Р Е Ш Е Н И Е  

 

Гр.Малко Търново, 29.11.2011 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският  районен съд, наказателна колегия  в публичното съдебно заседание на петнадесети ноември  през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                        Председател: Мария Москова

при секретаря  М.Д. като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 61 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на А.Б.-Т.  с ЕГН **********,***»Петър Парчевич» 22 ет.1 против Наказателно постановление № 442/05.10.2011г. на Началника на Митница Бургас, с което за нарушение на разпоредбата на чл.233 ал.1 от Закона за митниците й е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 988.00 лева, съставляваща 100% от митническата стойност на стоките на основание чл.233 ал.1 от ЗМ,  като на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено – отнемане в полза на държавата като предмет на нарушението: сребърни синджири – 78 броя - 461.30 грама; сребърни гривни – 17 броя  -71 грама; сребърни пръстени -18 броя - 225 грама; сребърни висулки -17 броя -77.70 грама; сребърни обеци -6 чифта -50 грама; часовници с пластмасов корпус – 50 броя и дамски клинове – 180 броя на обща митническа стойност 1988.00 лева, определена на основание чл.30 §2 б.»б» и «в» от МК. Жалбоподателката моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП като издадено при съществени процесуални нарушения и в пълно противоречие с фактическата обстановка.

В съдебно заседание, жалбоподателката, редовно призована, не се явява лично.

За АНО, издал НП, в съдебно заседание се явява мл..юрисконсулт Ламбов, който оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да постанови решение, с което да потвърди атакуваното от жалбоподателя НП като правилно и законосъобразно. Според процесуалният представител на наказващият орган от събраните по делото доказателства, е установено по безспорен начин извършеното от Б.-Т.  административно деяние, като излага подробни съображения.

Съдът след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и като съобрази закона, прие за установено от фактическа страна следното:

На 09.06.2011г. около 13.00 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „Вход” от Република Т** към Република България е пристигнал автобус на турската фирма „Нишикли” с  рег.№ В 2130 КН, управляван от лицето Адем Филиз. В този автобус пътувала и  жалбоподателката Б.-Т.  . Според създадената инфраструктура и организация на МП”Малко Търново”, на трасетата за влизане и излизане, има поставени указателни табели, на които на различни езици са указани задълженията на лицата, преминаващи границата, да декларират носените от тях стоки или валута над определени размери. След приключване на паспортния контрол,  св.Н. Г** /ст.инспектор при Митница Бургас, МП-Малко Търново/ попитал водача и пътниците дали имат стока, валута и/или валутни ценности, подлежащи на деклариране пред митническите органи, на което всички те, включително и жалбоподателката, отговорили отрицателно. След като получили отрицателен отговор, актосътавителят Г** и св.М.К. – митн.инспектори селектирали автобуса за щателна митническа проверка и  пристъпили към проверка на багажа на пътуващите в него пътници.  В хода на тази проверката  в багажното отделение на автобуса, в два броя пътнически куфари митническите служители открили недекларирани стоки, както следва : сребърни синджири – 78 броя - 461.30 грама; сребърни гривни – 17 броя  -71 грама; сребърни пръстени -18 броя - 225 грама; сребърни висулки -17 броя -77.70 грама; сребърни обеци -6 чифта -50 грама; часовници с пластмасов корпус – 50 броя и дамски клинове – 180 броя.  На въпроса чия е стоката, жалбоподателката обявила, че е нейна. Извършването на тази проверка било удостоверено със съставения от осъществилите я служители на МП “Малко Търново” протокол за ЩМП № 817 от 09.06.2011г., подписан също и от водача на автомобила.  Депозираните по реда на чл.16 от ЗМ пред митническите органи саморъчно написани обяснения от жалбоподателката са в смисъл, че е закупила стоката от К** и А** и не е знаела, че трябва да я декларира. При тези фактически обстоятелства и въз основа на обясненията, митническите органи приели, че жалбоподателката е извършил нарушение по чл.233 ал.1 от МЗ, като не е декларирала внесените  от нея стоки с търговски характер / предвид количеството и артикулите /, както следва : сребърни синджири – 78 броя - 461.30 грама; сребърни гривни – 17 броя  -71 грама; сребърни пръстени -18 броя - 225 грама; сребърни висулки -17 броя -77.70 грама; сребърни обеци -6 чифта -50 грама; часовници с пластмасов корпус – 50 броя и дамски клинове – 180 броя  .  

За така констатираното нарушение, на 09.06.2011г, Г**-ст.митн. инспектор, съставил против жалбоподателката в присъствието на свидетелите М.К.  и К.Г.  /митнически служители/ и на самата жалбоподателка АУАН №444/09.06. 11г., в който актосъставителят изложил фактическо описание на нарушението, което квалифицирал правно с разпоредбата на чл.233 ал.1 от ЗМ, както и обстоятелствата при извършването и установяването му. Вещите, предмет на нарушението били  задържани  с разписка за задържане №00047/09.06.11 година, в която, както и в АУАН иззетите стоки били подробно описани по артикули и количество. Така съставеният акт е бил подписан от актосъставителя Г**, свидетелите К. и Г., и от жалбоподателката, препис от акта е връчен на нарушителката, което е удостоверено с подписа й върху самия акт. На нарушителката е била разяснена възможността в 3-дневен срок от връчването на преписа от АУАН да направи допълнителни писмени възражения по него.

 Преди издаването на атакуваното постановление, АНО е възложил на лицензиран оценител да установи вида, грамажа и пробата на недекларираните изделия от бял метал. Видно от извършената оценка от СД”Омега Рубин” –Бургас в протокол вх.№ 4402-799/20.06.2011г. на Митница Бургас се установява, че цитираните изделия са сребърни, проба 925, общо 885 грама. Митническата стойност на недекларираните стоки е в размер на 1988.00 лева, определена на основание  чл.30 §2 б.”б” и „в” от МК от  Комисията по заповед № 105/05.03.2010г. на зам.-началника на Митница-Бургас.

 Въз основа на съставения АУАН и приложените към него писмени материали – Протокол за щателна митническа проверка № 817/09.06.2011г., Протокол за личен преглед № 35/09.06.2011г., обяснение от нарушителката, разписка за задържане №00047/09.06.2011г., протокол вх.№ 4402-799/20.06.2011г. на Митница Бургас , ксерокопие от задграничен паспорт на жалбоподателката, е издадено атакуваното наказателно постановление № 442 от 05.10. 2011г. от Началника на Митница – Бургас, с което за нарушение на разпоредбата на чл.233 ал.1 от Закона за митниците на жалбоподателката е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 988.00 лева, съставляваща 100% от митническата стойност на стоките на основание чл.233 ал.1 от ЗМ,  като на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено – отнемане в полза на държавата като предмет на нарушението: сребърни синджири – 78 броя - 461.30 грама; сребърни гривни – 17 броя  -71 грама; сребърни пръстени -18 броя - 225 грама; сребърни висулки -17 броя -77.70 грама; сребърни обеци -6 чифта -50 грама; часовници с пластмасов корпус – 50 броя и дамски клинове – 180 броя на обща митническа стойност 1988.00 лева, определена на основание чл.30 §2 б.»б» и «в» от МК.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателката на 11.10.2011 година, видно от приложената към преписката разписка - известие  за доставяне. Жалбата е депозирана пред административно-наказващия орган на 17.10.2011 год.Представените по делото заверени копия от заповед №ЗМФ-682 от 18.12.2009г.  на Директора на Агенция „Митници” доказва материалната компетентност на административно-наказващият орган, издал НП. Видно от съдържанието на заповедта, Директора на Агенция „Митници” , е делегирал правомощия на началниците на митниците да издават НП въз основа на съставените от митническите органи актове за нарушения по ЗМ.

Гореизложената фактическа обстановка се установява изцяло от  приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства по делото, както и от събраните в хода на съдебното следствие свидетелски показания.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в законоустановения седмодневен срок /видно от разписката за получен препис от наказателното постановление и от датата на депозиране на жалбата пред административно-наказващият орган/ и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване. 

Съдът счита, че жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, независимо от доводите в жалбата и от становищата на страните, в случая съдът намира, че в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателката не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.   В съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП е налице пълно съвпадение на фактическото описание на констатираното валутно нарушение. Както в обстоятелствената част на АУАН, така и в тази на НП, са посочени едни и същи обективни признаци от състава на административното нарушение, свързано с неспазване на задължението за деклариране на внесените стоки, конкретизирани са времето, мястото и начинът на извършване на нарушението, размерът и видът на откритите и недекларирани стоки, както и условията при които е осъществено нарушението. На МП – Малко Търново има указателни табели, на които на четири езика е указано в кои случаи пътниците са длъжни да декларират пренасяната от тях валута и начина на деклариране – устно или писмено. Въпреки това митническият служител Г** е поканил Б.-Т.  наред с останалите пътници в автобуса да декларира носените от нея стоки, като редът за това е бил посочен и в указателните табели на четири езика. С фактическите си действия,  Б.-Т.  – даване на отрицателен отговор на зададения от  митническия служител въпрос  дали има стока, валута и/или валутни ценности, подлежащи на деклариране пред митническите органи, непоискване да й се предостави декларация, непопълване и неподаване на митническа декларация,  се опровергават твърденията й, че  издаденото наказателно постановление не съответства на фактическата обстановка. Твърдяното от жалбоподателката незнание за задължението й да декларира пренесените от нея  през държавната граница стоки не оправдава поведението на същата. След като е отговорила отрицателно на запитването дали има нещо за деклариране, не е поискала от митническия служител  да й предостави за попълване декларация,  не е попълнила декларация, жалбоподателката безспорно е съзнавала, че не е изпълнила задълженията си по деклариране.

Съгласно разпоредбата на  чл.233 ал.1 от МЗ, който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките. Наложеното от административнонаказавщия орган наказание  е в минималния размер, предвиден в закона. Съгласно разпоредбата на чл.233 ал.4 от МЗ стоките –предмет на митническата контрабанда се отнемат в полза на държавата, поради което и в тази му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

 

 Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

                                   

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 442/05.10.2011г. на Началника на Митница Бургас, с което на А.Б.-Т.  с ЕГН **********,***»Петър Парчевич» 22 ет.1 за нарушение на разпоредбата на чл.233 ал.1 от Закона за митниците, й е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 988.00 лева, съставляваща 100% от митническата стойност на стоките на основание чл.233 ал.1 от ЗМ,  като на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено  отнемане в полза на държавата като предмет на нарушението на недекларираните стоки, както следва: сребърни синджири – 78 броя - 461.30 грама; сребърни гривни – 17 броя  -71 грама; сребърни пръстени -18 броя - 225 грама; сребърни висулки -17 броя -77.70 грама; сребърни обеци -6 чифта -50 грама; часовници с пластмасов корпус – 50 броя и дамски клинове – 180 броя на обща митническа стойност 1988.00 лева, определена на основание чл.30 §2 б.»б» и «в» от МК.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас чрез Районен съд-Малко Търново по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните,че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :