Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  23.10.2019г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На седемнадесети октомври                                         2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №68 по описа на 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на В.Г.И., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** * против наказателно постановление №19-0299-000143 от 19.07.2019г. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал. 3,т.1 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12
месеца.

         Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение    АУАН АА393524/ 30.06.2019 г.   за това, че  на *жалбоподателят до бензиностанция "П*“ управлява собствения си л.а "*след употреба на алкохол. Изпробван е  с тех. средство Дрегер 7410+ с фa6. №:ARSM-0169, който
отче
л 1,08 промила алкохол. На водача е издаден талон за изследване№:0000288.
         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

За изясняване на фактическата обстановка по делото съдът извърши разпит на св  П. и св.В..Св.П. заявява,че жалбоподателя е изследван с техническо средство ,издаден му е медицински талон.Св.В. заявява,че водача е тестван за алкохол от св.П.,с тех. средство Дрегер ,който е отчел 1.08 промила алкохол.

 Поради което съдът намира,че НП следва да бъде потвърдено.АНО правил е приложил и материалния закон.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-0299 -000143 от 19.07.2019г. на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на В.Г.И., ЕГН/ЛНЧ **********, с адрес *** за нарушение на чл.5 ал. 3,т.1 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12
месеца.

 

 

          Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: