РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. Малко Търново, 18.07.2017г.

 

Днес, 18.07.2017г., Пламен Дойков – съдия - докладчик по НОХД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново, втори наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото и с обвинителния акт срещу Д.В.К., ЕГН **********,*** за престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК и извърших проверката по чл. 248, ал. 2 от НПК , намирам , че са налице предпоставките на чл. 249, ал. 1 във вр. чл. 248, ал. 2 , т. 3 от НПК за прекратяване на съдебното производство по следните съображения. 

Изготвеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК.

Съобразно Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т. н. д. № 2/2002 г., ОСНК/ наричано накратко ТР № 2/02 г. на ОСНК/, допуснатите на предварителното производство нарушения на процесуалните правила са съществени ако са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и неговия защитник, гражданския ищец и неговия повереник и гражданския ответник и неговия повереник.

Чрез обвинителният акт и посочените в него факти и обстоятелства се очертава предмета на доказване по воденото наказателно производство. Това дават възможност за адекватна защита по изложените факти. По тази причина правото на защита винаги е нарушено, ако е налице неяснота или противоречие в обстоятелствената част, касаещи описание на съществени от обективна и субективна страна признаци на деянието.

След като се запозна с така внесения обвинителен акт , настоящият състав прецени следното. Представителят на Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесъл настоящият прокурорски акт срещу Д.В.К.,*** за престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК за това , че за периода 01.05.2016г. до 15.06.2016г. в местността „Камаклиево“ в землището на с. Стоилово, общ. Малко Търново, отдел 299 буква „Г“ , е отсякъм 3/три/ броя немаркирани дървета от вида дъб , равняващи се на 1.74плътни куб. метра дърва за огрев на стойност 129.46лева без редовно писмено позволително, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК.

На първо място се установява словесно различие в диспозитива на обвинителния акт и неговата обстоятелствена част. В изложението на обвинителния акт прокурорът е приел, че обвиняемият е сякъл от горския фонд немаркирани дървета, но в диспозитива на акта това не е отбелязано. Изложено е , че това е станало в определена местност и отдел, но не е посочено, че това е територия от горския фонд. Не е уточнено тази територия от кого се стопанисва .  В Закона за горите е посочено, че Правото на собственост върху горските територии принадлежи на физически и юридически лица, на държавата и на общините“ – чл. 22. Не е посочено чия собственост е дървесината , която е била отсечена.  От тук не може да се направи извод за ощетеното юридическо лице, което да има възможност да реализира правата си по реда на чл. 84 и сл. НПК.  

Констатираните нарушения при изготвянето на обвинителния акт, са съществени, защото при всяко положение биха довели до ограничаване правата на страните в съдебното производство и биха създали предпоставки за допускане процесуални нарушения по чл.348, ал. 3, т. 1 от НПК. Допуснатите пороци обаче са отстраними, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде върнато на прокуратурата за тяхното отстраняване.

С оглед на горното и на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл.248, ал. 2, т. 3 от НПК,

РАЗ П О Р ЕЖДА М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 68/2017г. по описа на РС Малко Търново.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура, гр. Малко Търново за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от връчване на препис от същото на страните по реда на Глава XXII от НПК пред Окръжен съд гр. Бургас.

Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия Д.В.К.,*** и на РП Малко Търново.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: