Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                14.11.2012г.                   гр.**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от Мария Москова  гр.дело №   69 по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано след разделянето, извършено с определение № 55/02.07.2012г. постановено по гр.д.№ 45/2012г. по описа на РС-**,  на предявените  от Държавата, представлявана от Министъра ***  чрез процесуален представител Н.А. *** с адрес за призоваване : село З**, община **, искове  против община ** с адрес : град **, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината, като предмет на настоящето дело са недвижими имоти в землището на село **, община **, възстановени на ответната община с Решение № **. на ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / - **, предявените. 

Държавата чрез процесуалния си представител излага в обстоятелствената част на исковата молба, че след приемането на ЗВСГЗГФ, община ** е подала заявление № **. до ПК –гр.** за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село **, а именно: гора, широколистна, с площ от 4500 / четири хиляда и петстотин / декара, находяща се в местността „**”.  В резултат на подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № **., с което признала на община ** правото на собственост за възстановяване върху целия заявен имот с площ от 4500 декара в м.”**”  при граници и съседи: Ст*** д**, П*** о***,К***, М*** д**, Ч***, Д*** в***, Т***, в нови реални граници.

 Твърди се,   че  е налице идентичност между възстановеният с посоченото решение на общината имот с предоставената  от държавата под формата на „балталък”  гора с площ от 1440 декара в землището на с.К*** / днес с.** / на община ** , описана в Протокол № 1/1926г. / ДВ бр.39 от 1927г./ на Министъра на ***** имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини, тъй като описанието на границите на гората , описана в протокола са идентични с границите , описани в решението на ПК, както и че общината не е представила надлежни документи, които да удостоверят правото й на собственост върху заявените имоти.

Счита, че в хода на реституционния административен процес ПК-М*** не е разграничила правото на ползване под формата на „балталък” на община ** върху държавни гори от правото на собственост върху тези гори, поради което са нарушени  разпоредбите на § 5  от ПЗР на ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ и въпреки липсата на документи за собственост, неправилно е възстановила на общината процесните гори.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение на община **, че същата не е собственик на  имот № 1 от решението, заявен като гора, широколистна,  с площ от 4500 декара, находяща се в землището на с.** и възстановените в  нови реални граници както следва:

- Имот № 80001  на землище в с.**, м.В***                    с площ   174.071 дка

- Имот № 80002  на землище в с.**, м.В***                     с площ     94.769 дка

- Имот № 80003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   177.302 дка

- Имот № 80004  на землище в с.**, м.Г**** р***           с площ   621.978 дка

- Имот № 80005  на землище в с.**, м.В***                     с площ   372.677 дка

- Имот № 80006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   141.481 дка

- Имот № 81001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   136.141 дка

- Имот № 81002  на землище в с.**, м.В***                     с площ   225.944 дка

- Имот № 81003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   143.537 дка.

- Имот № 81004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     41.811 дка

- Имот № 82001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       7.734 дка

- Имот № 82002  на землище в с.**, м.Х*** г**               с площ   255.602 дка

- Имот № 82003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   292.914 дка

- Имот № 82004  на землище в с.**, м.В***                     с площ   131.025 дка

- Имот № 82005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     45.193 дка

- Имот № 82006  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.186 дка

- Имот № 83001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       6.625 дка

- Имот № 83002  на землище в с.**, м.В***                     с площ       2.976 дка

- Имот № 83003  на землище в с.**, м.В***                     с площ     12.115 дка

- Имот № 83004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     11.730 дка

- Имот № 83005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     26.372 дка

- Имот № 83006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   227.684 дка

- Имот № 83007  на землище в с.**, м.В***                     с площ     16.245 дка

- Имот № 83008  на землище в с.**, м.В***                     с площ   206.145 дка

- Имот № 83009  на землище в с.**, м.В***                     с площ   220.342 дка

- Имот № 83010  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.951 дка

- Имот № 84001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   175.756 дка

- Имот № 84002 на землище в с.**, м.В***                      с площ   194.015 дка

- Имот № 84003 на землище в с.**, м.В***                      с площ   151.521 дка

- Имот № 84004 на землище в с.**, м.В***                      с площ   189.273 дка

- Имот № 84005 на землище в с.**, м.В***                      с площ   109.574 дка

- Имот № 84006 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.065 дка

- Имот № 84007 на землище в с.**, м.В***                      с площ        0.354 дка

- Имот № 84009 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.880 дка

- Имот № 84010 на землище в с.**, м.В***                      с площ       8.548 дка

- Имот № 84011 на землище в с.**, м.В***                      с площ     23.440 дка

- Имот № 84012 на землище в с.**, м.В***                      с площ     11.595 дка

- Имот № 84013 на землище в с.**, м.В***                      с площ   196.323 дка

- Имот № 84014 на землище в с.**, м.В***                      с площ     11.155 дка

- Имот № 84015 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.492 дка

Направила е  доказателствено искане да бъде изискано от ОС”ЗГ”-** преписката по заявление № **., ведно с приложените към нея документи. Ангажира писмени доказателства. Претендира разноски по делото. В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба,  ищцовата страна е представила на съда скици  и удостоверения за данъчните оценки на процесните имоти ,  надлежно е вписала  исковата молба в службата по вписванията,  като  е уточнила, че предявява срещу община ** отрицателен установителен иск.

Съдът, след като се е запознал с  исковата молба и уточнението към нея, е намерил същата за редовна и предявените искове за допустими,  и е разпоредил препис от нея, ведно с приложените към нея доказателства, да се връчат на ответната страна.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК , община ** е депозирала писмен отговор, с който оспорва предявения иск като недопустим и при условията на евентуалност – като неоснователен.  С оглед на обстоятелството, че  ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / е под ръководството, организацията и контрола на МЗХ и  част от структурата на министерството, твърди, че произнасяйки това решение чрез ПК-**, МЗХ е признало правото на община ** за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти, поради което счита предявения иск за недопустим. Навежда съображения  за недопустимостта на предявения иск, като твърди, че  държавата не е правоимаща по смисъла на чл.3 от ЗВСГЗГФ, че няма правна легитимация и няма правен интерес от настоящето дело. Твърди, че заявеният под № 1 имот не е идентичен с имота, предоставен като „балталък” на община ** - не е налице идентичност на квадратурата на двата имота. Твърди, че подчинената и контролирана от ищцовата страна - ПК –**, след преценка към момента на въстановяването, правилно е приела, че възстановяването на собствеността върху процесните имоти в полза на общината е следвало да се извърши по ЗВСГЗГФ, както и че са налице и че при подаване на заявлението са били представени всички писмени доказателства, удостоверяващи правото на община ** да й бъде възстановено правото на собственост  върху процесните имоти. Твърди, че ПК –** правилно се е произнесла с решение № **. , с което е възстановила правото на собственост в полза на общината върху имотите, подробно индивидуализирани в решението. Ангажира писмени доказателства. Ведно с писмения отговор ответната страна е направила доказателствено искане за назначаване на лесотехническа експертиза, вещото лице по която даде отговор на поставените от ответната страна въпроси.

По доказателствените искания на страните съдът се е произнесъл с определение  № 74/23.08.2012г., като е изискал от ОС”ЗГ”-** цялата преписка по заявление № **., ведно с приложените към нея доказателства и е  допуснал лесотехническа експертиза.

 С нарочна молба с вх.№ 905 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза.

ОС”ЗГ”-** е представила на 30.08.2012г. на съда цялата преписка по заявление № **.

  С нарочна молба с вх.№ 904 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза, поради което съдът с определение № 89/20.09.2012г., постановено в з.с., е отменил определението си, с което е допуснал и назначил лесотехническа експертиза.

В с.з., ищцовата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - ю.к.А., надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з., ответната страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - адв.Р****, надлежно упълномощена, чрез която поддържа писмения отговор.

Съдът след като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото Протокол № 1/1926г. / ДВ бр.39 от 1927г./ на  Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на ****, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, се установява, че Държавата е предоставила за ползване под формата на „балталък” на община ** имот, представляващ  гора с  площ от 1440 декара в землището на село К*** /днес село **/ в местностите : „**”, „У*** ***” при граници и съседи: започва от вливането на „С*** д***” в „Г*** р***”, по р***та нагоре до вливането в нея на дерето „П*** о***” и по дерето нагоре до кладенчето „К***”, край градините нагоре до плевнята на К***П***, край работните земи по венеца над „Г***” р*** до дерето „М*** д**” по дола надолу до вливането му в дерето „Ч***” по него нагоре и послепо дерето „Д*** в***” на старата турско-българска граница, по границата източно до началото на дола „Т***” и после по „С*** д***” надолу на изходната точка.

Не се спори по делото , а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че Община ** е подала заявление № **. до ПК –гр.** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село **, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 4500 декара, находяща се в местността „В***” , „У*** п***” при граници и съседи: „**”, „У*** ***” ,  започва от вливането на „С*** д***” в „Г*** р***”, по р***та нагоре до вливането в нея на дерето „П*** о***” и по дерето нагоре до кладенчето „К***”, край градините нагоре до плевнята на К***П***, край работните земи по венеца над „Г***” р*** до дерето „М*** д**” по дола надолу до вливането му в дерето „Ч***” по него нагоре и послепо дерето „Д*** в***” на старата турско-българска граница, по границата източно до началото на дола „Т***” и после по „С*** д***” надолу на изходната точка. За удостоверяване правото си на собственост върху така заявената гора, община **  е приложила към заявлението стопанска карта и сведение към нея от 29.12.1928г. и  данъчна декларация от 16.04.1914г.

От приложеното по делото Решение №  **. /л.117-126/, се установява, че по така подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла за заявения имот, като на основание чл.13 ал.5 от ЗВСГЗГФ признала на община ** правото на собственост за възстановяване върху целия имот с площ от 4500 декара, находяща се в землището на с.** и възстановените в  нови реални граници както следва:

- Имот № 80001  на землище в с.**, м.В***                    с площ   174.071 дка

- Имот № 80002  на землище в с.**, м.В***                     с площ     94.769 дка

- Имот № 80003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   177.302 дка

- Имот № 80004  на землище в с.**, м.Г*** р***             с площ   621.978 дка

- Имот № 80005  на землище в с.**, м.В***                     с площ   372.677 дка

- Имот № 80006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   141.481 дка

- Имот № 81001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   136.141 дка

- Имот № 81002  на землище в с.**, м.В***                     с площ   225.944 дка

- Имот № 81003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   143.537 дка.

- Имот № 81004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     41.811 дка

- Имот № 82001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       7.734 дка

- Имот № 82002  на землище в с.**, м.Х*** г**               с площ   255.602 дка

- Имот № 82003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   292.914 дка

- Имот № 82004  на землище в с.**, м.В***                     с площ   131.025 дка

- Имот № 82005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     45.193 дка

- Имот № 82006  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.186 дка

- Имот № 83001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       6.625 дка

- Имот № 83002  на землище в с.**, м.В***                     с площ       2.976 дка

- Имот № 83003  на землище в с.**, м.В***                     с площ     12.115 дка

- Имот № 83004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     11.730 дка

- Имот № 83005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     26.372 дка

- Имот № 83006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   227.684 дка

- Имот № 83007  на землище в с.**, м.В***                     с площ     16.245 дка

- Имот № 83008  на землище в с.**, м.В***                     с площ   206.145 дка

- Имот № 83009  на землище в с.**, м.В***                     с площ   220.342 дка

- Имот № 83010  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.951 дка

- Имот № 84001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   175.756 дка

- Имот № 84002 на землище в с.**, м.В***                      с площ   194.015 дка

- Имот № 84003 на землище в с.**, м.В***                      с площ   151.521 дка

- Имот № 84004 на землище в с.**, м.В***                      с площ   189.273 дка

- Имот № 84005 на землище в с.**, м.В***                      с площ   109.574 дка

- Имот № 84006 на землище в с.**, м.В***                      с площ      3.065 дка

- Имот № 84007 на землище в с.**, м.В***                      с площ      0.354 дка

- Имот № 84009 на землище в с.**, м.В***                      с площ      3.880 дка

- Имот № 84010 на землище в с.**, м.В***                      с площ      8.548 дка

- Имот № 84011 на землище в с.**, м.В***                      с площ    23.440 дка

- Имот № 84012 на землище в с.**, м.В***                      с площ    11.595 дка

- Имот № 84013 на землище в с.**, м.В***                      с площ  196.323 дка

- Имот № 84014 на землище в с.**, м.В***                      с площ    11.155 дка

- Имот № 84015 на землище в с.**, м.В***                      с площ      3.492 дка

 

Видно от приложените по делото Заповед № РД-30/24.01.1995г. на Министъра на *** за обявяването на Природен парк С** /л.15-16/, удостоверение № 276/07.06.2012г. на директора на ДПП „С**” /л.17/ и скиците с №№ К00012-К00051/31.05.2012г. на процесните имоти /л.58-115/, процесните имоти са включени в защитената територия на Природен парк С**.

От приложените по делото удостоверения за данъчни оценки на имотите / л.18-57/, се установява, че размерът на цената на иска  е общо в размер на 186 031.10 лева, като цената на всеки един от имотите, възстановен в нови реални граници, е под 50 000 лева.

Предявеният от държавата срещу община **  отрицателен  установителен  иск  е  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.  С оглед на характера на предявения иск и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община следваше да  установи обстоятелството, че е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представлява частна общинска собственост.

В административното производство процесните гори са били възстановени от ПК-** на ответната община на основание: стопанска карта и сведение към нея от 29.12.1928г. за гори в ГС, лесоустройствен проект и данъчна декларация от 1914г. Липсват данни от коя категория общински гори са те и конкретно – да са гори, представляващи частно общинско имущество. Други доказателства за собственост, удостоверяващи, че община ** е била собственик на процесните гори на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ, не се представиха в проведеното пред настоящата инстанция производство, въпреки, че съдът указа на ответната община, че върху нея лежи доказателствената тежест да установи това си право на собственост. Решението на ПК-град **, с което е възстановена собствеността на община ** върху процесните гори, е постановено при липса на доказателства за собственост – стопанска карта и сведение към нея от 29.12.1928г. за гори в ГС, и данъчната декларация от.1914г., не са сред доказателствата по чл.13 ал.3 изр.1 от ЗВСГЗГФ, нито удостоверяват собственост.

В този смисъл твърдението на ищцовата страна, че ПК-** е възстановила собствеността върху процесните гори без да са налице законовите предпоставки за това, е основателно. Наличието на процесните гори в данъчния регистър не сочи на право на собственост на общината върху тях, а обратното – сочи, че те не са частно общинско имущество, а от категорията на балталъците, в който смисъл са и ищцовите твърдения. Това е така, защото съгласно действащите към релеватния момент правни норми, облагането с данък не касае собствените общински имоти, в това число и гори – чл.3 б.”а” от Наредбата-закон за поземления данък, а само „балталъците”, т.е. тези общински гори, дадени на общината за вечно ползване – чл.2 от същата.

Позоваването на ответната община за правата си на собственик на решението на поземлената комисия с твърдението, че то представлява стабилен административен акт, който не е бил отменен по съответния ред  и на недопустимост на настоящия иск с твърдението, че министъра на земеделието и храните е участвал като страна в административното производство, са  неоснователни. Това е така, защото възстановяването на собствеността на отчуждените гори и земи от горския фонд настъпва не директно, по силата на закона, а след съответен административен акт за реституция, без който бившият собственик не може да се легитимира активно по предявения иск. В това административно производство по ЗВСВГЗГФ обаче не е участвала като страна Държавата и за това Държавата не е обвързана от силата на пресъдено нещо на реституционното  решение. Щом като Държавата не е била легитимирана страна в реституционното производство, тя не е разполагала и с право на жалба срещу постановеното позитивно решение по него, включително и когато то е било материално незаконосъобразно. Твърдението на Държавата в настоящето производство, че не са били налице условията за реституцията на процесните гори – предмет на настоящия правен спор  в полза на община **, не беше оборено от ответната община. По делото не се събраха никакви данни и никакви писмени доказателства за това, че ответната община ** някога да е била собственик на тези гори.

Твърдението на ищцовата страна,   че  е налице идентичност между възстановеният с посоченото решение на общината имот с предоставената  от държавата под формата на „балталък”  гора с площ от 1440 декара в землището на с.К*** / днес с.** / на община ** , описана в Протокол № 1/1926г. / ДВ бр.39 от 1927г./ на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини,  настоящият съдебен състав намира за основателно, тъй като при сравнение на  границите на гората,  описана в протокола, се установява, че тези граници са идентични с границите на имота,  заявен от общината и възстановен с решението на ПК, което обосновава на извода, че заявената от общината гора е била „балталък”, независимо от разминаването в площта. Когато е налице  различие в посочването на площта на даден имот, но е налице идентичност при посочването на границите му  и съседите му, за водещо следва да се приеме описанието на границите на имота.

Понятието „балталък” е легално определено в чл.1 ал.4 изр.1 от Закона за горите от 1897г. /отм./, чл.1 ал.3 предл.1 от Закона за горите от 1904г./отм./, чл.2 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1922г./отм./ и в чл.1 ал.4 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1925г./отм./. Посочва се описателно, че това са гори, които са били отстъпени от древно време на някой град или село /от начало на населението му, а после на общината като юридическо лице/. Отстъпването е ставало от държавата. Правният статут на общинските гори, предоставени от държавата за ползване /”балталъци”/, според последователно действалите закони за горите, е бил на вещи, извадени от гражданския оборот. При това положение собствеността върху този вид гори не е могла да се придобива по давност – чл.9 от Закона за давността /отм./. Тези гори са имали определено предназначение – да се ползват от населението на съответната община. Това обстоятелство им придава особен статут и ги отличава от горите – частна общинска собственост. Във всички закони, които уреждат правния статут на горите, двата вида правомощия на общините се разграничават, като същинското право на собственост е това на частната общинска собственост, а спрямо „балталъците” е налице ограничено вещно право на ползване.

В § 5 ал.1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ е предвидено, че не се възстановява вещно право на ползване, предоставено на физически и юридически лица и общини преди влизането в сила на Закона за стопанисване и ползуване на горите от 1948г., в това число „балталъци”, „къшлаци”, „яйлаци”. В ал.2 е предвидено, че този закон не се прилага за лица, на които от държавата са отстъпени гори и земи за вечно ползване. В съответствие с посочената разпоредба е и нормата на §6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, според която ограниченото вещно право на ползване, учредено на общини, физически и юридически лица преди 9 април 1946г. безсрочно или за определен срок, се счита за прекратено. Анализът на тези правни норми сочи,че законодателят не е предвидил възстановяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд, а учредените до посочената дата права от посочения вид, се прекратяват.

С оглед на всичко гореизложено, съдът приема, че спорните гори, възстановени на община ** с решение № **. по реда на ЗВСГЗГФ,  не са общинска собственост. По аргумент от чл.27 ал.1 и ал.3 т.3 от Закона за горите вр. чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, те са  публична държавна собственост,  поради което предявеният от Държавата против община ** отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 и ал.8  вр. с чл.84  от ГПК вр. с чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ответната община следва да се заплати на Държавата, защитавана по настоящето дело от ю.к.Н.А., адвокатско възнаграждение  в размер на 4170.62 лева, а съгласно разпоредбата на чл.78 ал.6  вр.чл.71 ал.2  вр. чл.84 ал.1 от ГПК вр. чл.27 ал.3 т.3 от ЗГ вр.чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, ответната община следва да заплати в полза на РС-** държавна такса в размер на 1 860.31 лева, определен пропорционално върху една четвърт от цената на иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Приема за установено по отношение на  Държавата, представлявана от Министъра на ****  чрез процесуален представител  Н.А. *** с адрес за призоваване : село З**, община **, че  община ** с адрес : град **, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината, не е собственик на широколистна гора с площ от 4500 декара, възстановена й с Решение № **. на ПК-гр.** в  нови реални граници, както следва:

- Имот № 80001  на землище в с.**, м.В***                    с площ   174.071 дка

- Имот № 80002  на землище в с.**, м.В***                     с площ     94.769 дка

- Имот № 80003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   177.302 дка

- Имот № 80004  на землище в с.**, м.Г*** р***             с площ   621.978 дка

- Имот № 80005  на землище в с.**, м.В***                     с площ   372.677 дка

- Имот № 80006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   141.481 дка

- Имот № 81001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   136.141 дка

- Имот № 81002  на землище в с.**, м.В***                     с площ   225.944 дка

- Имот № 81003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   143.537 дка.

- Имот № 81004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     41.811 дка

- Имот № 82001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       7.734 дка

- Имот № 82002  на землище в с.**, м.Х*** г**               с площ   255.602 дка

- Имот № 82003  на землище в с.**, м.В***                     с площ   292.914 дка

- Имот № 82004  на землище в с.**, м.В***                     с площ   131.025 дка

- Имот № 82005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     45.193 дка

- Имот № 82006  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.186 дка

- Имот № 83001  на землище в с.**, м.В***                     с площ       6.625 дка

- Имот № 83002  на землище в с.**, м.В***                     с площ       2.976 дка

- Имот № 83003  на землище в с.**, м.В***                     с площ     12.115 дка

- Имот № 83004  на землище в с.**, м.В***                     с площ     11.730 дка

- Имот № 83005  на землище в с.**, м.В***                     с площ     26.372 дка

- Имот № 83006  на землище в с.**, м.В***                     с площ   227.684 дка

- Имот № 83007  на землище в с.**, м.В***                     с площ     16.245 дка

- Имот № 83008  на землище в с.**, м.В***                     с площ   206.145 дка

- Имот № 83009  на землище в с.**, м.В***                     с площ   220.342 дка

- Имот № 83010  на землище в с.**, м.В***                     с площ       1.951 дка

- Имот № 84001  на землище в с.**, м.В***                     с площ   175.756 дка

- Имот № 84002 на землище в с.**, м.В***                      с площ   194.015 дка

- Имот № 84003 на землище в с.**, м.В***                      с площ   151.521 дка

- Имот № 84004 на землище в с.**, м.В***                      с площ   189.273 дка

- Имот № 84005 на землище в с.**, м.В***                      с площ   109.574 дка

- Имот № 84006 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.065 дка

- Имот № 84007 на землище в с.**, м.В***                      с площ       0.354 дка

- Имот № 84009 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.880 дка

- Имот № 84010 на землище в с.**, м.В***                      с площ       8.548 дка

- Имот № 84011 на землище в с.**, м.В***                      с площ     23.440 дка

- Имот № 84012 на землище в с.**, м.В***                      с площ     11.595 дка

- Имот № 84013 на землище в с.**, м.В***                      с площ   196.323 дка

- Имот № 84014 на землище в с.**, м.В***                      с площ     11.155 дка

- Имот № 84015 на землище в с.**, м.В***                      с площ       3.492 дка

 

ОСЪЖДА     община **  с адрес : град **, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на  РС-** сумата в размер на 1 860.31 лв. / хиляда  осемстотин и шестдесет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща държавна такса, на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл.78 ал.6 от ГПК, както и сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА     община **  с адрес : град **, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ  на Държавата , защитавана по настоящето дело от ю.к.Н.А., сумата в размер на 4170.62 лв. / четири хиляди сто и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща адвокатско възнаграждение в размер, определен на основание чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения вр.чл.78 ал.1 и ал.8 вр. с чл.84  от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия: