Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                      гр. Малко **, 28.11.2011 г.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд                                     наказателен състав

на петнадесети ноември                      през две хиляди и единадесета година в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                          Председател : Мария Москова

 

при участието на секретаря М.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 62 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

 

Образувано е по жалба, подадена от А.Г.Д.  ЕГН **********,*** срещу наказателно постановление № 36/06.10.2011г. на Кмета на община Малко **, с което за извършено нарушение по чл.18 ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко ** на основание чл. 36 ал.1 от Наредба № 1 , му  е наложена глоба в размер на 50.00 лв.С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано, алтернативно – да бъде изменено в частта досежно наложената санкция, като същата бъде намалена до минималния размер, предвидена в закона. Излага подробни доводи. Ангажира доказателства.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява в с.з. поддържа жалбата. Не оспорва фактическата обстановка, не се признава за виновен.

Ответникът по жалбата – община Малко **, редовно призована, се представлява в с.з. чрез процесуалния си представител по делото – адв.Тончева, надлежно упълномощена. В с.з. излага доводи, че от събраните по делото доказателства е установено по един безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил нарушението и моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

В РУП-Малко ** на 14.04.2011 година била подадена жалба от К.И.Т. против А.Г.Д.   за това, че последният отглежда в стопанството си, находящо се в двора на бившето АПК –Малко **  свободно пуснати кучета, които са умъртвили седем кокошки от съседното стопанство, собственост на баща й  и с което са и нанесени имуществени вреди. По така образувана преписка били снети обяснения от жалбоподателят и сведения от Иван Илиев  и **, притежаващи също стопанства в посочения район, въз основа на които св. К. / полицейският инспектор в РУП/ установил, че група от кучета – 10 на брой, собственост на А.Д., се движат безнадзорно в района на бившето АПК, находящо се в покрайнините на град Малко **, нападат домашни животни и агресивно се спускат към преминаващи от там хора. На 19.04.2011г. пол.инспектор К. съставил на жалбоподателя предупредителен протокол,  с който му разпоредил в 7-дневен срок да предприеме необходимите мерки, за да ограничи  свободното придвижване на кучетата си. На 26.08.2011г. отново постъпила жалба от св.К.Т. срещу свободно пуснатите кучета на жалбоподателя. По така подадения сигнал св.К. и св.Т. същия ден около 14.30 часа извършили проверка на място и установили, че Д.  отново е пуснал кучетата си свободно без надзор, в зелените площи на бившето АПК в град Малко **, както и че същите се държат агресивно и възпрепятстват преминаването на хора през района. За така установеното нарушение по чл.18 ал.2 от Наредба № 1 за за обществения ред на община Малко ** актосъставителят К. съставил АУАН № 41/26.08.2011г. в присъствието на жалбоподателят и му връчил препис от същия срещу подпис.

Въз основа  на АУАН № 41/26.08.2011г., било издадено и атакуваното наказателно постановление № 36/06.10.2011г. на кмета на община Малко **, с което виновно  на основание чл. 36 ал.1 от Наредба № 1  му  е наложена глоба в размер на 50.00 лева.

Представеното в хода на съдебното следствие по делото заверено копие на Заповед № 329/21.09.11г. доказва материалната компетентност на АНО за нарушения по Наредба № 1 за  обществения ред на община Малко **.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти. Свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели К. и Т. са  безпротиворечиви по отношение на основните факти, логични, последователни и взаимно допълващи се, кореспондират и с писмените доказателствени средства, приобщени по делото, поради което и съдът ги цени за обективно верни. Същите, възпроизвеждат непосредствените си впечатления за обстоятелствата при констатиране на нарушението, и  изпълнената административна процедура, включително и предявяването на съставения АУАН № 41/26.08.2011г., въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. Свидетелите в разпита си пред съда са потвърдили и фактическото извършване на административното нарушение от жалбоподателя.

 При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема, че жалбата е подадена в срока за обжалване, доколкото по делото няма данни за датата на връчване на наказателното постановление, и е процесуално допустима. Преценена по същество, тя е неоснователна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

При служебна проверка за процесуалноправната законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, включително и по отношение на АУАН № 41/26.08.2011г.,  въз основа на който е издадено,  съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения, представляващи предпоставки за отмяната му. Административно-наказателната отговорност на Д. е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се производство по установяване на нарушението и издаване на НП. Последното, както и АУАН са издадени от компетентни органи, в надлежната  форма, по съответния ред и имат необходимото съдържание, съгласно изискванията на чл.42 и 57 от ЗАНН. Словесното описание на нарушението, позволява индивидуализацията на административното нарушение, като изпълнително деяние и неговата квалификация, като изложените фактически обстоятелства и в АУАН и НП, разкриват съвпадение по основните релевантни факти на твърдяното за осъществено административно нарушение, в хипотезата на чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за  обществения ред на община Малко **.

Обжалваното НП е законосъобразно и от материалноправна страна. Правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя Д., приемайки че последният е осъществил съставът на административно нарушение по чл.18 ал.2 от Наредба № 1 за  обществения ред на община Малко **. Събраните в хода на производството гласни доказателства, както и писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването на съставомерно деяние, консумиращо нарушение на действащия забранителен режим за свободното пускане на животни по улиците, площадите, парковете и зелените площи в населените места на територията на община Малко **. Осъществяването от обективна страна на деянието се установява, както вече се посочи от преките гласни доказателства, които съдът цени  и относно авторството, с оглед и на признанията на нарушителя, че кучетата са само негови и обективния факт на безнадзорното им придвижване по зелените площи, пуснати лично от последния. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл.

 Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на Наредба № 1 в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Видно от ангажираните в хода на съдебното следствие писмени доказателства –предхождащи нарушението жалби на граждани и неизпълнено полицейско разпореждане, както и от събраните гласни такива – упоритото нежелание на санкционираното лице да  съобрази поведението си с установените норми за обществен ред на територията на община Малко **, след като съобрази тежестта и характера на нарушението и съобразявайки санкционна разпоредба на чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за  обществения ред на община Малко **, съдът, намира, че наказателното постановление и в частта, с която е наложено на жалбоподателя наказание - глоба  в размер на 50.00 лева, е законосъобразно, поради което  и в тази му част следва да се потвърди.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

      Р  Е  Ш  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36/06.10.2011г. на Кмета на община Малко **, с което на А.Г.Д. с ЕГН **********,***, за извършено нарушение по чл.18 ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко **, му  е наложена глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл. 36 ал.1 от същата Наредба № 1.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14 -  дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: