Р Е Ш Е Н И Е

 

              /04.12.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и девети ноември                                    2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №64 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия К.Х.Г. роден на *** *** , ЕГН ********** *** , работи ,не  осъждан  , български гражданин за извършено престъпление по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият Г.  , редовно призован, не  се явява лично.           

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      Обвиняемият К.Х.Г. ***  и работи в строителството . През есента на 2018 год. обвиняемият К.Г. започнал работа в строителен обект в **и му се наложило да ползва автомобил, тъй като пътувал с него до **. Тъй като личния му автомобил бил повреден обвиняемият Г. помолил свидетеля ** – негов роднина да му даде колата си за временно ползване. Междувременно свидетелят **год. закупил лек автомобил „**от лицето **. Свидетелят Ч**съгласно разпоредбата на чл. 143 от ЗДпП е бил длъжен да регистрира ново закупения автомобил  в съответна служба КАТ като нов собственик. Свидетелят Ч**не изпълнил това свое задължение и на **год. регистрацията на лек автомобил „**била служебно прекратена съгласно чл 145 ал. 15 от ЗДпП ., като служебно е отбелязано в автоматичната информационна система , че се прекратява регистрацията , ако съответното МПС не е регистрирано в двумесечен срок от придобиването му в съответната служба КАТ по местоживеене на новия собственик. Без да изясни посоченото обстоятелство  с талона на името на **– предишен собственик обвиняемият Г. на **год. потеглил в посока **, като около 10 .00 часа бил спрян за проверка на **„ на територията на общ. **от служител при РУП на МВР **. След извършена проверка в масивите на КАТ гр. Бургас А** установил , че автомобилът е с прекратена регистрация , като съставил фиш **/ **год. на обвиняемия Г.. .

 

При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Г.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 ,вр.ал.1 НК  а именно- ,  че  на **год. около 10.00 часа **в посока **управлявал МПС –лек автомобил „**“ , който не е регистриран по надлежния ред.

 

     От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Г.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

   ПРИЗНАВА обвиняемия К.Х.Г. роден на *** *** , ЕГН ********** *** , работи ,не  осъждан  , български грождоншн за ВИНОВЕН в това,   че  на **год. около 10.00 часа **в посока **управлявал МПС –лек автомобил „**“ , който не е регистриран по надлежния редпрестъпление по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: