Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 04.12.2018 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и осми ноември                                                    2018година

                                

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №69 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на И.А.Г., ЕГН **********, притежаващ паспорт № **
**,  против наказателно постановление №**. на  Зам.Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на чл..233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233 ал. 1  от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  1163,92 лева /хиляда сто шестдесет и три лева и
деветдесет и две стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението:

по

ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

1

Препарат за растителна защита „KORPHANATE
70 WP
- 1000 грама

5 бр.пакети

2

Препарат за растителна защита „MASSFOSET" -
1000 грама

4 бр. пакети

3

Препарат за растителна защита“ CASPERTIN“ -
800 грама

4 бр. пакети

4

Препарат за растителна защита „KORDYMET-MZ
69 WP - 800 грама

1 брой

 

5

Препарат за растителна защита „KORFOSAT 48
SL/'-туба 5 литра

1 брой

6

Препарат за растителна защита „KORFITHAN ЕС
250“ - 1000 мл

1 брой

7

Препарат за растителна защита ..DENTIZ 25 ЕС" -
1000 мл

1 брой

8

Препарат за растителна защита „COMPRADOR SC
350
- 1000 мл

1 брой

9

Препарат за растителна защита „NIMROD
ADAM А“ - 1000 мл

1 брой

10

Препарат за растителна защита „MICLOTHANE 24
Е“- 250 мл

2 броя

11

Препарат за растителна защита „KORTOMIL 90
SP
- 100 гр.

2 броя

 

 

с обща митническа стойност 581,96 лева /петстотин осемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт **.по описа на Митница Бургас, съставен от Д.Д.Д. - на длъжност старши митнически
инспектор в **за това ,че при  извършена проверка на    **, на трасе вход, пристигнал пътуващ от **лек автомобил, марка ..**,
управляван от лицето И.А.Г.. Постъпило искане от Гранична полиция № **г. с цел извършване на проверка за недекларирани стоки на превозното средство и личния багаж на пътниците. След приключване на паспортния контрол актосъставителят попитал шофьора и пътуващите в превозното средство лица дали имат нещо за деклариране  - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности и забранени за внос
предмети. След като инсп. Д. получил отговор, че Г. носи перилни препарати същият, съвместно с митническите служители Д. Б** и **пристъпили към проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците. В хода на проверката,в черни найлонови торби в багажника на автомобила, била открита следната забранена за внос и недекларирана по установения ред стока:

по

ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

1

Препарат за растителна защита „KORPHANATE
70 WP
- 1000 грама

5 бр.пакети

2

Препарат за растителна защита „MASSFOSET" -
1000 грама

4 бр. пакети

3

Препарат за растителна защита“ CASPERTIN“ -
800 грама

4 бр. пакети

4

Препарат за растителна защита „KORDYMET-MZ
69 WP - 800 грама

1 брой

 

5

Препарат за растителна защита „KORFOSAT 48
SL/'-туба 5 литра

1 брой

6

Препарат за растителна защита „KORFITHAN ЕС
250“ - 1000 мл

1 брой

7

Препарат за растителна защита ..DENTIZ 25 ЕС" -
1000 мл

1 брой

8

Препарат за растителна защита „COMPRADOR SC
350
- 1000 мл

1 брой

9

Препарат за растителна защита „NIMROD
ADAM А“ - 1000 мл

1 брой

10

Препарат за растителна защита „MICLOTHANE 24
Е“- 250 мл

2 броя

11

Препарат за растителна защита „KORTOMIL 90
SP
- 100 гр.

2 броя

Опаковките са без етикет на български език. На въпроса чия е стоката, жалбоподателят И.А.Г. отговорил, че стоката е негова, като видно от снетото от него писмено
обяснение, същият твърди, че е закупил препаратите за лична употреба, не е знаел,че са забранени за внос и затова не ги декларирал.

Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № **г.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № **.

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.  233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

  Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1   от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Д. и св.Д**.Така например св.Д** заявява,че преди проверката митническия инспектор ги е попитал дали имат нещо за деклариране и отговора е бил отрицателен.

  Митническата стойност на недекларираната стока общо е в размер на 581,96лева/петстотин осемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/, определена на основание чл. 74, пар. 3 от Регламент /ЕС/ № 952/2013, съгласно Оценъчна експертиза вх. № 32-192686/04.07.2018 г. от **- експерт на свободна практика.

Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер“ посочена в чл.1, т. 21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.   Същата подлежи на деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

И.А.Г. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на **има указателни табели, на които по недвусмислен
начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Той е бил длъжен да декларира превозваната от него стока, за което му е била предоставена възможност, но не е сторил това. Деянието е извършено виновно.

 

   Предвид горното съдът намира, че  на **, И.А.Г., ЕГН **********, като е превозил през държавната граница на Р. Б**, без знанието и разрешението на митническите органи, стоки подробно описани в обстоятелствената част на настоящото решение, виновно е осъществил състава на чл. 233. ал. 1 от Закона за митниците.

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**.    на  Зам.Началник на Митница Бургас, с което на И.А.Г., ЕГН **********, притежаващ паспорт № **** за нарушение на чл..233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233 ал. 1  от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  1163,92 лева /хиляда сто шестдесет и три лева и
деветдесет и две стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: