Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          23.05.2014г.                  гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                                              наказателен състав

На двадесет и втори май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД  64 по описа за 2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на И.М.Л. с ЕГН ********** *** **, против Наказателно постановление № **/ 13.03.2014г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП.  В жалбата се твърди, че жалбоподателят е заплатил и закупил винетен стикер, но същият не бил залепен на предното стъкло на автомобила, поради което моли  за отмяна на наказателното постановление поради незаконосъобразност на наказателното постановление. Ангажира писмени доказателства –ксерокопие от винетен стикер за 2014г. ведно с касова бележка за закупуването му от 28.01.2014г.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

За Въззиваемата страна  РУП – Малко Търново, редовно призована, не се явява процесуален представилел. 

Съдът като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, в т.ч. и по наведените в жалбата оплаквания, и след като обсъди и прецени събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

При извършена полицейска проверка на 17.02.2014 г. около 14:10 часа по главен път І – 9 с посока на КПП- **, св. А.В. *** в присъствието на св. Р.С. – мл.пол.инспектор при РУП-Малко Търново, установил, че жалбоподателят управлява „Форд –Транзит” с рег.№ * *****, собственост на **, без да е залепил на предното панорамно стъкло валиден винетен стикер за 2014 г. Водачът Л. не  представил такъв и при поискване от полицейските служители в момента на проверката.  За установеното св. В.  в присъствието на св. С. съставил спрямо И.Л.  Акт за установяване на административно нарушение /АУАН. серия Р бланков № 829619/17.02.2014г., в който  приел за  установено, че водачът е нарушил чл. 139, ал. 5 от ЗДвП , а текстово нарушението било описано като „водачът не представя валиден годишен винетен стикер за 2014г.”. На базата на така съставения АУАН, наказващият орган, оправомощен със Заповед №Із - 1745/28.08.2012г. на Министъра на МВР, издал атакуваното НП, приемайки, че за посоченото нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, следва да се приложи чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП, като наложил спрямо водача Л. визираното по – горе административно наказание.

Жалбата е подадена от надлежна страна и  в срока за обжалване, видно от  датата на връчване на наказателното постановление на жалбоподателя и от датата на клеймото на пощенския плик, поради което е допустима, а разгледана по същество - основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено лице, като са спазени законоустановените за това срокове

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗДвП “водачът на МПС-то е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС-то при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност”. Нарушението по чл. 100, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП предвижда наличието на заплатена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, но не залепване от водача на валидния винетен стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС –то при движение по републиканските пътища. Безспорно в конкретния случай от събраните писмени и гласни доказателства бе установено, че водачът Л. е управлявал по републикански път І-9 процесното МПС без да е залепил на предното стъкло  валиден винетен стикер. В АУАН и НП обаче е посочен като нарушен  не чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, а чл.139 ал.5 от ЗДвП,  съгласно който “водач, който управлява МПС-то по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП......., се наказва с глоба........”. Липсата на залепен винетен стикер в изпълнение на задължението по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП / макар че установеното нарушение е описано в АУАН и НП  текстово като „не представя”/, не е равнозначно на незаплащането на съответната винетна такса. Освен това посочената от актосъставителя форма на изпълнително деяние „не представя годишен винетен стикер” на първо място не е равнозначна на ясно посочената в  закона форма на изпълнителното деяние по  чл. 139, ал. 5, респ. чл. 179, ал. 3 от ЗДвП, а именно „не е заплатил винетна такса”. На второ място, деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указа, съгласно разпоредбата на чл.2 ал.1 от ЗАНН,  а  „непредставянето на валиден стикер”, респ. задължението да носи със себе си  не съществува измежду изчерпателно изброените в чл.100 ал.1 т.1 -5  от ЗДвП документи, които водачът е длъжен да носи , респ. да представи на контролните органи при поискване. Показанията на св. В. и св. С. също са в контекста на описаното нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, което в случая  е и доказано за извършено,  и е било основание за приложение на санкционната норма по чл. 185 от ЗДвП, но не и тази на чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП. Представеното в законоустановения тридневен срок пред АНО възражение от жалбоподателя ведно с копие от  винетен стикер за 2014г. и касовата бележка за закупуването му от 28.01.2014г. е следвало да бъде взето предвид от АНО преди преценката за съставянето на НП, с което е била ангажирана административно-наказателната отговорност на Л.. Предвид горното обжалваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Водим от горните мотиви, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № **/ 13.03.2014г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя И.М.Л. с ЕГН ********** *** **, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                Районен съдия :