Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  27.04.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  двадесети април                                            2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №64 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на   А.П.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***.**,адрес за призоваване:гр.**, против наказателно постановление № 16-0299-000069 от 04.04.2016г. на Началник РУП-М.Търново, към ОД МВР-Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП на основание  чл. 174,ал.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 600лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Административно наказващият орган редовно призован  се явява лично. Моли съда НП да бъде потвърдено.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение №73/29.03.2016г. за това, че на на 29.03.2016 г. около 21:21 часа в гр.** - в посока бензиностанция "Петрол" жалбоподателят управлява собствения си л.а."**, след употреба на алкохол, констатирано с техническо средство "**", с фабричен № АИОИ - 0063, който отчете 0,92 / нула цяло и деветдесет и два / алкохолно съдържание. На водача е връчен талон за медицинско изследване № 0129509.

         За което е съставен АУАН №73/29.03.2016г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че управлява  собствения си л.а."**, след употреба на алкохол, констатирано с техническо средство "**", с фабричен № АИОИ - 0063, който отчел 0,92 / нула цяло и деветдесет и два / алкохолно съдържание. Издаден е талон за медицинско изследване.Приетата от съда фактическа обстановка се потвърждава от  актосъставителя Ж..Жлабподателят в жалбата си и в с.з. пледира,че е налице съществено процесуално нарушение изразяващо се в това,че  акта не е подписан от актосъставителя. Съдът не споделя това становище,защото в с.з. актосъставителя Ж. потвърди,че подписа в акта е положен от него. По делото липсват данни жалбоподателят да е отишъл да даде кръв за изследване във връзка с употребата на алкохол в кръвта си, а и същият не твърди това. Ето защо, на основание чл. 6 от Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество следва да се приеме стойността на техническото средство, която е в размер от 0,92 промила.

Предвид гореизложеното съдът намира, че при издаването на АУАН и НП не са допуснати процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, същият да научи за какво е наказан.Настоящият случай не може да се приеме за маловажен, доколкото шофирането в нетрезво състояние е от най-честите причини за възникването на ПТП и прилагането на чл. 28 ЗАНН, няма да съответства на личната и генералната превенция.Разпоредбата на чл. 174, ал. 1 от ЗДвП предвижда за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, при наличието на алкохол от 0,5 до 1,2 на хиляда, налагането на глоба в размер от 500 до 1000 лева, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до12  месеца.

Съдът е на мнение, че наложените на жалбоподателя административни наказания са правилно определени и съответстват на извършеното от него нарушение. Наличието на алкохол в кръвта му, въобще не е към минималния размер, а е към средния размер, който е 0,92 промила. Нарушителят е управлявал МПС при наличие на алкохол в размер от 0,92 промила, което е над средния размер. Относно отнетите на нарушителя 10 точки, то същите са били правилно определени съгласно Наредба N Iз-2539 на МВР. 

Предвид всичко гореизложеното, съдът намира,че подадената жалба от П. против издаденото НП се явява неоснователна, а обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно следва да се потвърди изцяло.

  Мотивиран от гореизложеното, съдът 

                                     Р      Е     Ш     И   :

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-0299-000069 от 04.04.2016г. на Началник РУП-М.Търново, към ОД МВР-Бургас, с което на А.П.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***.**, адрес за призоваване: гр.**, за нарушение на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП на основание  чл. 174,ал.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 600лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: