П Р О Т О К О Л

               Гр.***30.12.2010г.

 

Малкотърновски районен съд в открито публично  заседание на тридесети декември две хиляди и десета година в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурор Райко Стоянов  сложи за разглеждане НОХ дело № 63/2010год., докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

За МТРП се явява прокурор Райко Стоянов.

            Подсъдимият А.Ю. М***, се явява лично, ведно със защитник - адвокат Г.Б., надлежно упълномощен от хода на Досъдебното производство.

            По даване ход на делото,

            Прокурорът – Моля да се даде ход на делото.

            Адв.Б.-Да се даде ход на делото.

            Съдът, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

            Сне самоличността на подсъдимия:

А.Ю. М*** роден на ***г***, живущ ***, ***гражданин, ***, ***, ЕГН:**********.

На страните се разясняват правата по чл.274 и 275 от НПК.

Прокурорът: - Отвод на съдебния състав не правя, нови искания по доказателствата нямам, възражения също нямам.

Адв.Б.- Госпожо съдия, не правим отвод на съдебния състав.

Прокурора- Постигнали сме споразумение с подсъдимия М*** и неговия защитник адв.Б. и моля да го одобрите.

Адв.Б.- Постигнали сме споразумение с РП-Малко Търново, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  и влага в делото постигнатото споразумение съгласно което:

Подсъдимият А.Ю. М*** роден на ***г***, живущ ***, ***гражданин, ***, ***, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2010г. в гр.***около 9.40часа на ул.”Малкотърновска комуна” в съучастие като съизвършител по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на Виктор Борисов Грегов изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота.

 Деянието е извършено от подсъдимия М*** виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.131 ал.1 т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК, при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК – ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  Ограничение в свободното придвижване изразяващо се в забрана да посещава гр.***– за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Щети от деянието няма.

Разноски по делото в размер на 30лв. се възлагат в тежест на обвиняемите по равно – по 15лв. на всеки.

Подсъдимият А.Ю. М*** декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва доброволно споразумението.

Съдът покани подсъдимия да даде обяснения, в случай че желае.

Подсъдимия - Не желая да дам обяснения.

ПРОКУРОРЪТ: Да се одобри споразумението.

Адв.Б.: Да се одобри споразумението.

Подс.М***-Да се одобри споразумението.

СЪДЪТ, като се запозна със съдържанието на така внесеното споразумение от 21.12.2010г., внесено в съда на 23.12.2010г. изходи от основното си задължение, а именно: да осъществи контрол за законосъобразност, като се запознае както със делото, така и със предлаганото споразумение. Независимо, че прокурорът, в качеството си на носител на функцията по решаване на делото в досъдебното производство, определя правните и фактическите рамки на обвинението, разпоредбата на чл.381 ал.5 от НПК, изисква освен всичко друго и съгласие между прокурора и защитата: има ли извършено деяние, авторството, вината, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация. Правната квалификация на престъплението, за което е постигнато споразумението, се прави в резултат на доказателствената оценка на фактите, извършена от прокурора. Тази оценка не е произволна, а се подчинява на изискванията на процесуалния закон, като целта е разкриване на истината.Съдът одобрява споразумението само тогава, когато не противоречи на закона, следователно и на изискването да се установи истината. Запознавайки се със събрания доказателствен материал по делото, Съдът намира, внесеното предложение за прекратяване на наказателното производство и решаване на делото със споразумение по реда на чл.382 от НПК за незаконосъобразно, същото е сключено между защитата на обвиняемия М*** и представителя на РП М.Търново, като противоречащо на закона и морала, при съществени непълноти в доказателствения материал, които са от значение за правилната правна квалификация на деянието. На първо място назначената СМЕ е установила избиване на трети долен ляв зъб, но липсва ясно и категорично заключение в същата, дали това е довело до затруднение в дъвченето или говоренето, като следва да се отбележи, че не е бил поставен и такъв въпрос на вещото лице. На второ място, с оглед обремененото съдебно минало на подсъдимия М***, установено от справка за съдимост /л.21 от ПД №92/2010г на РУП М.Търново/, липсват в кориците по делото данни кога са изтърпени наказанията лишаване от свобода по предишните му присъди.

Предвид горното, безспорно споразумението в този му вид противоречи на закона и морала и не следва да се одобрява, като на осн.чл.382 ал.VІІІ от НПК материалите по делото следва да  се върнат на РП М.Търново, за последващи процесуални действия.

            Воден от горното на основание чл.382 ал.VІІІ от НПК, Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ОДОБРЯВА  постигнатото между страните по НОХД №63/2010г. по описа на РС М.Търново споразумение.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №63/2010г. по описа на МТРС.

ВРЪЩА делото на РП Малко Търново.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.30ч.

 

                                                                        Председател:

 

                                                                        Секретар: