П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  01.03.2011година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         01.03.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар Д.Б. и прокурора Райко С. сложи за разглеждане НОХ дело  №64  по описа за 2010год.,докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

Подсъдимият С.М.,***.,  се явява лично, ведно с адвокат Калин Янев- надлежно упълномощен

     За МТРП,  уведомена от предно с.з., се явява прокурор С. .

     Свидетелят.Щ.К.,***.,не се явява, свид.И.Й.,***., се явява лично, свид.И.Г.,***., се явява лично, свид.М.М. ***., се явява лично, свид.В.Б. редовно призована, не се явява лично, свид.Й.К. редовно призован, се явява лично.

     Вещото лице Н.Д.,***., се явява лично.

     Прокурора-Да се даде ход на делото.По отношение на неявилите се свидетели ще взема отношение в хода на съдебното следствие.

     Адв Янев: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че съдебното производство следва да бъде прекратено  на основание  чл. 249, ал. 1, във вр. с чл.248 ал. 2 т. 3 НПК поради допуснати в досъдебното производство две отстраними съществени нарушение на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните  права на обвиняемия, най- вече на  правото му на защита. На първо място -  съгласно чл. 221 НПК след предявяване на постановление за привличана за обвиняемия, органът на досъдебно производство незабавно пристъпва нъм разпит на обвиняемия, т.е. редът е : първо лицето се привлича като обвиняем и след това се пристъпва към разпит на обвиняем. Такъв е редът на НПК. Видно от постановление за привличане на обвиняем ОТ 30.09.2010 г.  постановлението се е предявило на обвиняемия в 15. 35 ч. Видно от протокол за разпит  от 30.09.10 г. разпитът е започнал в 15. 20 м., т.е. разпитът е проведен преди постановлението да се предяви на обвиняемия. При привличането на обвиняемия  и при проведения разпит е допуснато съществено процесуално нарушение, то е съществено,  тъй като ограничава правото на защита, което съществува и  в тази фаза на нак. процес. Това е така, защото в постанолението за привличане на обвиняем се определят рамките на обвинението  и за първи път на дееца се посочват за извършването на какво престъпление се привлича под отговорност. Едва след привличане на лицето като обвиняем, за него възниква правото да даде обяснение. Това право да даде обяснение, което е несъмнено по същество право на защита, дееца не би могъл да упражни, ако преди това не му е предявено постановление за привличане на обвиняем. За да разбере за какво престъпно деяние се привлича под отговорност, по какъв начин е извършено, кога  и къде. На второ място, считам, че няма налично предявено обвинение с постановлението за предявяване от 30.09.2010г., последното е постановено според мен в нарушение на изискванията на НПК. Това е така, тъй като в постановление от 30.09.2010г.  е посочено, че е обвиняемия е изкупувал отпадъци без лиценз който се изисква по ЗУП -посочен е неправилно нормативен акт и съкратено название на такъв, който не съществува в правния мир- такъв закон няма. Едва в обвинителния акт е посочено, че подсъдимия  е изкупувал цветни метнали без лиценз, който се изисква по Закона за  управление на отпадъците – докато в постановлението е посочен ЗУП. Считам, че никой не може да бъде признат за виновен за извършено престъпление, за което не му е повдигнато обвинение. Това е първостепенно негово право. До приключване на досъдебното производство не му е било ясно в какво е било обвинен – закон, който не съществува. Прокурорът не е върнал материалите на органа. Считам че допуснатите съществени  нарушения са абсолютни по смисъла на Тълкувателно решение  № 2/2002 по наказателно дела 2/2002 год. на общата наказателна колегия, които нарушения винаги представляват основание за връщане на делото . Задължително е в постановлението за привличане да бъде посочен точно закона, който е нарушил дееца. Нарушенията са съществени, защото са довели до нарушени процесуални права на обвиняемия – правото му на защита- затова правя искане за прекратяване на делото и връщане на делото за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните права.

ПРОКУРОРЪТ: По отношение  на второто направено възражение – в същото Тълкувателно решение № 2 от 2002 год., е посочено, че във всеки един момент прокурорът може да извърши промяна, включително и с обвинителния акт, без да се утежнява положението на подсъдимия  и моля да бъде оставено без уважение като неоснователно.

По отношение на първото възражение- чисто формално  е налице и на всички е ясно, че е допусната техническа грешка и предоставям на съда да реши дали една техническа грешка би повлияла  на днешното съдебно производство.

 Адвокат Янев :  Искането ми е за неопорочаване на вашия съдебен акт, правото на защита винаги ще бъде нарушено, ако е било нарушено още на фаза досъдебно производство. Ето защо считам, че няма как да бъде санирано нарушението, допуснато на досъдебното производство.

     Съдът, след като изслуша исканията, доводите и мотивите на страните, намери за основателно искането на адв. Янев за прекратяване на съдебното производство, поради допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните  права на обвиняемия С.Й.  М.. Видно от протокола за разпит на обвиняемия от 30.09.2010, проведен  от дознател Тончев, разпитът на обвиняемия  е започнал от „15.20 ч.”, а необяснимо как е приключил в „14. 43 ч” на същия ден. Същевременно,обвинението е било предявено  в „15.35 ч.”,  видно от постановление от 30.09.2010 г.  за привличането на обвиняемия, т.е. след като е бил проведен разпита на обвиняемия и е в нарушение на разпоредбата на чл.221 от НПК.За прецизност следва да се отбележи, че наказателното право и процес не познават термин като „техническа грешка”. Предвид гореизложеното съдът приема, че е допуснато отстранимо съществено нарушение   в досъдебното производство,  поради което следва съдебното производство  да бъде прекратено, а делото - върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения, поради което и на основание чл.288 т.1 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НОХД № 64/2010Г. ПО ОПИСА НА РС-МАЛКО ТЪРНОВО.

ВРЪЩА ДЕЛОТО НА РП-МАЛКО ТЪРНОВО за отстраняване на  допуснатите съществени процесуални нарушения.

 

     Приключи с.з. в 15.3

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Секретар: