РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. Малко Търново, 17.07.2017г.

 

Днес, 17.07.2017г., Пламен Дойков – съдия -докладчик по НОХД № 61/ 2017г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново, втори наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото и с обвинителния акт срещу С.И.Г., ЕГН **********,*** за престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1 , б. „а“ и б. „б“ от НК и извърших проверката по чл. 248, ал. 2 от НПК , намирам , че са налице предпоставките на чл. 249, ал. 1 във вр. чл. 248, ал. 2 , т. 3 от НПК за прекратяване на съдебното производство по следните съображения. 

Изготвеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК.

Съобразно Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т. н. д. № 2/2002 г., ОСНК/ наричано накратко ТР № 2/02 г. на ОСНК/, допуснатите на предварителното производство нарушения на процесуалните правила са съществени ако са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и неговия защитник, гражданския ищец и неговия повереник и гражданския ответник и неговия повереник.

Чрез обвинителният акт и посочените в него факти и обстоятелства се очертава предмета на доказване по воденото наказателно производство. Това дават възможност за адекватна защита по изложените факти. По тази причина правото на защита винаги е нарушено, ако е налице неяснота или противоречие в обстоятелствената част, касаещи описание на съществени от обективна и субективна страна признаци на деянието.

След като се запозна с така внесения обвинителен акт , настоящият състав прецени следното. Представителят на Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесъл настоящият прокурорски акт срещу С.И.Г., ЕГН **********,*** за следните деяния:

На 06.07.2015г. между 23.48 и 23.53 часа в гр. В**** на бул. „С**“ № 69в обменно бюро „В* Е**“ ООД гр. В** с управител С* И. Ф* при условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у служителката в бюрото А* С** Д**** , като при обмяна на 38банкноти в купюри по 100лева в действителност й предал само 26банкноти в купюри по 100лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 1200лева , като деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

На 07.07.2015г. около 00,30 часа в гр. В* на ул. „О**“ №** в обменно бюро „Б*“ ООД гр. В**с управител И* А** Х** в условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у служителката в бюрото М* А* С*, като при обмяна на 38банкноти в купюри по 100лева в действителност й предал само 26банкноти в купюри по 100лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 1400лева , като деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

На 07.07.2015г. около 12.00часа в гр. Иг**, обл. В*, на ул. „П* М*“ № * обменно бюро „М* ЕООД гр. В** с управител И* К* И* при условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у служителката в бюрото М.К.И. , като при обмяна на 134банкноти в купюри по 50лева в действителност й предал само 92банкноти в купюри по 50лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 2100лева , като деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

На 07.07.2015г. около 19,30часа в обменно бюро на ** М* Т*  с управител О* В* А* в условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбудил и поддържал заблуждение в служителката на бюрото Г* Ж* Х* , като при обмяна на 94банкноти в купюри по 50евро в действителност й предава само 68банкноти в купюри по 50евро и с това й причинил имотна вреда в размер на 1300евро , като деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

На 08.07.2015г. около 17,30часа в обменно бюро пак на **М* Т*  с управител О* В* * в условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбудил и поддържал заблуждение в служителката на бюрото А* Р* Г* , като при обмяна на 70банкноти в купюри по 100лева в действителност й предава само 42банкноти в купюри по 100лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 2800лева , като деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

На първо място , съдът счита, че е допусната некоректност при изписване на престъпните деяния, за които Г. е привлечен като обвиняем и е внесен обвинителния акт. Във всеки един от изложените диспозитиви е посочено, че действията на обвиняемия са при условията на продължавано престъпление, като е дадена е съответна квалификация в привръзка към чл. 26, ал. 1 от НК. Подобно изписване на деянията на обвиняемия е некоректно и води до неяснота на обвинението. В т. 2 на ТРОСНК № 3/ 1971г. е посочено, че за продължаваното престъпление е характерно това, че „между деянията трябва да съществува обективна и субективна връзка, която ги характеризира като едно продължавано престъпление. В него отделните деяния не се третират като самостоятелни престъпления. Те се преценяват общо, взети в съвкупност и с оглед причинения общ престъпен резултат – чл. 26, ал. 2 от НК.“ Начинът на изписване на отделните деяния не дава основание да се счита, че същите са извършени при условията на продължавано престъпление, а като самостоятелни такива, въпреки, че в диспозитива на всяко едно от изложените са вижда квалификация за едно и също престъпление – измама. Това води до пълна неяснота кое от деянията е продължавано спрямо кое и при какви обективни и субективни предели са извършени те. В тази насока – не са посочени онези обективни и субективни елементи, които са свързващото звено на продължаваното престъпление според разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от НК.

На следващо място, в диспозитива на второто изложено деяние е посочено, че обвиняемият е „възбудил и поддържал заблуждение у служителката в бюрото М* А* С*, като при обмяна на 38банкноти в купюри по 100лева в действителност й предал само 26банкноти в купюри по 100лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 1400лева“. Математически не е възможно дванадесет купюри по 100лева да представляват сбор от 1400лева. В обстоятелствената част прокурорът е посочил, че липсваща сума от обменното бюро е била 1400лева. Това също следва изрично да се уточни, а ако е грешка да се коригира в изписването на точната сума.

На трето място, съдът счита за неясна и квалификацията на деянията. В обстоятелствената част на обвинителния акт е изложено, че в действията си обвиняемият е ползвал суми от евробанкноти, които е давал на служителките на бюрата за обмяна. Тези му действия по никакъв начин не са били описани в  диспозитивите на обвинителния акт. Получава се разминаване в механизма на описаното деяние в обстоятелствената част и този изложен в квалификацията дадена в заключителната му част, което също води до неясното относно обективните у субективните предели на реализираното престъпление. Самото описание на деянията не дава възможност, по начина си на конструиране, да се разбере с кои действия е възбудил и поддържал заблуждение в съответните физически лица, за да се стигне до причиняването на имотната вреда. Забелязва се също, че конструкцията на предявеното обвинение включва и алтернативност на лицата, за които се цели имотна облага, като се казва, че Г. действа, за да „набави за себе си или за другиго имотна облага“. От материалите по делото не се установи обвиняемият да е действал в съучастие с други лица, за да е налична алтернативност относно субектите, за които се търси имотната облага – обвинение е предявено само на С.Г.. Описаните съображения също са съществени неточности в обвинителния акт.

Съвсем кратко е отбелязано, че деянието е извършено от С.Г. при условията на „опасен рецидив“ по чл. 29 от НК. В обвинителният акт не е посочено въз основа на кои осъждания е взета тази преценка за правната квалификация. Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от НК има две алтернативи – по б.“а“ и б.“б“ и следва да се посочи въз основа на кои предишни осъждания се е основала квалификацията на деянието по чл. 29, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ от НК.

Друг момент , който съдът счита, че засяга правата на участниците в процеса е и посочването на физическите лица за пострадали от деянието. След запознаване с обвинителния акт и материалите по делото , става ясно, че свидетелките Д*, С*, И., Г* и Х* са служителки на обменните бюра, т.е. там реализират трудовите си функции. Самите обменни бюра са търговски дружества и паричните средства, които са станали предмет на деянията, са собственост на търговските дружества, а не на посочените свидетелки. Въпреки, че някои от посочените са възстановили сумите след деянието от личните си средства, за съставомерността на деянието това няма значение. Съобразно установената обстановка, изложена в обвинителния акт, щетата следва да настъпи за юридическите лица, а не за служителите им. Не са събрани точни данни за търговците, техните представляващи , като следва последните да се разпитат и да им се разяснят правата по чл. 84 и сл. НПК.         

Констатираните нарушения при изготвянето на обвинителния акт, са съществени, защото при всяко положение биха довели до ограничаване правата на страните в съдебното производство и биха създали предпоставки за допускане процесуални нарушения по чл.348, ал. 3, т. 1 от НПК. Допуснатите пороци обаче са отстраними, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде върнато на прокуратурата за тяхното отстраняване.

С оглед на горното и на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл.248, ал. 2, т. 3 от НПК,

РАЗ П О Р ЕЖДА М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 61/2017г. по описа на РС Малко Търново.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура, гр. Малко Търново за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от връчване на препис от същото на страните по реда на Глава XXII от НПК пред Окръжен съд гр. Бургас.

Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия С.И.Г.,***/ в момента Затвор Ловеч/ , на защитника му адв. М.Б.,*** и на РП Малко Търново.

Препис от разпореждането да се връчи и на М.К.И. ***.  

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: