дете – И* М* И*. Младото семейство обитавало апартамент в сградата, в която живеел И* И* със съпругата си Ф* М* И*. На 04.07.2017г. новороденото било на очен преглед. След като се прибрали в дома си, бащата М* И* отишъл на работа, а майката и Ф* И* останали заедно. Последната направила забележка на младата жена за храненето на детето и двете жени се скарали. Ф* И* се прибрала в дома си, а малко след това отново посетила дома на сина си и не намерила М* Н* и детето. Ф* И* се притеснила за детето, тъй като указанията на лекаря били новороденото да не се извежда на слънце и се обадила на сина си М* И*. Съседка на семействата им казала, че М* Н* била излязла с бебето. И* започнали да търсят младата жена с детето, като се свързали с полицай Т* Д* и го помолили да провери в дома на Д* М* Н* – баща на М*. Служителят на полицията бил потърсен за съдействие поради това, че двете семейства не били в добри отношения. Д* посетил дома на Н* , но не установил М* Н* и детето. Докато полицай Д* извършвал проверката си, бащата на детето М* И* също обикалял града , за да открие жената и детето. На улица в града М* И* видял бащата и дядото на М* Н* да слизат от лек автомобил, носели дървени прътове и като забелязали младия мъж отново се качили в превозното средство и го последвали. Всички посочени до тук лица, както и другите разпитани свидетели, се озовали пред дома на М* Н* М* , дядо на М* Н*. Там между М* И*, И* И*, Ф* И* , Р* И* – сестра на И* И* , А* И* – съпруг на Р* И* – те от една страна и М* * и Д* М* възникнал скандал. Д* Н* започнал да се кара с М* И* за детето , а след това започнал да блъска и удря И* И*. М* Н* държал в ръцете си дървена сопа, с която нанесъл удари на И* И* , като в последствие между лицата възникнало сбиване на групички. Полицай Д* поискал съдействие от РУ МВР Малко Търново , за да се спре инцидента.

В хода на проведеното разследване , при разпитите на Д* Н* и М* М* е било установено, че М* Н*, след скарването си с Ф* И*, се свързала по телефона с баща си и му споделила, че била заплашвана с побой и тормозена от семейството на М* И*. По този повод Д* Н*, който живеел в с. З*, отишъл в гр. М* Т*, за да вземе дъщеря си и новороденото си внуче. Пред полицай Д* Н* заявил, че дъщеря му била бита от семейството на И* и по тази причина избягала от дома си с детето.

По делото са приложени съдебномедицински удостоверения за лицата М* Н* М* и И*С* И*. Описаните и в двата документа травми отговарят на увреждания с характера на леки телесни повреди.

Настоящият състав счита, че постановлението на РП Малко Търново следва да бъде потвърдено. Основанията на съда са следните. За да постанови крайния си акт, наблюдаващият прокурор е приел , че липсват данни за деяние от общ характер по чл. 325, ал. 1 от НК, като е изтъкнал за това стара вражда между двата рода. По същество прокурорът е възприел, че действията на участвалите в сбиването лица са били продиктувани от влошените им междуличностни отношения. Въпреки краткото изложение на съображенията му, съдът приема мотива на прокурора за прекратяване на наказателното производство от общ характер, като смята, че е редно да се отбележи и друго. Хулиганството е престъпление, насочено срещу обществения ред и спокойствие и с него се засягат интересите на обществото като цяло и на отделни негови членове. Изпълнителното деяние се изразява в извършване на непристойни действия, които явно противоречат на възприетите в обществото морални ценности и които грубо, в значителна степен нарушават обществения ред. От субективна страна следва да бъде налице хулиганския мотив, т.е. деецът с действията си да изразява явно неуважение към обществото, демонстрирайки пренебрежението си към законовия ред и добрите нрави. За да бъдат окачествени като непристойни, действията на участващите по време на инкриминирания инцидент, е следвало да са неприлични, безсрамни, изразяващи се в ругатни, псувни, груби изрази, буйство, невъзпитаност и др. прояви, скандализиращи обществото. Не такава е била обаче деятелността им. Конфликтът е бил провокиран от влошените отношения между двете семейства и е прераснал във физическа разправа, като на лицата са били нанесени леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. Причиняването на телесни увреждания, извършено по лични мотиви може да се приеме като хулиганство, но когато се докаже, че деецът е действал не само с умисъл за нанасяне на телесна повреда, но и е съзнавал, че с поведението си грубо нарушава обществения ред и изразява явно неуважение към обществото. Това подлежи на установяване по съответния ред, с оглед конкретиката на обстоятелствата по делото. В настоящият случай се установява точно обратното. Възникналият скандал и последващото сбиване между лицата е в резултат от изострилите се лични отношения между двете семейства по повод поведнието на М* Н* и отношенията й с родителите на М* И*. В настоящия случай действията на лицата не обективира хулигански мотив. Хулиганството е възможно и когато в основата му стоят лични мотиви, но в конкретиката на настоящия случай възникналия инцидент не е обвързан с миналите отношения на двете семейства , а с конкретен повод – отвеждането на новороденото от дома на бащата, търсенето на бебето и майката и реакцията на всяка една от страните на ситуацията – И* по отношения на здравословното състояние на детето , а от страна на семейството на М* Н* – по повод на разказа й за лошо отношение на нанесен побой.  Безспорно подобни лични неразбирателства не бива да се разрешават по такъв начин, но в конкретния казус умисълът на участващите не обхваща проявата на явно неуважение на обществото.

Що се касае до това, че според жалбата действията са се развили на обществено място и пред служител на МВР , тези обстоятелства не са от значение за съставомесрността на деянието. На възражението, че не са разпитани всички свидетели присъствали на място, съдът счита същото за неоснователно , доколкото са установени лица и от двете семейства , разпитани са , показанията им фактологически са покриват, а й е разпитан и св. Д*, който не е установено да е заинтересован от събитията и дава показания, които допълват общата картина.  Поведението на лицата се изчерпва с нанасяне един на друг на леки телесни повреди по смисъла на чл. 130 от НК, което съгласно чл. 161, ал. 1 НК, се преследва по тъжба на пострадалия.    

            В този смисъл постановлението на МТРП за прекратяване на наказателното производство се явява законосъобразно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 243, ал.5, т.1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на РП Малко Търново от 18.07.2017г. за прекратяване на основание чл. 243, ал.1, т. 1 във вр. чл. 24, ал. 4 от НПК на наказателно производство по ДП № 107/2017г. по описа на РУ МВР гр. Малко Търново, пр. пр. № 168/2017г. на РП М. Търново, водено срещу неизвестен извършител, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

          Определението подлежи на обжалване или протест пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок от съобщението до страните. 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                          / Пламен Дойков/