ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Малко Търново, 28.07.2017 г.,

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, II наказателен състав, на двадесет и осми юли през две хиляди и седемнадесета година , в закрито заседание в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

 като разгледа докладваното от съдия Дойков ЧНД № 69 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 243, ал.4 от НПК.

 Образувано е по жалба на жалба с вх. № 870/24.07.2017г. от адв. А.Т. ***, ап. 2 -  пълномощник на притежатели на търговски марки. С жалбата се сочи, че се обжалва по реда на чл. 243, ал. 3 от НПК Постановление от 07.07.2017г. на РП Малко Търново за прекратяване на ДП № 110/ 2016г. на ГПУ М. Търново / пр. пр. № 250/ 2016г. на РП М. Търново/ водено срещу Т** А*** Т** ЕГН **********,*** за деяние по чл. 172б, ал. 1 от НК.

 В жалбата се излагат подробни съображения, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно, като се иска неговата отмяна.

 Съдът намира, че към настоящия момент не следва да пристъпва към осъществяване на съдебен контрол над прокурорското постановление, т.е. към разглеждане на жалбата и произнасяне по същество.

От изисканите и приобщени материали по делото се установи , че постановлението за прекратяване е връчено само на адв. Т., в качестото й на упълномощен представител на притежатели на търговски марки за България. По делото е приложено известие за доставяне на писмо с номер на прокурорски акт. Не е представено такова известие касаещо обвиняемия по делото Т*** А*** Т***, ЕГН **********,***. Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал.3 НПК препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които могат да го обжалват пред първоинстанционния съд в седмодневен срок от получаването на преписа. В случая видно от приложеното досъдебно производство липсват писмени доказателства препис от атакуваното постановление да е връчван на обвиняемия. При това положение, ако съдът на този етап пристъпи към разглеждане на жалбата на адв. Т. и постанови определение по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК, ще се създаде възможност, при положение, че по-късно постъпи жалба против постановлението от обвиняемия Танев, то да се наложи второ произнасяне по същество и повторно осъществяване на съдебен контрол. С цел да се избегне постановяване на противоречиви съдебни актове при обсъждането на един и същи прокурорски акт, следва настоящият състав да не обсъжда по същество депозираната жалба. Едва след постъпване на материалите касаещи връчване на постановлението на всички заинтересовани лица, следва делото да се изпрати в РС Малко Търново за разглеждането му по същество относно постъпилата жалба.

 По тези съображения настоящото производство ще следва да се прекрати, като жалбата на адв. А.Т.,***, заедно с делото, се върнат на РП- Малко Търново с указание, че следва да се окомплектова делото с доказателства, че постановлението за прекратяване на наказателното производство е било съобщено на всички заинтересовани. След изтичането на сроковете за обжалване за всички, постъпилата жалба от адв. А.Т. *** и евентуално постъпилата жалба от обвиняемия, да се внесат в РС- Малко Търново за осъществяване на съдебен контрол.

 Доколкото с настоящото определение не се прегражда по-нататъшния ход на производството, то същото не може да се обжалва и протестира. Както вече се посочи, жалбата на адв. А.Т. *** се връща за окомплектоване на делото в съответствие с по-горните указания и предстои произнасянето по същество от страна на съда.

 По изложените съображения Малкотърновският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 69/2017 г. по описа на РС Малко Търново и изпраща на Районна прокуратура Малко Търново делото ведно с жалбата на адв. А.Т.,***, ап. 2 пълномощник на притежатели на търговски марки по ДП № 110/ 2016г. на ГПУ М. Търново / пр. пр. № 250/ 2016г. на РП М. Търново/ против постановление на Районна прокуратура- гр. Малко Търново от 07.07.2017г., с което е прекратено наказателното производство по горепосоченото наказателно производство, за изпълнение на указанията дадени в мотивната част на определението.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Препис от определението да се изпрати на адв. А.Т. ***, ап. 2 за сведение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: