РЕШЕНИЕ

 

         ,   07.02.2012г., град **

                                                        

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

     

 

Малкотърновският районен съд,  наказателен състав

на двадесет и четвърти януари  две хиляди и дванадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                                           Председател Мария Москова

Секретар : М.Д.

Прокурор : ………………….

като разгледа докладваното от съдия Москова

наказателно административен характер дело номер 69 по описа на съда за 2011 година за да се произнесе,  взе предвид следното :

 

         Производството по делото е образувано по повод жалбата на ЕТ”**” - **,  с ЕИК 030182943, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул.”Оборище” № 24 ет.4 против наказателно постановление № 795/ 21.11.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, с което за нарушение на чл.44 ал.1 от Закон за водите / ЗВ / на основание чл.200  ал.1 т.1 б.”а” връзка с чл.200 ал.4 от ЗВ на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност с искане за отмяна на наказателното постановление.

        Жалбата е депозирана в срок и е допустима.

        В с.з. процесуалният представител на Басейнова дирекция за Черноморски район, редовно призовани, не се явява.

В с.з. жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител –адв.Въндев, който поддържа жалбата.

        Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност представените по делото доказателства и съобрази закона в контекста на правомощията си по съдебния контрол намери за установено от правна и фактическа страна следното :

        На 08.07.2011г. на жалбоподателя ЕТ”**” - **, е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1046, за това че за периода от 07.10.2010г. до 08.07.2011г. е ползвал водовземно съоръжение – каптаж на извор за извършване на стопанска дейност, находящо се в **т, собственост на жалбоподателя в местността „**” в землището на село Г**, община ** без необход**то за това основание в едногодишен срок от налагане на административно наказание с влязло в сила наказателно постановление за същото по вид нарушение, с което е нарушил разпоредбите на чл.44 ал.1 във връзка с чл.200 ал.1 т.1 б.”а” във връзка с чл.200 ал.4 от ЗВ.

        Констатациите от извършената проверка са обективирани в констативен протокол № 429-Б/ 08.07.2011г., приложен като неразделна част от преписката.

        Актът е съставен в присъствие на ЕТ”**” - ** и двама свидетели и от формална страна съдържа законоустановените реквизити по чл.42 от ЗАНН.

        При съставянето на акта и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са направени възражения от страна на жалбоподателя.

       Административнонаказващият орган сезиран с преписката е извършил проверката по чл.52, ал.4 от ЗАНН и е счел, че жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на установеното с акта нарушение и е издал обжалваното постановление, с което на основание чл.200 ал.1 т.1 б.”а” във връзка с чл.200 ал.4 от ЗВ е наложил на  ЕТ”**” - ** имуществена санкция в размер на 1000 лева.

       Установената в акта фактическа обстановка кореспондира с показанията на актосъставителя  С.Р. и свидетеля по акта Й.К.. При проверката е констатирано, че от извор с географски координати  N42°0207,2"  и   Е027º37′51,4" , находящ се в местността „**” в землището на село Г**, община **, жалбоподателят извършва водовземане чрез водовземно съоръжение- каптаж на извора в **та си –селскостопанска земя, находящ се в същата местност като посредством изграден водопровод  гравитично  довежда водата  от каптажа си до резервоар с вмест**ст 8 кум.м., който се пълни за 2 дни,  и от който резервоар отново посредством помпа довежда водата до други два резервоара, използвайки водата за нуждите на животновъдното си стопанство без разрешително.

      Съгласно чл.44 ал.1 от ЗВ разрешително за водовземане се изисква във всички случаи освен в случаите  на чл.43 ал.2, при обявено бедствено положение  и в случаите на чл.58 ал.1 т.1 и 2 от ЗВ, т.е. в настоящия казус се изисква разрешително за водовземане, каквото жалбоподателят не притежава.

     Разпоредбата на чл.200 ал.1 т.1 б.”а” от ЗВ предвижда, че се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което ползва води без необход**то за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното с количество до 1л на секунда - от 150 лева до 1 000 лева, като разпоредбата на чл.200 ал.4 от ЗВ предвижда, че за повторно нарушение по ал.1 глобата е от 1000 лева до 50 000лева Видно от материалите по делото жалбоподателят е бил санкциониран за същото по вид нарушение с наказателно постановление № 677/07.10.2010г., влязло в законна сила на 12.10.2010г., като нарушението, за което е санкциониран, е извършено повторно в едногодишния срок от налагането на наказанието.

Вярно е, че след извършената проверка на 08.07.2011г. и с оглед дадените му предписания от актосъставителят, жалбоподателят добросъвестно е предприел действия по откриването на процедура за издаване на разрешително за водовземане, като е подал заявление и заплатил следващата се за това такса, но тези действия са ирелевантни, тъй като са предприети едва след датата на установеното нарушение - 08.07.2011г. и след датата на периода, за който е санкциониран, че е извършвал водовземане чрез водовземно съоръжение – каптаж на извор без разрешително  за периода от 07.10.2010г. до 08.07.2011г.

По отношение на размера на наложената имуществена санкция за извършеното нарушение, АНО е наложил същата към минимума, определен в закона, предвид на което съдът намира, че размера на същата е правилно определен.

Предвид изложените съображения съдът намира обжалваното постановление за законосъобразно и обосновано, поради което на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН   

                                                                             

                                                                 Р Е Ш И  :

 

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 795/ 21.11.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, с което за нарушение на чл.44 ал.1 от Закон за водите /ЗВ/ на основание чл.200 ал.1 т.1 б.”а” връзка с чл.200 ал.4 от ЗВ на ЕТ”**” - **,  с ЕИК 030182943, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул.”Оборище” № 24 ет.4 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 / хиляда/ лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба  пред Административен съд – гр.Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                    

 

                                                           Районен съдия :