П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на     19.12.2011г.   в  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора  Райко Стоянов              сложи за разглеждане

НОХ  дело  №64 по описа за 2011 год.                                                 докладвано от съдията Москова

На именното повикване в   11.00  часа се явиха ……………………………

 

     За МТРП редовно призована, се явява прокурор Стоянов.

Подсъдимият С.Д., се явява редовно призован.

Подсъдимия – Отказвам се от служебно назначения ми защитник адв.Т.Н., като желая да ме представлява адв.Донка Русинова, която надлежно съм упълномощил.

С оглед на така направеното изявление от подсъдимия, с правно основание чл.96 ал.ІІ от НПК, съдът,

Определи:

Отвежда адв.Т.Н. от защитата на подсъдимия по настоящето дело, като заменя същия  с адв.Донка Русинова.

Подсъдимия-Получил съм разпореждането на съда.

Прокурора – Да се даде ход на делото.

Адв.Русинова - Да се даде ход на делото.

Подсъдимия – да се даде ход на делото.

Съдът,

Определи:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Снема самоличността на подсъдимия:

С.Х.Д. ЕГН:**********,***, п.а.с.**, български гражданин, **, VІІ-ми клас завършен, ** сезонно зает.

Подсъдимият-Получих препис от обвинителния акт. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.Разяснени са ми правата които имам в процеса. Желая адв.Русинова да ме представлява.Запознат съм с правата си съгласно НПК.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

Прокурора – С упълномощения защитник на подс.С.Д. постигнахме споразумение на осн.чл.384 НПК, което моля да бъде одобрено от съда, при следните параметри:

Подсъдимия С.Х.Д. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, **, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15 ноември 2010г. в дома си в с.**, бидейки пълнолетен, без да е сключил брак е заживял съпружески с лицето ** М. с ЕГН:**********, която не е била навършила 16 – годишна възраст – престъпление по чл.191 ал.І от НК, поради което и на основание чл.191 ал.І от НК, вр. чл.54 НК, му се налага наказание ПРОБАЦИЯ и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, като пробационните мерки са:

- задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено сл.лице два пъти седмичино за срок от шест месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационн служител за срок от шест месеца планирани или извънредни;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100часа за срок от една година.

Общественото порицание да се изпълни чрез поставяна на препис от присъдата на таблото за обяви в село Звездец за срок от един месец.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл.

Разноски по делото няма.

Адв.Русинова – Съгласни сме с така предложеното споразумение и молим да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимия-Признавам се за виновен.Съгласен съм със споразумението.Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.доброволно го подписвам, известни са ми последиците от споразумението.

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2011г. по описа на Районен съд – Малко Търново, постигнато м/у РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Стоянов, адв.Русинова и подсъдимия С.Д., съгласно което подсъдимия С.Х.Д. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, **, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15 ноември 2010г. в дома си в с.**, бидейки пълнолетен, без да е сключил брак е заживял съпружески с лицето ** М. с ЕГН:**********, която не е била навършила 16 – годишна възраст – престъпление по чл.191 ал.І от НК, поради което и на основание чл.191 ал.І от НК, вр. чл. 54 НК,

му налага наказание ПРОБАЦИЯ и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, като пробационните мерки са при условията на чл.42а ал.ІІ т.1,2 и 6 от НК, както следва:

1. задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца;

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни, за срок от шест месеца;

3. безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100часа за срок от една година.

Общественото порицание да се изпълни чрез поставяна на препис от присъдата на таблото за обяви в село Звездец община Малко Търново, за срок от един месец.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл.

Разноски по делото няма.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, съгласно основание чл.382 ал.9 от НПК.

 

     С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/С.Д./                  /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Донка Русинова/

 

 

СЪДЪТ,на осн.чл.24 ал.3 НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №64/2011г.по описа на МТРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.

Съдът служебно се занима с взетата МНО „подписка” на подсъдимия С.Х.Д., и като намери че са отпаднали основанията за налагане,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ  МНО „подписка” на подсъдимия С.Х.Д..

Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.

 

Приключи с.з. в 11.50ч.

Протокола изготвен в с.з.

                             Председател:

 

                             Секретар: