Р Е Ш Е Н И Е

                                        гр. Малко Търново                            02.12.2011г.  

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                               наказателна колегия, в публично заседание   на двадесет и девети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                      

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 63/2011г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 03.11.2011г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по ПД № 100/2011г. по описа на РУП-Малко Търново,  образувано срещу С.Р.М. с ЕГН **********,***, български гражданин, **, ** образование, **, с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.2 от НК, е  изяснена и че са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаване на подсъдимия С.Р.М. с ЕГН ********** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

          В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Подсъдимият С.Р.М., редовно призован, се явява лично. Признава вината си и изразява съжаление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

На 27.06.2011г. органите на досъдебното производство в град Малко Търново получили съобщение, че подсъдимия М. съхранява в дома си, находящ се в село ** незаконно добити от другиго дъбови дърва. По така подадения сигнал било образувано ДП № 100/2011г. по описа на РУП-Малко Търново и същия ден била извършена проверка на място от служителите на РУП-Малко Търново. Видно от протокола за извършен оглед от 27.06.2011г. и изготвения фотоалбум към него на посочения адрес,*** намерил и иззел от дома на подсъдимия М. *** дърва за огрев и в последствие с протокол също от 07.07.2011г. оставил за отговорно пазене дървения материал в двора на група 03 – село Звездец при ГПУ-Малко Търново на ** –помощник лесничей от ДГС „Звездец”. В хода досъдебното производство от обясненията на подсъдимия М. и показанията на разпитаните св.Х** Б** и св.**  се установило, че дървеният материал бил добит незаконно и доставен в дома на подсъдимия на четири курса с каруци в периода от 15 юни 2011г. до 20 юни 2011г. от Б** и **. Последните двама първоначално уверили подсъдимия М., че при доставката на дървения материал в дома му ще му представят всички необходими документи за добива и произхода му. След като и при четвъртата доставка,  подсъдимият отново не получил от Б** и ** документите за закупените от него на обща стойност 80 лева дърва, същият се усъмнил в незаконността на извършеното и преустановил  взаимоотношенията си  с тях. Независимо от това обаче подсъдимият съхранил в дома добитият незаконно от другиго дървен материал, без да подаде сигнал за това до компетентните органи.

От заключение на вещото лице по извършената в хода на досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, се установява,  че стойността на съхранявания от М. дървен материал е в размер на 144.00 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства -от разпита и заключението на вещото лице и писмените доказателства по ПД № 100/2011г. по описа на РУП-Малко Търново, приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и от обясненията на подсъдимия, събрани в хода на съдебното следствие.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подсъдимият М.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235 ал.6 вр. с ал.2 от НК. Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС определя критериите за квалифициране на вредоносния резултат спрямо размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието, като приема „малозначителен случай” стойността на една втора от размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието и „маловажен случай” стойността около размера на минималната работна заплата за страна към датата на извършване на деянието. С писмо № 1 от 10.01.2010г. е определен размера на минималната работна заплата в страната на 240.00 лева, който размер е същият и към датата на извършване на деянието, предмет на повдигнато обвинение срещу подс.М. – 27.06.2011г. От заключението на вещото лице, се установява, че пазарната цена на съхраняваните от подс.М. *** от дъб – предмет на деянието, е в размер на 144.00 лева, т.е. вредоносния резултат на деянието е над една втора от размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието.

Следователно съобразно посоченото Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС и с оглед на обстоятелствата, че към момента на извършването на деянието подсъдимият не е осъждан, доброволно е възстановил причинените от деянието си щети, добросъвестно е съдействал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина по делото и демонстрираното от него критично отношение към извършеното, поради което извършеното от подсъдимия М. престъпление следва да се квалифицира като маловажен  случай по смисъла на чл.235 ал.6 вр. ал.2 от НК. От събраните по делото доказателства се установява, че подсъдимият е с необременено съдебно минало, не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Причинените от деянието щети са доброволно възстановени, а за извършеното престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация или глоба от сто до триста лева, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на подсъдимия – същият е **, както и че същият съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът

 

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА С.Р.М. с ЕГН **********,***, български гражданин, **, ** образование, **, с постоянен адрес:***,   ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 27.06.2011г. съхранявал в дома си незаконно добит от другиго дървен материал 4 куб.пр.м. дърва от дъб на стойност 144.00 лева –престъпление по  чл.235 ал.6 вр. ал.2 НК, поради което и на основание чл.235 ал.6 вр. ал.2 НК вр. с чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/  лева

ОСЪЖДА С.Р.М. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност на  основание чл.189 ал.3 от НПК да заплати направените по делото разноски в размер на 50.00 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас, за извършена ССЕ в хода на досъдебното производство, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС-Малко Търново.

Вещественото доказателство - 4 куб.пр.м. дърва от дъб на стойност 144.00 лева, да се върне на ДГС”Звездец”.

Решението  подлежи на обжалване и протест пред Бургаски окръжен съд в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: