Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.09.2019 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На         единадесети септември                                     2019 година                                           

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №61 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на */Ф.Ч./ родена на *., ЕГН ********** и притежаваща разрешение за пребиваване - постоянно No *. от Република България, паспорт № *. от Република Турция: с адрес гр.* против наказателно постановление № 146//12.06.2019г. на Зам. Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № ЗМФ 110/04.02.2019г. на Министъра на Финансите, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

       - 25900 евро /двадесет и пет хиляди и деветстотин/ евро, преизчислени в български лева - 50656.00 лв. /петдесет хиляди шестотин петдесет и шест/лева , при курс за митнически цели към 22.01.2019г.: 1 евро = 1.95583 лева,

      - 4000.00 /четири хиляди / щатски долара , преизчислени в български лева -

6885.52                     лева /, при курс за митнически цели към 22.01.2019 г.: 1щатски долар = 1.72138 лева,

 

        Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № 86 от 22.01.2019 г. по описа на ТД Южна морска, съставен от Ж.С.Д. - митнически инспектор в МП „Малко Търново". Агенция „Митници“,  за това че на  22.01.2019г., около 11.20 ч. на МП „Малко Търново“ на трасе „вход „ е пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България лек автомобил, марка *, управляван от лицето * Ч./ , с ЕГН ********** и пътуващата с него */Ф.Ч./.

Преди започване на проверката актосъставителят е попитал шофьора и пътничката на разбираем за тях език дали имат нещо за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори актосъставителят и митническите служители * са пристъпили към проверка на автомобила и багажа на лицата. В хода на проверката при отваряне на една от чантите на задната седалка, актосъставителят е установил наличие на недекларирани по установения ред парични средства.

Актосъставителят е поканил * Ч. и */Ф.Ч./ да си вземат ръчните чанти и да влязат в сградата на пункта за преброяване на наличните парични средства. Сумата е била изброена заедно с митническите служители * в присъствието на * Ч. и */Ф.Ч./ и е както следва:

-                       11 броя банкноти в купюри по 500 евро - 5500 евро

-                       2 броя банкноти в купюри по 200 евро - 400 евро

-                       200 броя банкноти в купюри по 100 евро - 20000 евро

-                       40 броя банкноти в купюри по 100 щатски долара - 4000 щатски долара.

Гореописаната сума не превишава размера от 140 брутни минимални работни заплати от 510 лв. в момента на проверката, като поради тази причина на лицето */Ф.Ч./, митническите служители са съставили настоящият АУАН.

Съставен е протокол за извършена митническа проверка № КЦ-М 207 от 22.01.2018г. /19BG1003М002237/22.01.2019 г.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗМ е снето писмено обяснение от */Ф.Ч./.

Недекларираната валута е иззета с разписка № 0128505 от.22.01.2019г., а именно:

-                        11 броя банкноти в купюри по 500 евро - 5500 евро

-                        2 броя банкноти в купюри по 200 евро - 400 евро

-                        200 броя банкноти в купюри по 100 евро - 20000 евро

-                        40 броя банкноти в купюри по 100 щатски долара - 4000 щатски долара

Общият размер на задържаната валута е 25900 евро /двадесет и пет хиляди и деветстотин/ евро. преизчислени в български лева - 50656.00 лв. /петдесет хиляди шестотин петдесет и шест/лева . при курс за митнически цели към 22.01.2019г.: 1 евро = 1.95583 лева и 4000.00 /четири хиляди / щатски долара , преизчислени в български лева - лева /, при курс за митнически цели към 22.01.2019 г.: 1 щатски долар = 1.72138 лева.

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът   е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д..Същият заявява,че жалбоподателката сама е признала,че чантата е на жалбоподателката.              Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

  С деянието си Ф.Ч. е нарушил разпоредбите на чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл.9,ал.1от Наредба №Н-1 от 1 февруари 2012 г. на МФ и чл. 3, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005, с което е осъществил състава на чл. 18, ал. 1 от Валутния закон. Ф.Ч./ не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред - чрез писмено деклариране с декларация за паричните средства пренасяната от нея валута с обща равностойност 57541.52 / петтдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и един лева и петдесет и две стотинки/, въпреки че е имала възможност и е била длъжна да го направи. Тя е била наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт ..Малко Търново" има указателни табели, на които на шест езика е указано, в кои случаи пътниците са длъжни да декларират пренасяната от тях валута и начина на деклариране */Ф.Ч./ е била длъжна да декларира пренасяната от нея валута, за което и е била предоставена възможност с отправеното запитване дали има нещо за деклариране пред митническите органи.

 

  Предвид горното съдът намира ,че НП следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *. на Зам. Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № *. на Министъра на Финансите с което на */Ф.Ч./ родена на *., ЕГН ********** и притежаваща разрешение за пребиваване - постоянно No *. от Република България, паспорт № *. от Република Турция: с адрес гр.* за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

       - 25900 евро /двадесет и пет хиляди и деветстотин/ евро, преизчислени в български лева - 50656.00 лв. /петдесет хиляди шестотин петдесет и шест/лева , при курс за митнически цели към 22.01.2019г.: 1 евро = 1.95583 лева,

      - 4000.00 /четири хиляди / щатски долара , преизчислени в български лева -

6885.53                     лева /, при курс за митнически цели към 22.01.2019 г.: 1щатски долар = 1.72138 лева,

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: