Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          28.09.2012г.                  гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                      наказателен състав

На двадесет и шести септември         две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД  № 67по описа за 2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Ообразувано по жалба на В.И.А. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 33/20.07.2012г. на Кмета на община Малко Търново, с което на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново й е наложено административно наказание „глоба” в размер на  200.00лв.  за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново.

В жалбата се излагат съображения за допуснати нарушения на материалния закон и се иска отмяна на наказателното постановление.

Жалбоподателката, редовно уведомен, се явява в с.з., поддържа жалбата

За въззиваемата страна – община Малко Търново, редовно уведомена,  се явява адв.Тончева, надлежно упълномощена. Моли атакуваното НП да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

По делото бяха събрани и приобщени по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, както и гласни доказателства –показанията на св.Т.Т. – актосъставител,на свидетеля Я.Н. и обясненията на А..

Съдебният състав, след като констатира, че жалбата е подадена в срока за обжалване, видно от регистрационния индекс на жалбата и от лице с правен интерес,  намери, че същата се явява допустима.

От съвкупната преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На  29.06.2012 год.  около 00.15 часа служителите на РУП-Малко Търново Т.Н.Т.  и Я.Н.Н. били изпратени от оперативния дежурен на адрес гр. Малко Търново, ул.”Родопи” № 8 в заведение / Пекан рак/  във връзка с оплакване за силна музика. Когато посетили адреса с патрулния автомобил установили, че действително е пусната силна музика, като вътре в заведението на посочения адрес, стопанисвано от жалбоподателката А., празнувала  група от 20-30 човека от ромски произход. При  влизането на служителите на МВР в заведението, музиката била намалена, но при разпореждането на служителите  музиката да бъде спряна незабавно и заведението да преустанови работата си, възникнали кратки пререкания между празнуващите и служителите.  След проверка на документите за самоличност , две от празнуващите лица и жалбоподателката били призовани да се яват незабавно в сградата на РУП, където св.Т. съставил АУАН № 35/29.06.2012г. на жалбоподателката, за това че на 29.06.2012 год. около 00,15 часа в гр. Малко Търново, ул.”Родопи” № 8 в заведение / Пекан рак/  пуска силна музика, с което е нарушила разпоредбата на чл. 3  ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново.

Въз основа на така съставеният АУАН е издадено наказателно постановление № 33 от 20.07.2012 год., издадено от Кмета на община Малко Търново, с което на основание чл.36 ал.1 Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, е наложил на жалбоподателката административно наказание  глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 3  ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Съгласно чл.4 ал.1 и 2 от Наредбата за обществения ред на община Малко Търново се забранява извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и край тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете: в работни дни – от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа, а в почивни и празнични дни и непосредствено преди тези дни – от 13.00 до 16.00 часа и от 24.00 до 08.00 часа. Датата, на която е извършено санкционираното деяние - 29.06.2012 г. е бил работен ден и следователно приложимата правна норма е чл.4 ал.1 от горепосочената наредба т.е. било е забранено предизвикването на шум, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа. От събраните по делото доказателства по безспорен начин е установено, че именно жалбоподателката  в нарушение на чл.4 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред  на община Малко Търново  с масовото увеселение, организирано в стопанисваното от нея заведение,  е предизвикала шум след 23.00 часа, който е нарушил спокойствието на живущите в съседство, които са подали оплакване до оперативния дежурен.

В хода на съдебното дирене се установи по несъмнен и категоричен начин, че жалбоподателката  е извършила административното нарушение, за което е ангажирана административнонаказателната й отговорност. Показанията на свидетелите са еднозначни подробни, логични и безпротиворечиви, поради което съдът им дава вяра. От тези показания се установява, че веселбата в стопанисваното от А. заведение, е предизвикала шум, който е нарушил спокойствието на живущите в съседство.

При тази установеност на извършване на административно нарушение, виновно от жалбоподателката, съдът намира, че АНО правилно е приложил материалния закон, тъй като  нарушението е извършено от А. на 29.12.2008 год. около 00,15 часа, и пускайки силна музика в стопанисваното от нея заведение, находащо се в град Малко Търново, ул.”Родопи” № 8,  същата е   предизвиквала шум, нарушаващ нощната тишина след 23,00 часа и спокойствието на живущите в близост, което представлява нарушение на чл. 4  ал. 1 от Наредбата

Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

Отчитайки събраните в хода на съдебното следствие смекчаващи вината на жалбоподателката  обстоятелства – макар да не се е обърнала за съдействие към полицейските служители, същата  многократно е отправяла молби към посетителите в заведението да намалят звука на музиката, след като съобрази тежестта и характера на нарушението – не се отличава с по-висока степен на опасност в сравнение с нарушенията от този вид, и нарушението е извършено за първи път от жалбоподателката и съобразявайки санкционна разпоредба на чл.36 ал.1 от Наредбата, съдът, намира, че наказателното постановление в частта, с която е наложено на жалбоподателката  наказание - глоба  в размер на 200 лева,  следва да бъде изменено, като размера на глобата следва да бъде определен в размер на 50.00 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ   Наказателно постановление № 33/20.07.2012г. на Кмета на община Малко Търново, с което на В.И.А. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново и е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба от 200.00 лева на 50.00 /петдесет/ лева и потвърждава наказателното постановление в останалата му част.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 

 

                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: