П Р О Т О К О Л

 

25.07.2019 година                                                                               гр.  Малко Търново

 

Малкотърновският районен съд                                                     II наказателен състав        

На двадесет и пети юли                                                                                  2019 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                                        

 

Секретар: Д*Б*

Прокурор: Борис Луков         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Дойков

Наказателно ОХ дело  № 69  по описа за 2019 година                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Луков.

Обвиняемият А.А., редовно призован,  се явява лично доведен от РД “Охрана“ Бургас.

Явява се адв. М.П. *** – редовно упълномощен.  

Явява се адв. Т.Д.,***  – назначен служебен защитник на досъдебното производство. 

Преводача А.М. се явява – редовно призован.

Съдът, като взе предвид, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език прецени, че по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български език на персийски език и от персийски език на български език.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА на основание чл. 142, ал. 1 вр. чл.395е от НПК, А.М. за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от български език на персийски език и от персийски  език на български език. 

Съдът снема самоличността на преводача:

А.М. роден на ***г. в И*, български гражданин, с адрес ***, женен, полувисше образование, ЕГН: **********, без родство и особени отношения със страните.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.

Адв. П.:  Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото.

Съдът запита обвиняемият А.А., желае ли, след като е упълномощил адвокат, да продължи да бъде защитаван от служебния защитник.

Обвиняемият /чрез преводача/: Няма проблем да остане служебният защитник.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На осн. чл. 272 от НПК председателят сне самоличността на обвиняемия.

А.А./ А.A./, роден на ** април 19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на ****г. и валиден до ****г.

Съдът разясни правата на страните за отвод на съда, прокурора, съдебния секратар и преводача съгласно чл. 274 от НПК.

Прокурорът: Нямам искания за отводи.

Адв.П.: Нямам искания за отводи.

Адв.Д.: Нямам искания за отводи.

Обвиняемият А. /чрез преводача/: Нямам искания за отводи.

 

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

Прокурорът: Господин съдия, постигнали сме споразумение с насрещната страна, със защитата, според което подсъдимия А. се признава за виновен в извършване на престъплението по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2, за това че се  е ползвал от неистински официален документ-  италианска виза , като  за това че се признава за виновен ще получи наказание 4 месеца лишаване от свобода , като изтърпяването на наказание ще бъде отложено за един изпитателен срок от 3 години. Има едни разноски по делото за преводач в размер на 45 лв , а експертизата, която е извършена по делото,  е от служител на ГПУ – М.Търново  - и там няма разноски .Намирам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Адв. П.: Постигнали сме споразумение с държавното обвинение, същото не противоречи на морала и закона, обвиняемият е  с ясното съзнание за извършеното, признава вината си  и изрази категоричното си съгласие с текста на споразумението. Моля да бъде одобрено.

Адв.Д.: Моля да бъде одобрено така постигнатото споразумение с  прокуратурата.

Обвиняемият /чрез преводача/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен.Разбирам какво съм извършил.Разбирам изцяло последиците от споразумението . Съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението и всички останали документи. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 ОБВИНЯЕМ:

/ А.А. /

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

СЪДЪТ  на основание чл. 382,  ал. 5 от НПК, предлага на страните промяна на постигнатото споразумение в следния смисъл.

По отношение на вещественото доказателство

1.                            един брой ирански паспорт с № *********, издаден на ***г. и валиден до ***г., на името на обвиняемия А.А./ А.A./, по който няма признаци за преправки и интервенции, с положен в него италиански визов стикер № *********, издаден на ****г. и валиден от***г. до ******г. – установен като неистински,  да бъде върнат на обвиняемия чрез ГПУ Малко Търново, след като в документа се направи надлежно отбелязване върху визовия стикер за неговото анулиране като неистински официален документ.

По отношение на разноските по делото на ДП за превод и в хода на съдебното производство, на основание чл. 189, ал. 2 от НПК,  да останат в тежест на органите, които са ги направили, съответно ГПУ М.Търново и РС М.Търново.

 Прокурорът: Не възразявам да се направят промените.

Адв. П.: Не възразявам.

Адв.Д.: Не възразявам.

Обвиняемият/Чрез преводача/: Не възразявам, наясно съм. Съгласен съм със споразумението.

ОБВИНЯЕМ:

/ А.А. /

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

СЪДЪТ констатира, че между Районна прокуратура - гр. Малко Търново, адв.М.П. *** и адв. Т.Д. ***, като защитници на обвиняемия А.А. и А.А. е постигнато следното споразумение:

 

ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО:

1. Обвиняемият А.А. / А.A./, роден на **  19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на****19г. и валиден до *****24г., се признава за виновен в това, че:

1.1. На 26.06.2019 год., около 15,30 часа, на трасе „влизащи МПС“ на ГКПП Малко Търново от Република Турция за Република България , съзнателно  се е ползвал от неистински официален документ – италиански визов стикер № ********* , издаден на ***19г. , валиден от ** ** **19г. до ** **** */**9г. , на името на А.А. , роден на ***г., пред длъжностно лице – граничен полицай , когато от него не може да се търси наказателна отговорност  за самото съставяне на документа.

1.2.Деянието съставлява престъпление чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 от НК и за него се предвижда наказание Лишаване от свобода до 8 години.

1.3.Деянието е извършено от А.А., виновно при форма на вината –  “пряк умисъл”.

1.4. С деянието не са причинени имуществени вреди.

1.5. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК разноските по делото в размер на 45.00 лева за преводач в досъдебното производство остават за сметка на ГПУ М. Търново и тези по настоящето производство остават за сметка на съда.

1.6. Веществени доказателства:  един брой ирански паспорт с № *********, издаден на *****19г. и валиден до ****24г., на името на обвиняемия А.А./ А.A./, по който няма признаци за преправки и интервенции, с положен в него италиански визов стикер № *********, издаден на ***19г. и валиден от ***19г. до ***19г. – установен като истински,  да бъде върнат на обвиняемия чрез ГПУ Малко Търново, след като в документа се направи надлежно отбелязване върху визовия стикер за неговото анулиране като неистински официален документ.

 

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

За посоченото в т.1.1. престъпление, на обвиняемият А.А./ А.A./, роден на ** април 19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на ****19г. и валиден до ****24г. му се налага наказание Лишаване от свобода за срок от 4/ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/, което на основание чл.66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                            

/ Борис Луков /                                               

  

 

ЗАЩИТНИК:

 / адв. М.П. /   

 

 

ЗАЩИТНИК:

 / адв. Т.Д. /   

 

 

  ОБВИНЯЕМ:

/ А.А. /

 

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

                                                 

След като се запозна с материалите по Досъдебно  производство № 12/2019 г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново и споразумението, съдът намира представеното споразумение за непротиворечащо на закона и морала и че като такова следва да бъде одобрено. Съдът приобщава материалите по Досъдебното производство. Същото е представено в изискуемата от закона форма, подписано е от прокурора, обвиняемия и неговият защитник. Имуществени вреди от престъплението няма и обвиняемия се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съдът оппредели възнаграждениена преводача А.М. в размер на 30.00 лв.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА сключеното на 23.07.2019г. споразумение между  ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр. Малко Търново – Борис Луков, адвокат М.П. *** и участващия в днешно съдебно заседание защитник – адв. Т.Д.,***, като защитници на обвиняемия А.А./ А.A./, роден на ** **19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на *****19г. и валиден до *****24г. и лично А.А./ А.A./, роден на ** ** 19**г. в гр. Т., И**, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на *****19г. и валиден до ****4г., както и направените в днешно с.з. промени, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в  това, че:  На 26.06.2019 год., около 15,30 часа, на трасе „влизащи МПС“ на ГКПП Малко Търново от Република Турция за Република България , съзнателно  се е ползвал от неистински официален документ – италиански визов стикер № ********* , издаден на *****9г. , валиден от ** ***9г. до ** *** **9г. , на името на А.А./ А.A./ , роден на ***г., пред длъжностно лице – граничен полицай , когато от него не може да се търси наказателна отговорност за самото съставяне на документа– престъпление по чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 316 вр. с чл. 308, ал. 2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА наказаниелишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/, което на основание чл.66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 2 от НПК разноските по делото в размер на 45.00 лева, за преводач в досъдебното производство остават за сметка на ГПУ М. Търново и тези в размер на 30.00 лева по настоящето производство остават за сметка на съда.

Веществени доказателства:  един брой ирански паспорт с № *********, издаден на***9г. и валиден до *****4г., на името на обвиняемия А.А./ А.A./, по който няма признаци за преправки и интервенции, с положен в него италиански визов стикер № *********, издаден на *****9г. и валиден от *****9г. до *****9г. – установен като неистински,  да бъде върнат на обвиняемия чрез ГПУ Малко Търново, след като в документа се направи надлежно отбелязване върху визовия стикер за неговото анулиране като неистински официален документ.

Да се уведоми ГПУ Малко Търново за разпореждането с вещественото доказателство и паспортът да им бъде предаден за последващите действия.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  НОХД № 69/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Малко Търново.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

След одобряване на споразумението, съдът се занима с наложената мярка за неотклонение.

Прокурорът: Мярката следва да се отмени

 

Адв. П.: Няма основание, следва да  бъде отменена.

 

Адв.Д.: Присъединявам се .

 

Обвиняемият/ чрез преводача/ : Нямам становище.

 

Съдът, след като изслуша страните, взе предвид следното. С Определение № 23 от 28.06.2019г. по ЧНД № 54 / 2019г. на РС гр. Малко Търново , спрямо обвиняемият А.А./ А.A./, роден на ** ** 19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на ******9г. и валиден до ****4г., е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Наложената мярка не е била обжалвана и е влязла в сила на 05.07.2019г. Към настоящия момент мярката за неотклонение не е отменена. С одобряване на настоящото споразумение обвиняемият е признат за виновен за деяние по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК, наложено му е наказание 4/четири/ месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3/ три/  години. Разпоредбата на чл. 309, ал. 4 от НПК сочи, че „Когато подсъдимият е освободен от наказателна отговорност, осъден е условно, осъден е на наказание, по-леко от лишаване от свобода, или е оправдан, мярката за неотклонение се отменя или се заменя с най-леката, предвидена в закона. В този случай задържаният подсъдим се освобождава още в съдебната зала. В настоящият случай е налице хипотеза от разпоредбата, отпаднала е нуждата от прилагане на посочената мярка за неотклонение и същата следва да бъде отменена.

Водим от горното , Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража” спрямо обвиняемия А.А./ А.A./, роден на ** ** 9**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на ****9г. и валиден до *****г. взета по ЧНД № 54 / 2019г. на РС М. Търново на ****9г.

Освобождава  обвиняемия А.А., роден на ** април 19**г. в гр. Т., И*, ирански гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с документ за самоличност ирански паспорт № ********, издаден на ****9г. и валиден до ****4г.

Определението подлежи на обжалване и протест по реда на гл. XXII от НПК в 7- дневен срок от днес.

За Определението да се уведоми Началника на Следствен арест гр. Бургас и РД „Охрана” гр. Бургас.  

На основание чл. 395а от НПК съдът запита обвиняемият желае ли писмен превод на настоящия протокол.

Обвиняемият/ чрез преводача/ : Отказвам писмен превод на днешния съдебен протокол и определението на съда.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 13.40ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               

Секретар: