Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                             № 6     град Малко Търново,  29.04.2014 година

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав в публично заседание на дванадесет и девети април две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

 

         

 

при секретаря : М.Д.           

и в присъствието на прокурор Луков

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 65 по описа на РС- Малко Търново за 2014 година и за да се произнесе, съобрази :

 

Производство по налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

 

С постановление от 03.04.2014 год.по БПП № 13-46/2014 год. на РУП-Малко Търново, БДП № 45/2014г. на РП-Малко Търново,  Борис Луков –прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново е направил предложение на основание чл.375 от НПК до Районен съд-Малко Търново  да се произнесе с решение по реда на чл.376 и следващите от НПК,с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК М.И.А. с ЕГН ********** ***, за престъпление по чл.354а,ал.5,във връзка с ал.3,т.1 от НК.

По внесеното постановление е образувано НАХД № 65/2014 год. на Районен съд-Малко Търново.С разпореждане от 08.04.2014 год. е насрочено делото при условията на чл.376 и следващите от НПК.

В съдебно заседание деецът М.А.,редовно призован, се явява лично ведно с адв.Д.Р., надлежно упълномощена в хода на досъдебното производство,която излага,че са налице всички предпоставки за приложението на чл.78а от НК и моли съда да наложи на подзащитния й наказание глоба в размер на 1000 лева с оглед разпоредбата на чл.78а,ал.5 от НК.

С постановлението на Районна прокуратура-Малко Търново е приета за установена следната фактическа обстановка:

На 25 март 2014 г. около 22,00 – 23,30 часа обвиняемият М.И.А. извършил кражба от механа на ул. „22 октомври” № 8 в гр. Малко Търново. Тази кражба била установена на следващия ден 26 март с.г. сутринта. Основен заподозрян за престъплението бил именно обвиняемият и затова към 10,30 часа той бил намерен от органите на  РУП до сградата на „Фармахим” в град Малко Търново и бил отведен в управлението на полицията, където му бил извършен обиск от св. ** – служител при РУП М. Търново. Обискът бил предприет, тъй като в малка черна чантичка тип портфейл били открити малко огледалце и къса сламка с размери към осем сантиметра. Това веднага усъмнило свидетеля ** – зам. началник на РУП -Малко Търново, тъй като подобни вещи не са типични за носене в портфейл. При обиска в черната чантичка било намерено и едно бяло хартиено пликче /свитък/ с бяло прахообразно вещество в него. Пликчето било с неправилна форма и с размери 20 Х 45 мм. Веднага след това било предприето следващо процесуално-следствено действие, а именно оглед на веществените доказателства. При огледа на огледалцето, по-точно при обръщането му, на гърба му било намерено закрепено бяло полиетиленово пликче с размери 40 Х 50 мм. с жълто прахообразно вещество. Иззетите хартиено пликче и полиетиленово пликче били поставени в хартиени пликове и обозначени като обекти №1 и №2.

 По делото  била назначена и извършена физико- химична експертиза № 084 от 27 март 2014 г. , като вещо лице В. Б. от БНТЛ при ОД МВР Бургас дало заключение за изследваните обекти ( обект №1 и обект №2), както следва: а/ в обект № 1, т.е. в първото хартиено пликче има 0,119 грама метамфетамин, като съдържанието му е 19%; б/ в обект № 2, т.е. второто полиетиленово пликче има 0,258 грама метамфетамин със съдържание 20 %; общо двете пликчета съдържат 0,377 грама метамфетамин. Съгласно приложеното към делото постановление № 23 от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството на МС, цената на един грам метамфетамин е 25 лв, следователно 0,377 грама имат цена от 9,43 лв.

           Прокурорът е приел,че обвиняемият М.И.А. с ЕГН **********,***, е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.354а ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК като на 26 март 2014 г. около 10,30 часа на кръстовището до сградата на „Фармахим” в МалкоТърново без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин в обект № 1 с нетно тегло 0,119 гр и съдържание на метамфетамин 19% и в обект № 2 - 0,258 гр. метамфетамин със съдържание на метамфетамин 20 %, общо 0,377 гр. метамфетамин на стойност 9,43 лв., определени според приложение № 2 към член единствен на постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК. Изложил е съображения относно обстоятелството,че деянието е маловажно по смисъла на чл.93,т.9 НК- степента му на обществена опасност е по- ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид, предвид липсата на вредни последици и установените по делото множество смекчаващи обстоятелства: малкото количество на предмета на престъплението(0.377 грама), ниската му стойност( 9.43 лева), липсата на предходни осъждания и младата възраст на обвиняемия,  изразеното в хода на съдебното следствие от обвиняемия искрено разкаяние за деянието

От така изяснената фактическа обстановка съдът приема,че деецът М.И.А. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на престъплението по чл.354а ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, като 26 март 2014 г. около 10,30 часа на кръстовището до сградата на „Фармахим” в МалкоТърново без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин в обект № 1 с нетно тегло 0,119 гр и съдържание на метамфетамин 19% и в обект № 2 - 0,258 гр. метамфетамин със съдържание на метамфетамин 20 %, общо 0,377 гр. метамфетамин на стойност 9,43 лв., определени според приложение № 2 към член единствен на постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен.

Настоящата инстанция приема доводите на РП-Малко Търново,че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.354а,ал.5,във връзка с ал.3,т.1 от НК с оглед липсата на  вредните последици от деянието, чистото съдебно минало на дееца, младата възраст, изразеното критично отношение, както и ниската обществена опасност на деянието и на дееца.

От обективна страна деецът е осъществил изпълнителното деяние,като 26 март 2014 г. около 10,30 часа на кръстовището до сградата на „Фармахим” в МалкоТърново без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин в обект № 1 с нетно тегло 0,119 гр. и съдържание на метамфетамин 19% и в обект № 2 - 0,258 гр. метамфетамин със съдържание на метамфетамин 20 %, общо 0,377 гр. метамфетамин на стойност 9,43 лв., определени според приложение № 2 към член единствен на постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен.От писмените и гласните доказателства по делото безспорно се установява, че М.А. е автор на деянието,за което му е повдигнато обвинение.

 От субективна страна деянието е извършено от дееца виновно, при пряк умисъл,като е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговит е общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. 

С постановлението Районна прокуратура-Малко Търново правилно е приела,че деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по глава VІІІ,раздел ІV от НК,че се касае за престъпление,за което се предвижда наказание глоба,поради което са налице условията на чл.78а от НК и деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

      Съдът като взе предвид фактическите обстоятелства по постановлението на Районна прокуратура-Малко Търново, обстоятелствата, при които е извършено престъплението,данните за личността на извършителя и,че за престъплението е предвидено наказание-глоба,както и че няма причинени имуществени вреди,подлежащи на възстановяване,прие,че са налице условията на чл.78а от НК.

Извършителят на престъплението към момента на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, поради което следва да се приеме,че едно административно наказание спрямо него ще действа предупредително и възпиращо и ще се постигнат целите на наказанието по чл.36 от НК.

  Съдът, като отчете изложените обстоятелства намира,че М.А. следва да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по чл.354а,ал.5,във връзка с ал.3, т.1 от НК и да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административно наказание-глоба в размер на 1000 лева, която да заплати в полза на държавата,единствено възможният предвиден размер с оглед разпоредбата на чл.78а,ал.5 от НК за това престъпление, като съобрази предмета на престъплението, личността на дееца и че ще се постигнат целите на наказанието.

          На основание чл.354а,ал.6 от НК предмета на престъплението- метамфетамин с общо тегло 0,377 гр. на стойност 9,43 лв., следва да бъде отнет в полза на държавата и унищожен.

          При този изход на процеса деецът М.А.  следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата и  сумата от 62,83 лева, представляваща разноски по делото.

          На основание чл.24, ал.1, т.8 от НПК наказателното производство по БПП № 13-46/2014 год. на РУП-Малко Търново, БДП № 45/2014г. на РП-Малко Търново следва да бъде прекратено.

          Водим от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 и т.2 от НПК,във връзка с чл.78а от НК, съдът

                                               

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА М.И.А. с ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 26 март 2014 г. около 10,30 часа на кръстовището до сградата на „Фармахим” в МалкоТърново без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин в обект № 1 с нетно тегло 0,119 гр и съдържание на метамфетамин 19% и в обект № 2 - 0,258 гр. метамфетамин със съдържание на метамфетамин 20 %, общо 0,377 гр. метамфетамин на стойност 9,43 лв., определени според приложение № 2 към член единствен на постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а вр. с чл.354а,ал.5 вр. с ал.3,т.1, от НК,  го освобождава от наказателна отговорност , като му налага административно наказание-глоба в размер на 1000/хиляда/лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт.

          На основание чл.354а,ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението- метамфетамин с общо тегло 0,377 гр. на стойност 9,43 лв., съхранявано в БНТЛ при ОД на МВР Бургас, като след влизане на решението в сила бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП.

ОСЪЖДА М.И.А. с ЕГН ********** с горния адрес, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 62,83 лева /шестдесет и два лева и 83 стотинки/, представляваща разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по по БПП № 13-46/2014 год. на РУП-Малко Търново, БДП № 45/2014г. на РП-Малко Търново.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Малко Търново.

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :