Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

                         гр.**,                       10.11.2016г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на девети ноември през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Петков  гр.дело № 68 по описа за 2016г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Правното основание е чл.542 и сл. от ГПК. Производството е образувано по молба на Б.М.Б. с ЕГН: ********** ***, с която се иска от съда да установи факта, че молителят е завършил основно образование през учебната 1991г.  в ОУ»**» - село ** и да разпореди на СУ «**» - град ** /правоприемника на архива на ОУ»**» - село **/ да състави свидетелство за завършено основно образование. В молбата се твърди, че

през 1995г.  е възникнал пожар в дома му и дипломата му заедно с цялата покъщнина изгорели. При опита си да се снабди с дубликат от  дипломата за завършено основно образование от СУ «**» - град ** /правоприемника на архива на ОУ»**» - село **/ оттам са му издали служебна бележка.

Излага, че има правен интерес от предявяването на иска, тъй като през последната година му се налагало да търси сериозна работа и всеки работодател му е искал диплом за завършено образование. Ангажира доказателства.

         Съдът е конституирал като заинтересовани страни СУ «**» - град **, РИО – град Бургас, РП-**, като с разпореждане № 113/29.08.2016г.  е разпоредил препис от исковата молба и доказателствата към нея да им бъдат връчени.

         В законоустановения срок по чл.131 от ГПК, заинтересованите страни не са подали писмен отговор, не са взели становище, не са оспорили  истинността на представените документи, не са посочили доказателства.

В съдебно заседание защитата поддържа молбата.

В съдебно заседание представителите на заинтересованите страни -прокуратурата и директора на СУ»**» считат молбата за основателна и доказана, поради което следва да бъде уважена.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното дирене доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

 

Видно от представената като копие по делото служебна бележка от молителя, в архива на училището няма документи за учебната 1991/1992г. от ОУ»**»с.**.  

От разпита на свидетелите по делото Ч** и Е** се установява, че до 8-ми клас са учили с молителя заедно в един клас в ОУ»**»с.**. При възникнал пожар в дома му през 1995г., дипломата му заедно с цялата покъщнина изгорели.

От СУ „**”- град **, правоприемник на ОУ „**”- село З**, закрито със заповед на Министъра на образованието, го уверили, че им е предадена за съхранение главна книга от 1998/1999 учебна година до 2006/2007 година. Като причина за липсата на главна книга за учебната 1991 година било изтъкнато- пожар в училището в село З**.

 

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Производството е охранително и в тежест на молителя е да докаже изложените от него обстоятелства.

Законът предвижда, че когато известнен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, и този документ е бил изгубен и няма възможност  да бъде възстановен, лицето  което черпи права от този документ може да иска с молба от районния съд да установи факта и да разпореди да се състави съответния документ.

Съдът намира, че са налице предпоставките на втората хипотеза, предвидена в разпоредбата на чл.542 ГПК, на която се позовава молителят. Предвидено е от закона, че завършеното основно образование трябва да бъде удостоверено с документ, съставен по надлежния ред, а именно свидетелство за завършено основно образование, съставеният документ е бил изгубен и няма възможност да бъде възстановен, което обуславя правния интерес на молителя по настоящето дело да иска от съда да установи този факт и да разпореди да се състави съответния документ. Същият е посочил с каква цел иска да бъде установен факта на завършеното от него основно образование – търсене на сериозна работа. В хода на производството се събраха гласни доказателства, установяващи твърдения от молителя факт – че е завършил основно образование през учебната 199.  в ОУ”**” – с.**, поради което съдът намира разглежданата молба за основателна и доказана. Съставянето на свидетелство за завършено основно образование на молителя следва да се извърши от СУ ”**” - **, приело архива на закритото ОУ ”**” –  с.**.

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Б.М.Б. с ЕГН: ********** ***,  е завършил основно образование през учебната 1991/1992г.  в  ОУ”**” - село **.

ЗАДЪЛЖАВА СУ ”**”-**, приело  архива на закритото  ОУ ”**” – с.З**, да състави свидетелство за завършено основно образование на Б.М.Б. с ЕГН: ********** ***, който е завършил основно образование през учебната 1991/1992г.  в  ОУ”**” - село **.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия :