О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.М.Търново, 18.07.2011г.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на осемнадесети юли през две хиляди и единадесета  година в състав:

 

                                                                                    Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 64 по описа за 2011 г.и за да се произнесе, взе предвид следно:

 

С депозирана по делото нарочна писмена молба с вх. № 607/ 15.07.2011г., ищецът „Сандина” ЕООД чрез надлежно упълномощеният си процесуален представител – адв.Одварков  е направил отказ от иска и искане за прекратяване на производството по гр.д. № 64/2011г. по описа на съда.

С отказа от спорното право ищецът десезира съда от разглеждането на спора, поради което производството по предявения от него иск с правно основание  чл.415 от ГПК  за приемане на установено, че съществува вземането му по Заповед № 15/28.04.2011г., издадената по ч.гр.д. № 31/2011г. срещу Т.Д.К. следва да бъде прекратено.

 

По изложените съображения , съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 64/2011г. по описа на РС-Малко Търново, на основание чл.233 от ГПК поради отказ от иска.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окроъжен съд в  едноседмичен срок от съобщаването на определението на страните.

След влизане на определението в законна сила, препис от определението,  служебно да се предостави на съдията-докладчик по ч.гр.д. № 31/2011г. по описа на РС-Малко Търново.

 

                                         Съдия-докладчик: