П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  30.12.2010година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         30.12.2010г.   в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                                         Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков     сложи за разглеждане НОХ дело  №67 по описа за 2010год.,докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 12.30  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Луков.

            Явява се подсъдимия Т.Б. лично, ведно с назначения на Досъдебното производство адв.Д. *** и преводача ***назначени на Досъдебното производство.

            Прокурора- Да се даде ход на делото.

            Адв.Р.-Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.381 и сл. НПК.

            Снема самоличността на подсъдимия:

Т.Б. роден на ***г. *** Грузия, п.а. *** район ***артира *** гражданин на Р.Грузия, ***, ***образование технически университет, инж.технолог машиностроене,безработен

Съдът разяснява правата на подсъдимия на осн.чл.55 от НПК.

Съдът, като съобрази, че подсъдимия е гражданин на Р.Грузия и не владее български език писмено и говоримо,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за преводач по НОХД №67/2010г. ***ЕГН:********** ***, бълг.гр., ***, ***образование, спец. Българска и руска филология, която да извърши устен превод на подсъдимия от български на руски и от руски на български език. Предупредена за отг. по чл.290 ал.2 НК.

Прокурора-Нямам искания за отвод.

Адв.Р.-Нямаме искания за отводи.

Подсъдимия – Нямам искания за отводи.

Подсъдимия-Разбирам в какво съм обвинен.Незнаех законите и съжалявам, че съм ги нарушил.Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението.Отказвам се от съдебното разглеждане на делото.

Прокурора- Страните по делото постигнахме споразумение за прекратяване на наказателно производство. Същото сме представили в писмен вид, подписано между страните по делото, и съгласно което: 1.Т.Б. роден на ***г. *** Грузия, п.а. *** район ***артира *** гражданин на Р.Грузия, ***, ***образование технически университет, инж.технолог машиностроене, безработен, със съдебен адрес - гр. Малко Търново, ул. "Ал. Стамболийски" № 28 - адв. Д.Р., се признава за виновен в това, че на 4 октомври 2010 г. около 18,00 часа в района на 5 гранична пирамида на ГОДГ – 03 – ГПУ М. Търново е влязъл през границата на страната без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК. 2.Деянието е извършено от обвиняемия Б. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК. 3.За посоченото в т.1 престъпление по чл. 279, ал.1 от НК  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 от НК лишаване от свобода за срок от три месеца, като изтърпяването на наказанието бъде отложена за изпитателен срок от три години при условията на чл.66 и сл. НК, както и глоба в размер на 200 лв.4.Разноските по делото в размер на 90 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.                                     

Подсъдимият Б.: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.                                                             

Съдът, след като се запознава с представеното споразумение и писмените доказателства по ПД №150/2010г. на РУП М.Търново, намери, че внесеното за разглеждане сключено споразумение между страните противоречи на закона и морала, тъй като е сключено при съществени непълноти и противоречия на доказателствения материал, а именно по делото липсва справка за съдимост на подсъдимия Т.Б., като в кориците на ПД е приложена справка за съдимост за лицето Т. *** С Постановление на дознателя е назначен адвокат Д.Р. за защитник на лицето Т. ***, а не на подсъдимия Т.Б.. На второ място и самото писмено споразумение, внесено в съда за одобрение, не е подписано, както от подсъдимия, така и от служебния защитник и преводача.

Предвид горното на осн.чл.382 ал.8 от НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №67/2010г. споразумение.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по делото.

ВРЪЩА делото на РП М.Търново.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Приключи с.з. в 12.50ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            Секретар: