Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      13.10.2015г.                гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                             граждански състав

На    осми октомври                           две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 67 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :  

 

         Предявен е от ищеца С.И.М. с ЕГН:********** с адрес ***15А, със съдебен адрес ***, тел: - адв.Д.К. от ВАК против  ответника  Дирекция на природен парк „,със седалище и адрес на управление :гр.,иск с правно основание чл. .415, ал.1 от ГПК във вр.с чл.124, ал.1 от ГПК,вр.чл.128  от КТ  за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 7881.23 лв., представляваща:

- неизплатени трудови възнаграждения в размер на 7685,95 лв за месеците ноември 2014г., декември 2014 г., януари 2015 г, и февруари 2015 г.

 

- лихва за забава в общ размер на 195,28 лв. за дължимите трудови възнаграждения до датата на подаване на заявлението по образуваното Ч.гр.д. № 43 по описа на Районен съд - гр.Малко Търново за 2015г.; както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски.

 

          По Ч.гр.д. № 43 по описа на Районен съд — гр. Малко Търново за 2015г. е издадена Заповед за изпълнение № 22/20.04.2015 г. на парично задължение по чл.410 от ГПК в полза на С.И.М., ЕГН ********** срещу Дирекция на природен парк „Странджа".

     На ** г., в гр. Малко Търново е сключен трудов договор № 69 между ищеца от една страна като служител и Дирекция на природен парк „Странджа" като работодател. Видно от приложения към настоящата искова молба трудов договор, ДПП Странджа се задължава да изплаща на ищеца брутно трудово възнаграждение в размер на 2992 лв. месечно в срок до 10 дни след края на месеца.

     Със Заповед 52/06.02.2015 г. на основание чл. 328, ал. 1, т.5, трудовия договор е прекратен.

         Твърди се,че не са  изплатени дължимите трудовите възнаграждения за м. ноември и декември 2014 г и месец януари и февруари 2015 г. до прекратяване на трудовия договор, в размер на 7685,95 лв. Съгласно т. 7 от договора, трудовото възнаграждение се изплаща до 10 число на следващия месец. Ищеца претендира и лихвата за забава за дължимите трудови възнаграждения в общ размер на 195.28 лв.

         В законоустановения срок ответника не е депозирал писмен отговор.В с.з. процесуалния представител на ответника признава иска.

 

              Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

            Не се спори между страните ,че на ** г., в гр. Малко Търново е сключен трудов договор № 69 между ищеца от една страна като служител и Дирекция на природен парк „Странджа" като работодател. Видно от приложения към настоящата искова молба трудов договор, ДПП Странджа се задължава да изплаща на ищеца брутно трудово възнаграждение в размер на 2992 лв. месечно в срок до 10 дни след края на месеца.

     Със Заповед 52/06.02.2015 г. на основание чл. 328, ал. 1, т.5, трудовия договор е прекратен.

      Вещото лице по допусната съдебно-икономическа експертиза дава заключение, че с вальор от 29.07.2015г. са изплатени наведнъж дължимите нетни заплати предмет на исковата молба в размер на 7685.94лв.

 

  При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

         Предявеният иск е  с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК във вр.с чл.124, ал.1 от ГПК,вр.чл.128  от КТ  за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 7881.23 лв., представляваща:

- неизплатени трудови възнаграждения в размер на 7685,95 лв за месеците ноември 2014г., декември 2014 г., януари 2015 г, и февруари 2015 г.

 

- лихва за забава в общ размер на 195,28 лв. за дължимите трудови възнаграждения до датата на подаване на заявлението по образуваното Ч.гр.д. № 43 по описа на Районен съд - гр.Малко Търново за 2015г.; както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски.

Видно от заключението сумата от 7685,95 лв. е заплатена от ищеца на ответника. По отношение искането за заплащане от страна на ответника на лихва за забава в общ размер на 195,28 лв. за дължимите трудови възнаграждения до датата на подаване на заявлението по образуваното Ч.гр.д. № 43 по описа на Районен съд - гр.Малко Търново за 2015г. бе допусната нова съдебно-счетоводна експертиза,която установи,че размера на лихвата за забава към дата-20.04.2015г. или датата на подаване на заявлението по ч.гр.д.43 е в размер на 203.91лв.

 

При този изход на делото доколкото има искане от страна на ищеца за заплащане  на направените от него разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от  165.42лв., представляваща заплатена държавна такса ,714лв.  адвокатско възнаграждение и 290 лв.депозит за експертиза.     

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Дирекция на природен парк „,със седалище и адрес на управление :гр. дължи на С.И.М. с ЕГН:********** с адрес ***15А, със съдебен адрес ***, тел: - адв.Д.К. от ВАК лихва за забава в общ размер на 203.91лв. за дължимите трудови възнаграждения до датата на подаване на заявлението по образуваното Ч.гр.д. № 43 по описа на Районен съд - гр.Малко Търново за 2015г.- 20.04.2015г.,както и и законните лихви, изтекли от предявяването на иска до окончателното изплащане на сумите.

ОСЪЖДА Дирекция на природен парк „,със седалище и адрес на управление :гр. ДА ЗАПЛАТИ  на С.И.М. с ЕГН:********** с адрес ***15А, със съдебен адрес ***, тел: - адв.Д.К. от ВАК СУМАТА от  165.42лв., представляваща заплатена държавна такса ,714лв.  адвокатско възнаграждение и 290 лв.депозит за експертиза.      

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: