Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

                              град Малко Търново                     25.11.2011г.

 

Малкотърновският районен съд, наказателна колегия, в закрито разпоредително заседание на  двадесет и пети ноември две хиляди и единадесета година в състав :

Председател:  Мария Москова

Като изслуша докладваното от съдия-докладчика Москова НОХД № 66-2011г. по описа на РС-Малко Търново, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производство е образувано по внесен в съда обвинителен акт на РП-Малко Търново  против С.С.Г. с ЕГН ********** като против него е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251 ал.1 НК: за това, че „на 02.06.2011г. около 1.15 часа на ГКПП-Малко Търново на вход от Р Турция за Р България е нарушил разпоредбите на чл.11 ал.2 от ВЗ и чл.8 от Наредба № 10/2003г. на МФ относно задължението си да декларира при внос в Р България 23 450 евро на стойност 45 864.21 лева, като предметът на престъплението е в особено големи размери”.

След като се запозна с внесения обвинителен акт и материалите по БПП № 86/2011г. по описа на РУП-Малко Търново, преобразувано с постановление от 08.06.2011г. на прокурор Луков при РП-Малко Търново в разследване по общия ред,  и след като разгледа въпросите по чл.248 ал.2 от НПК, съдията- докладчик констатира, че не са налице условията за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради наличие на основанията на  чл.248 ал.2 т.3 от НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на РП-Малко Търново. На досъдебното производство са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемото лице, които се изразяват в следното:

Съгласно разпоредбата на чл.107 ал.1 от НПК органите на досъдебното производство събират доказателства служебно, а като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са предмет на престъплението – чл.109 от НПК.  Валутата в размер на 23 450 евро на стойност 45 864.21 лева, задържана по АУАН № 418/02.06.2011г. с разписка за задържане № 00018 от 02.06.2011г. и разписка за задържане № 00019/02.06.2011гг. на Митница Бургас, - предмет на престъплението, за което е обвинен Г. по чл.251 ал.1 от НК, не е иззета от органа на досъдебното производство като веществено доказателство, съответно събрана, проверена, внимателно огледана, подробно описана в съответен протокол и предадена за пазена в търговска банка, обслужваща държавния бюджет или БНБ / чл.110  ал.1, 2, 3 и 5 от НПК/.

 С постановлението от 08.06.2011г. за  преобразуване на БПП № 86/2011г. по описа на РУП-Малко Търново в разследване по общия ред, прокурор Луков е разпоредил да бъдат извършени две допълнителни процесуални действия - разпит на сочения от защитата свидетел и ново предявяване на обвинението. По делото обаче няма данни за изпълнението на постановените от прокурора процесуални действия, нито пък данни за отмяната на постановените процесуални действия по съответния за това ред. Вместо това обаче, след повече от 5 месеца и в пълно противоречие с постановените и неизвършени, респективно неотменени,  допълнителни процесуални действия, абсолютно нелогично, на 24.11.2011г. прокурор Луков внася обвинителен акт срещу С.С.Г. с ЕГН ********** за престъпление по чл.251 ал.1 от НК за това, че „на 02.06.2011г. около 1.15 часа на ГКПП-Малко Търново на вход от Р Турция за Р България е нарушил разпоредбите на чл.11 ал.2 от ВЗ и чл.8 от Наредба № 10/2003г. на МФ относно задължението си да декларира при внос в Р България 23 450 евро на стойност 45 864.21 лева, като предметът на престъплението е в особено големи размери”.

Правната норма на чл.251ал.1 от НК е бланкетна и препраща към съответната разпоредба на закон, на акт на МС или на обнародван акт на БНБ относно режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариране. Прокурорът е преценил, че с деянието си обвиняемият Г. е нарушил само разпоредбата на чл.11 ал.2 от Валутния закон, която правна норма също няма самостоятелно приложение, а се допълва от съответния ред за деклариране на валутни ценности пред митническите органи, регламентиран в разпоредбите на чл.10 а ал.3 от ВЗ, вр. чл.8 ,вр.  чл.2 ал.2 от Наредба № 10/2003г. на МФ.

Прокурорът не си е направил труда да изследва кой е този ред в конкретния случай и дали същият е бил нарушен. В обстоятелствената част на обвинителния акт не е посочил и защо според него стойността на предмета на престъплението е „в особено големи размери”- съществен признак на обективната страна на елементите на престъплението по чл.251,ал.1 НК, от който зависи дали деянието е съставомерно по този текст.

Горепосочените процесуални нарушения са съществени, тъй като накърняват основните процесуални права на обвиняемия – да научи в извършването на какво точно престъпление е обвинен, за да може да организира защитата си.

 Съобразявайки гореизложеното, съдията-докладчик намира, че на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, както и че обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл.246 НПК , поради което на основание чл.248 ал.2 т.3 следва да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора за отстраняване на процесуалните нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането.

Мотивиран от горното, на основание чл.249 ал.2, вр. ал.1,вр. чл.248 ал.2 т.3 от НПК,  съдията-докладчик

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 66/2011г. по описа на РС-Малко Търново на основание чл.248 ал.2 т.3 от НПК.

ВРЪЩА делото на РП-Малко Търново за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране  пред Окръжен съд-Бургас по реда на глава двадесет и втора от НПК  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

Съдия –докладчик: