Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.07.2015 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети  юни                                                          2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №65 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.М.Н., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, с адрес: гр.** против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.11”а” ал.1  и ал.5 от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005  е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ щатски долара, преизчислени в български лева, съответно - 19876,32 лева /деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ и в евро - 10 162,60 евро /десет хиляди сто шестдесет и две евро и шестдесет евроцента/.

Жалбоподателката редовно призована   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Защитата на жалбоподателката пледира за отмяна на НП.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 492 от 01.10.2014 г., съставен от Р.С.К. - старши митнически инспектор при МГ “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на  30.09.2014г., около 23.30 часа, на МП „Малко Търново”, на трасе „Изход” пристигнал пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил марка “**, управляван от лицето **. Преди започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците, актосъставителят запитал шофьора и пътуващите с него Г.Н. и ** дали имат нещо за деклариране пред митническите органи. След като и тримата пътници отговорили отрицателно, пристъпил към извършване на митническа проверка. В дамската чанта на Г.М.Н. актосъставителят открил недекларирани 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ щатски долара, преизчислени в български лева, съответно - 19876,32 лева /деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ и в евро - 10 162,60 евро /десет хиляди сто шестдесет и две евро и шестдесет евроцента/.

 Съставен е протокол за извършена митническа проверка № КЦ 4024/30.09.2014г.

Валутата е иззета с разписка за задържане № 0003905/01.10.2014 г.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл. с чл.11”а” ал.1  и ал.5 от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005  . Актът  е подписан от нарушителя с възражения.

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

           В съдебно заседание по искане на защитата на жалбоподателя бе допуснат св.**.Съдът не дава вяра на нейните показания,тъй като същите са една защитна реакция с цел да се оневини жалбоподателката.Поради което и съдът не кредитира нейните показания.

         Изпълнителното деяние по чл.11а, ал.1 от ВЗ е реализирано чрез действие, изразило се в пренасяне на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна. Без значение е чия е собствеността на валутата. Въпросните 13 500 щатски долара са били пренасяни от Г.М.Н. и същата не ги е декларирала пред митническите органи.

          Г.М.Н. не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред - чрез писмено деклариране с валутна митническа декларация пренасяната от нея валута с обща равностойност 19876,32 лева /деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ и в евро - 10 162,60 евро /десет хиляди сто шестдесет и две евро и шестдесет евроцента/, въпреки че е имала възможност и е била длъжна да го направи. Тя е била наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, в кои случаи пътниците са длъжни да декларират пренасяната от тях валута и начина на деклариране. Г.М.Н. е била длъжна да декларира пренасяната от нея валута, за което й е била предоставена възможност с отправеното запитване дали имат нещо за деклариране пред митническите органи, но не е сторила това.

 

           Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл. чл.11”а” ал.1  и ал.5 от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005  като на 30.09.2014г. на МП „Малко Търново”, Г.М.Н., ЕГН **********, не е декларирала с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, пренасяната чуждестранна валута - 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ щатски долара, преизчислени в евро - 10 162,60 евро /десет хиляди сто шестдесет и две евро и шестдесет евроцента/, при курс за митнически цели към 30.09.2014г.: 1 Е1Ж - 1.95583 лева и 1 ТЗБО - 1.47232 лева. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К..

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

         Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**г. на  Началник на Митница Бургас, с което на  Г.М.Н., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, с адрес: гр.** за нарушение на чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.11”а” ал.1  и ал.5 от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005  е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ щатски долара, преизчислени в български лева, съответно - 19876,32 лева /деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ и в евро - 10 162,60 евро /десет хиляди сто шестдесет и две евро и шестдесет евроцента/.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: