П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  13.04.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  тринадесети  април  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

            Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Райко Стоянов

сложи за разглеждане  НОХ дело    63    по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в   10.00   часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Стоянов.

          Обвиняемият С.В.И., редовно призован, се явява  и с адв.**.

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.К**: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия:

С.В.И.  роден на *** ***    с ЕГН **********, български  гражданин, женен, не осъждан, средно образование    

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия С.В.И.  и неговия защитник адв.К** за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият С.В.И.  се ПРИЗНАВА за виновен в това, че:  

На 16.03.2014 год.  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново  на територията на общ. Малко Търново в съучастие като подбудител и помагач  в съучастие с ** – помагач  и неустановено по делото лице – извършител / превел чуждите граждани през границата на Р. България от Р. Турция  / умишлено склонил /** противозаконно да окажат помощ /след извършване на деянето –незаконно преминаване на границата/ , чрез извършване на превоз на преведените лица до вътрешността на страната на територията на Р. България /  и улеснил /като дал съвети  и разяснения на **  как да извършат деянието / да бъдат преведени през границата на страната от Р. Турция в Р. България група от пет лица, от които ** – ненавършили 16 години и ** – сирийски граждани без разрешение на надлежните органи на властта и не през определениет за това места,     като преведените лица не са български граждани – престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал.3 и 4  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.И.               виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.3  и 4  от НК, на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛОС за срок от девет  месеца.   

На основание  66 ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

          На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание  глоба и конфискация.

          Удовлетворени от споразумението страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в МТРС.

 

 

Прокурор:                                                  Защитник:

/РАЙКО СТОЯНОВ/                                 /адв.**/

 

 

                                                                   Подсъдим:

/С.В.И./ 

 

 

Адв.К**: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 128 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 956/ 2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия С.В.И.  представляван от неговият защитник адв.**, съгласно което  обвиняемият, С.В.И.  роден на *** ***  с ЕГН:**********, български  гражданин, женен, не осъждан, средно образование, се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:               На 16.03.2014 год.  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново  на територията на общ. Малко Търново в съучастие като подбудител и помагач  в съучастие с ** – помагач  и неустановено по делото лице – извършител / превел чуждите граждани през границата на Р. България от Р. Турция  / умишлено склонил /** противозаконно да окажат помощ /след извършване на деянето –незаконно преминаване на границата/, чрез извършване на превоз на преведените лица до вътрешността на страната на територията на Р. България /  и улеснил /като дал съвети  и разяснения на **  как да извършат деянието / да бъдат преведени през границата на страната от Р. Турция в Р. България група от пет лица, от които ** – ненавършили 16 години и ** – сирийски граждани без разрешение на надлежните органи на властта и не през определениет за това места, като преведените лица не са български граждани – престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал.3 и 4  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.И.               виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3 вр. Ал. 1 вр. чл. 20 ал.3  и 4  от НК,  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛОС за срок от ДЕВЕТ  МЕСЕЦА.   

На основание  66 ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ

          На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание  глоба и конфискация

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 63 от                                 2016 г. по отношение на обвиняемия С.В.И..

След влизане на споразумението в сила, делото да се върне на МТРП за продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на обвиняемия **.

 

Приключи с.з. в   10.15 часа

Протокола изготвен в с.з.     

                                                                                                                            

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: