Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 17.10.2019 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четиринадесети октомври                                                  2019 година                                           

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №62 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.Н.Ф., роден на **г., ЕГН **********, с адрес,*** против наказателно постановление № **. на Зам. Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № ЗМФ 110/04.02.2019г. на Министъра на Финансите, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

        - Купюри по 500 евро - 40 бр. = 20 000 /двадесет хиляди/ евро,

с левова равностойност в размер на 39 116,6 лева /тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, преизчислени към курс за митнически цели към 28.02.2019 г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

 

        Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № **г. по описа на Териториална дирекция Южна морска, съставен от Ж.С.Д. - инспектор в ТД Южна Морска, Агенция "Митници", за това че на   **на трасе вход. пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България лек автомобил, марка “**, управляван от жалбоподателя М.Н.Ф., ЕГН **********. Автомобилът бил собственост на **, ЕГН **********, която пътувала в него.

Преди започване на проверката, инспектор Д. попитал шофьора М.Н.Ф. и пътничката **, дали имат нещо за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори, Д., съвместно с **- митнически служител в Агенция „Митници“ и **- митнически служител в МП *, пристъпили към проверка на автомобила и лицата. В хода на проверката в дамската чанта на пътничката ** открили пари. които след преброяване, се оказали 10 000 /десет хиляди/ евро. На въпроса каква сума пари пренася, шофьора на автомобила М.Н.Ф. отговорил, че пренася 10 000 /десет хиляди/ евро, които се намирали в портмонето на лицето. Митническите служители поканили Ф. в сградата на граничния пункт, за извършване на личен преглед, за което е издаден протокол № 35/28.02.2019 г След като г - н Ф. свалил якето си, във вътрешния джоб на същото, се установило наличието на бял плик с банкноти по 500 евро, които след преброяване се оказали общо 10 000 /десет хиляди/ евро.

Сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ евро общо, намерена в лицето М.Н.Ф., била изброена в присъствието на нарушителя и спътничкатаму** от проверяващия екип, съвместно с **- гл. инспектор в Агенция „Митници“.

JL


Стойността на задържаната валута била преизчислена, съгласно действащия валутен курс за деня за митнически цели и възлязла на 39 116,60 лева /тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/.

На основание чл. 41 от ЗАНН са иззети и задържани следните купюри:

Купюри по 500 евро - 40 бр. = 20 000 /двадесет хиляди/ евро.

Общо: 39 116,60 /тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, за които е издадена разписка за задържане от МП Малко Търново № 0128513/28.02.2019г.

Задържаните купюри са били ксерокопирани. Изготвен бил и опис на серийните им номера.. На лицето М.Н.Ф., било предоставено заверено копие на същите.

За контролните действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 681/19BG1003М007916/28.02.2019 г.

 

Гореописаната сума не превишава размера от 140 брутни минимални работни заплати от 510 лв. в момента на проверката, като поради тази причина на лицето М.Ф., митническите служители са съставили настоящият АУАН.

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът   е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д..Същият заявява,че жалбоподателят е заявил първоначално ,че пренася само 10000 евро,а при проверката се установило,че пренася още 10000евро.  Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

  С деянието си М.Н.Ф.  е нарушил разпоредбите на чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл.9,ал.1от Наредба №Н-1 от 1 февруари 2012 г. на МФ и чл. 3, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005, с което е осъществил състава на чл. 18, ал. 1 от Валутния закон.

М.Н.Ф. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред - чрез писмено деклариране с декларация за паричните средства пренасяната от него валута с обща равностойност в лева 39 116,6 /тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, въпреки че е имал възможност и е бил длъжен да го направи. Същият е бил длъжен да декларира пренасяната от него валута, за което му е била предоставена възможност с отправеното запитване дали има нещо за деклариране пред митническите органи, на което е отговорил отрицателно.На митнически пункт ..Малко Търново" има указателни табели, на които на шест езика е указано, в кои случаи пътниците са длъжни да декларират пренасяната от тях валута и начина на деклариране .

Съдът намира,че АНО правилно е приложил и материалния закон,като е наложил презвиденото в закона наказание.

  Предвид горното съдът намира ,че НП следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ** . на Зам. Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № ЗМФ 110/04.02.2019г. на Министъра на Финансите с което на М.Н.Ф., роден на **г., ЕГН **********, с адрес,*** за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

        - Купюри по 500 евро - 40 бр. = 20 000 /двадесет хиляди/ евро,

с левова равностойност в размер на 39 116,6 лева /тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, преизчислени към курс за митнически цели към 28.02.2019 г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

 

           НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: